แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดแสดงว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นในประเทศไทย
  ราคาไข่ไก่และไข่เป็ดสูงขึ้นมาก
  อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น
  ดัชนีราคาสูงขึ้น
  ค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น
2. กิจกรรมการคลังของรัฐบาลเกี่ยวข้องกับข้อใด
  การใช้จ่าย การเก็บภาษีอากรและการกู้ยืมเงิน
  การใช้จ่าย การเก็บภาษีอากรและการกำหนดอัตราดอกบี้ย
  การเก็บภาษีอากร การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและการกู้ยืมเงิน
  การกำหนดอัตราดอกเบี้ย การกู้ยืมเงินและการใช้จ่าย
3. ข้อใดตรงกับความหมายของงบประมาณเกินดุล
  ปริมาณเงินไหลเข้าประเทศมากกว่าปริมาณเงินไหลออก
  มูลค่าสินค้าส่งออกมากกว่าทูลค่าสินค้านำเข้า
  รายได้ของรัฐบาลมากกว่ารายจ่ายของรัฐบาล
  รายรับของรัฐบาลมากกว่ารายจ่ายของรัฐบาล
4. ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ รัฐบาลควรดำเนินนโยบายงบประมาณแผ่นดินแบบใด
  งบประมาณเกินดุล
  งบประมาณได้ดุล
  งบประมาณขาดดุล
  งบประมาณแบบพิเศษ
5. การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินตามความหมายแคบเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินประเภทใด
  ธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์
  ธนาคารลางและตลาดหลักทรัพย์
  ตลาดหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุน
  บริษัทเงินทุนและธนาคารพาณิชย์
6. "ถ้ารัฐบาลเรียกเก็บเงินได้บุคคลธรรมดาในลักษณะดังนี้ฐานภาษี (เงินได้) จำนวนภาษีที่เรียกเก็บ 1. จำนวน 10,000 บาท เรียกเก็บ 1,000 บาท 2. จำนวน 20,000 บาท เรียกเก็บ 3,000 บาท 3. จำนวน 30,000 บาท เรียกเก็บ 5,000 บาทอยากทราบว่ารัฐบาลเก็บภาษีในอัตราแบบใด"
  อัตราคงที่
  อัตราก้าวหน้า
  อัตราถอยหลัง
  อัตราเหมาจ่าย
7. ข้อใดที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของไทย
  รัฐควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยตรง
  อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวได้อย่างเสรี
  กำหนดอัตราแลเปลี่ยนคงที่เมื่อเทียบกับเงินดอลล่าร์สหรัฐ
  อัตราแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงกับเงินตราสกุลสำคัญๆ หลายสกุล
8. ข้อใดไม่นับว่าเป็นสถาบันทางการเงินตามความหมายทางเศรษฐศาสตร์
  บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์
  บริษัทธุรกิจการเช่าซื้อ
  สหกรณ์การเกษตร
  สถานธนานุเคราะห์
9. สาเหตุสำคัญข้อใดที่ทำให้งบประมาณของรัฐบาลไทยขาดดุลลดลงจนกลายเป็นงบประมาณสมดุลหรืออาจเกินดุลได้
  รายได้จากต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น
  รายจ่ายในการรักษาความมั่นคงของประชาชนลดลง
  อัตราการขยายตัวของรายได้ประชาชนอยู่ในอัตราสูง
  ไม่สามารถหาคำตอบที่ชัดเจนได้
10. สิ่งใดบอกให้รู้ว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้น
  ระดับรายได้ของประชาชนสูงขึ้น
  ระดับราคาสินค้าสูงขึ้น
  อัตราดอกเบียสูงขึ้น
  อัตราการว่างงานสูงขึ้น
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile