O-NET สังคมศึกษา ชุดที่3
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การทำผิดบรรทัดฐานทางสังคมในข้อใดที่ส่งผลเสียต่อตัวผู้กระทำมากที่สุด
  จารีต
  กฎหมาย
  วิถีชาวบ้าน
  กฎศีลธรรม
2. สถานภาพทางสังคมใดที่ได้มาจากความสามารถ
  พี่
  อายุ
  ลูกจ้าง
  เชื้อชาติ
3. ใครละเมิดจารีต
  อ้อยทุบตีพ่อแม่
  เก่งใช้กรรไกรปอกผลไม้
  ฟางไม่ใส่รองเท้าเวลาอยู่นอกบ้าน
  หน่อยไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับรถจักรยานยนต์
4. ข้อใดเป็นลักษณะที่ทำให้เกิดบทบาทขัดกัน
  ลูกต้องการให้พ่อประกอบอาชีพอิสระ
  พ่อว่างงานลูกประกอบอาชีพรับจ้าง
  พ่อมีตำแหน่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของลูก
  ลูกมีตำแหน่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของลูก
5. ข้อใดเป็นการควบคุมทางสังคมโดยการจูงใจ
  ชมเชย
  ติฉินนินทา
  ประชาทัณฑ์
  ลงโทษตามกฎหมาย
6. วิชัยมีบุตร2 คนซึ่งกำลังเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตัวเขาเองสอนหนังสืออยู่ จากข้อความนี้วิชัยมีสถานภาพทางสังคมอย่างไร
  ครู
  พ่อ
  นักเรียน
  พ่อและครู
7. วิถีประชา จารีต และกฎหมายต่าง ๆเป็นองค์ประกอบของอะไร
  กลุ่มสังคม
  องค์กรทางสังคม
  บรรทัดฐานทางสังคม
  พฤติกรรมของคนในสังคม
8. สถานภาพทางสังคมคืออะไร
  การทำตามสิทธิและหน้าที่ที่ได้รับจากสังคม
  ตำแหน่งของบุคคลที่ได้จากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม
  กลุ่มบุคคลที่มาอยู่รวมกันโดยสมาชิกมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน
  กระบวนการทางสังคมที่มีจุดประสงค์ให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม
9. ข้อใดเป็นการขัดเกลาขั้นทุติยภูมิ
  พ่อสอนลูกพูด
  ครูสอนหนังสือศิษย์
  แม่เล่านิทานให้ลูกฟัง
  พี่สอนน้องให้อาบน้ำด้วยตนเอง
10. ข้อใดเป็นการควบคุมทางสังคม
  การติฉินนินทา
  การลงโทษทางกฎหมาย
  การให้ใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำความดี
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile