แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดของเงินมีความสัมพันธ์ในลักษณะอย่างไรกับราคาสินค้า
  ลักษณะในทิศทางเดียวกับราคาสินค้า
  ลักษณะผกผันกับราคาสินค้า
  ลักษณะแปรผันตราราคาสินค้า
  ลักษณะผันผวนตามราคาสินค้า
2. การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินตามความหมายแคบเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินประเภทใด
  ธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์
  ธนาคารลางและตลาดหลักทรัพย์
  ตลาดหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุน
  บริษัทเงินทุนและธนาคารพาณิชย์
3. มาตรการใดช่วยลดอุปสงค์รวมในระบบเศรษฐกิจ
  ธนาคารแห่งประเทศไทยลดอัตราเงินสำรองของธนาคารพาณิชย์
  ธนาคารพาณิชย์ซื้อหลักทรัพย์จากธนาคารแห่งประเทศไทย
  ธนาคารแห่งประเทศไทยซื้อหลักทรัพย์จากประชาชน
  รัฐบาลลดอัตราภาษีที่เรียกเก็บจากเงินได้บุคคลธรรมดา
4. ข้อใดไม่นับว่าเป็นสถาบันทางการเงินตามความหมายทางเศรษฐศาสตร์
  บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์
  บริษัทธุรกิจการเช่าซื้อ
  สหกรณ์การเกษตร
  สถานธนานุเคราะห์
5. ข้อใดตรงกับความหมายของงบประมาณเกินดุล
  ปริมาณเงินไหลเข้าประเทศมากกว่าปริมาณเงินไหลออก
  มูลค่าสินค้าส่งออกมากกว่าทูลค่าสินค้านำเข้า
  รายได้ของรัฐบาลมากกว่ารายจ่ายของรัฐบาล
  รายรับของรัฐบาลมากกว่ารายจ่ายของรัฐบาล
6. เพราะเหตุใดเราจึงถือว่า ?เช็ค? เป็นเงิน
  เพราะเช็คมีลักษณะคล้ายคลึงกับธนบัตร
  เพราะเช็คเป็นตราสารที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์
  เพราะประชาชนยอมรับเช็คเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยน
  เพราะรัฐบาลมีกฎหมายควบคุมการใช้เช็คที่ไม่มีเงินอย่างรัดกุม
7. ข้อใดเป็นสถาบันการเงิน
  ธนาคารข้าว
  บริษัทประกันภัย
  บริษัทบัตรเครดิต
  บริษัทเงินออม
8. สาเหตุสำคัญข้อใดที่ทำให้งบประมาณของรัฐบาลไทยขาดดุลลดลงจนกลายเป็นงบประมาณสมดุลหรืออาจเกินดุลได้
  รายได้จากต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น
  รายจ่ายในการรักษาความมั่นคงของประชาชนลดลง
  อัตราการขยายตัวของรายได้ประชาชนอยู่ในอัตราสูง
  ไม่สามารถหาคำตอบที่ชัดเจนได้
9. สิ่งใดบอกให้รู้ว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้น
  ระดับรายได้ของประชาชนสูงขึ้น
  ระดับราคาสินค้าสูงขึ้น
  อัตราดอกเบียสูงขึ้น
  อัตราการว่างงานสูงขึ้น
10. ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ รัฐบาลควรดำเนินนโยบายงบประมาณแผ่นดินแบบใด
  งบประมาณเกินดุล
  งบประมาณได้ดุล
  งบประมาณขาดดุล
  งบประมาณแบบพิเศษ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile