แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เพราะเหตุใดเราจึงถือว่า ?เช็ค? เป็นเงิน
  เพราะเช็คมีลักษณะคล้ายคลึงกับธนบัตร
  เพราะเช็คเป็นตราสารที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์
  เพราะประชาชนยอมรับเช็คเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยน
  เพราะรัฐบาลมีกฎหมายควบคุมการใช้เช็คที่ไม่มีเงินอย่างรัดกุม
2. มาตรการใดช่วยลดอุปสงค์รวมในระบบเศรษฐกิจ
  ธนาคารแห่งประเทศไทยลดอัตราเงินสำรองของธนาคารพาณิชย์
  ธนาคารพาณิชย์ซื้อหลักทรัพย์จากธนาคารแห่งประเทศไทย
  ธนาคารแห่งประเทศไทยซื้อหลักทรัพย์จากประชาชน
  รัฐบาลลดอัตราภาษีที่เรียกเก็บจากเงินได้บุคคลธรรมดา
3. สิ่งใดบอกให้รู้ว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้น
  ระดับรายได้ของประชาชนสูงขึ้น
  ระดับราคาสินค้าสูงขึ้น
  อัตราดอกเบียสูงขึ้น
  อัตราการว่างงานสูงขึ้น
4. ข้อใดแสดงว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นในประเทศไทย
  ราคาไข่ไก่และไข่เป็ดสูงขึ้นมาก
  อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น
  ดัชนีราคาสูงขึ้น
  ค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น
5. กิจกรรมการคลังของรัฐบาลเกี่ยวข้องกับข้อใด
  การใช้จ่าย การเก็บภาษีอากรและการกู้ยืมเงิน
  การใช้จ่าย การเก็บภาษีอากรและการกำหนดอัตราดอกบี้ย
  การเก็บภาษีอากร การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและการกู้ยืมเงิน
  การกำหนดอัตราดอกเบี้ย การกู้ยืมเงินและการใช้จ่าย
6. การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินตามความหมายแคบเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินประเภทใด
  ธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์
  ธนาคารลางและตลาดหลักทรัพย์
  ตลาดหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุน
  บริษัทเงินทุนและธนาคารพาณิชย์
7. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของธนาคารกลาง
  ออกธนบัตร
  รับฝากเงินจากประชาชน
  ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  ควบคุมปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
8. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย
  เป็นนายธนาคารของธนาคารพาณิชย์
  เป็นนายธนาคารของรัฐบาล
  ออกและพมิพ์เหรียญกษาปณ์
  ออกและพิมพ์ธนบัตร
9. ข้อใดของเงินมีความสัมพันธ์ในลักษณะอย่างไรกับราคาสินค้า
  ลักษณะในทิศทางเดียวกับราคาสินค้า
  ลักษณะผกผันกับราคาสินค้า
  ลักษณะแปรผันตราราคาสินค้า
  ลักษณะผันผวนตามราคาสินค้า
10. "ถ้ารัฐบาลเรียกเก็บเงินได้บุคคลธรรมดาในลักษณะดังนี้ฐานภาษี (เงินได้) จำนวนภาษีที่เรียกเก็บ 1. จำนวน 10,000 บาท เรียกเก็บ 1,000 บาท 2. จำนวน 20,000 บาท เรียกเก็บ 3,000 บาท 3. จำนวน 30,000 บาท เรียกเก็บ 5,000 บาทอยากทราบว่ารัฐบาลเก็บภาษีในอัตราแบบใด"
  อัตราคงที่
  อัตราก้าวหน้า
  อัตราถอยหลัง
  อัตราเหมาจ่าย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile