แนวสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คุณธรรมที่เด่นชัดของพระมหาธรรมราชาที่ 1 ที่ควรยึดเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตคือข้อใด
  ความขยันหมั่นเพียร
  มีไหวพริบปฏิภาณดี
  ความอดทนอดกลั้น
  มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย
2. พระโมคคัลลานะได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่ามีความเป็นเลิศทางด้านใด
  มีฤทธิ์มาก
  มีสติปัญญามาก
  มีความเพียรพยายาม
  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
3. พระมหาธรรมราชาที่ 1 กับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสมีคุณธรรมข้อใดที่คล้ายกัน
  ความเสียสละ
  ความอดทนอดกลั้น
  ความขยันหมั่นเพียร
  ความคิดสร้างสรรค์และมองการณ์ไกล
4. นางขุชชุตตราได้รับมอบหมายจากพระนางสามาวดีให้ทำหน้าที่ใด
  เป็นผู้ดูแลเรื่องความสะอาด
  เนสางสนมของพระเจ้าอุเทนล
  เป็นผู้ดูแลใกล้ชิดพระนางสามาวดี
  เป็นผู้ไปซื้อดอกไม้มาปักประดับสถานที่
5. พระเจ้าพิมพิสารเคยมีความสัมพันธ์กับเจ้าชายสิทธัตตถะในฐานะใด
  อิทธิบุพพสหาย
  อัฏฐบุพพสหาย
  อทิฏฐบุพพสหาย
  อธิษฐานบุพพสหาย
6. พระเถระรูปใดที่เป็นอาจารย์ของพระสารีบุตร
  พระอัสสชิ
  พระอานนท์
  พระโมคคัลลานะ
  พระอัญญาโกณฑัญญะ
7. พระกรณียกิจทางด้านการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส คือข้อใด
  ทรงก่อตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัย
  ทรงเป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
  ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
  ทรงปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นระเบียบ
8. คุณธรรมข้อใดของพระเจ้าพิมพิสารที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าสงในการดำเนินชีวิต
  การรู้จักให้อภัย
  ความเป็นผู้มีฤทธิ์
  ความอ่อนน้อมถ่อมตน
  ความเฉลียวฉลาดในการสอนคน
9. พระสารีบุตรเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าคู่กับพระเถระรูปใด
  พระอานนท์
  พระมหากัสสปะ
  พระโมคคลัลลานะ
  พระอัญญาโกณฑัญญะ
10. จากสำนวนไทยว่า ?ต้นคด ปลายตรง? สอดคล้องกับประวัติของบุคคลใด
  นางขุชชุตตรา
  พระเจ้าพิมพิสาร
  พระนางสามาวดี
  พระโคคัลลานะ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile