แนวสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่4
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พระเถระรูปใดที่เป็นอาจารย์ของพระสารีบุตร
  พระอัสสชิ
  พระอานนท์
  พระโมคคัลลานะ
  พระอัญญาโกณฑัญญะ
2. พระโมคคัลลานะ เดิมมีชื่ออะไร
  โกลิตะ
  วังคันตะ
  โมคคัลลี
  อุปติสสะ
3. นางขุชชุตตราได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่ามีคุณธรรมดีเด่นด้านใด
  มีฤทธิ์มาก
  มีความอดทน
  มีความเพียรพยาม
  มีสติปัญญาเฉียบแหลม
4. พระมหาธรรมราชาที่ 1 ได้ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือที่มีแนวความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามีชื่อว่าอะไร
  อิเหนา
  พระเจ้าสิบชาติ
  ไตรภูมิพระร่วง
  ปฐมสมโพธิกถา
5. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเป็นพระราชโอรสของกษัตริย์ไทยพระองค์ใด
  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
6. พระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ปกครองแคว้นใด
  กาสี
  สักกะ
  มคธ
  โกศล
7. การออกผนวชของพระมหาธรรมราชาที่ 1 ถือเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นศูนย์กลางทางด้านใด
  การศึกษา
  ศิลปกรรม
  วัฒนธรรม
  ประเพณีต่างๆ
8. การทรงพระราชนิพนธ์หนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมข้อใดของพระมหาธรรมราชาที่ 1
  ความเสียสละ
  ความอดทนอดกลั้น
  ความขยันหมั่นเพียร
  ความมีสติปัญญาและทรงศรัทธาในพระรัตนตรัย
9. พระโมคคัลลานะได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่ามีความเป็นเลิศทางด้านใด
  มีฤทธิ์มาก
  มีสติปัญญามาก
  มีความเพียรพยายาม
  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
10. พระสารีบุตรเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าคู่กับพระเถระรูปใด
  พระอานนท์
  พระมหากัสสปะ
  พระโมคคลัลลานะ
  พระอัญญาโกณฑัญญะ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile