O-NET สังคมศึกษา ชุดที่3
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดเป็นการควบคุมทางสังคมโดยการจูงใจ
  ชมเชย
  ติฉินนินทา
  ประชาทัณฑ์
  ลงโทษตามกฎหมาย
2. ข้อใดเป็นการขัดเกลาขั้นทุติยภูมิ
  พ่อสอนลูกพูด
  ครูสอนหนังสือศิษย์
  แม่เล่านิทานให้ลูกฟัง
  พี่สอนน้องให้อาบน้ำด้วยตนเอง
3. สถานภาพทางสังคมใดที่ได้มาจากความสามารถ
  พี่
  อายุ
  ลูกจ้าง
  เชื้อชาติ
4. ใครละเมิดจารีต
  อ้อยทุบตีพ่อแม่
  เก่งใช้กรรไกรปอกผลไม้
  ฟางไม่ใส่รองเท้าเวลาอยู่นอกบ้าน
  หน่อยไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับรถจักรยานยนต์
5. วิถีประชา จารีต และกฎหมายต่าง ๆเป็นองค์ประกอบของอะไร
  กลุ่มสังคม
  องค์กรทางสังคม
  บรรทัดฐานทางสังคม
  พฤติกรรมของคนในสังคม
6. วิชัยมีบุตร2 คนซึ่งกำลังเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตัวเขาเองสอนหนังสืออยู่ จากข้อความนี้วิชัยมีสถานภาพทางสังคมอย่างไร
  ครู
  พ่อ
  นักเรียน
  พ่อและครู
7. ข้อใดเป็นลักษณะที่ทำให้เกิดบทบาทขัดกัน
  ลูกต้องการให้พ่อประกอบอาชีพอิสระ
  พ่อว่างงานลูกประกอบอาชีพรับจ้าง
  พ่อมีตำแหน่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของลูก
  ลูกมีตำแหน่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของลูก
8. การทำผิดบรรทัดฐานทางสังคมในข้อใดที่ส่งผลเสียต่อตัวผู้กระทำมากที่สุด
  จารีต
  กฎหมาย
  วิถีชาวบ้าน
  กฎศีลธรรม
9. ข้อใดเป็นการควบคุมทางสังคม
  การติฉินนินทา
  การลงโทษทางกฎหมาย
  การให้ใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำความดี
  ถูกทุกข้อ
10. สถานภาพทางสังคมคืออะไร
  การทำตามสิทธิและหน้าที่ที่ได้รับจากสังคม
  ตำแหน่งของบุคคลที่ได้จากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม
  กลุ่มบุคคลที่มาอยู่รวมกันโดยสมาชิกมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน
  กระบวนการทางสังคมที่มีจุดประสงค์ให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile