การใช้ futhre Tense
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. I ........ my third article by the day after tomorrow.
  shall have written
  shall write
  will write
  shall be writing
2. I promise you that I ........ you the money back next week.
  will be given
  will have given
  will be giving
  will give
3. I think she ............ only one baby.
  will be having
  is going to have
  will have had
  is having
4. We ....... working on the thesis by the end of next April.
  will be finished
  shall have finished
  will finish
  shall have been finishing
5. My father ....... with the government for fifty years by the time he retires.
  will be working
  will work
  will be worked
  will have worked
6. You ............ her the moment you talk to her .
  will be loving
  are going to love
  will love
  will have loved
7. I .......... them off when I leave the room.
  will be turning
  will have returning
  will turn
  will be returned
8. The children ........ watch television when their parents return home.
  had watched
  will watch
  will have been watching
  will be watching
9. She plays so beautiful that I am sure she ......... a prize.
  will have won
  will have been winning
  is going to win
  will be winning
10. We ....... our first semester examination next monday.
  will have been taking
  will have taken
  will be taking
  will take
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile