คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => พระ, บาทหลวง
  garlic
  towel
  priest
  borrow
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ช่างท่อประปา
  good evening
  shut down
  plumber
  Chinese
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ปรากฏการณ์
  hand
  Spain
  phenomenon
  computer
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สิบห้า
  robot
  fifteen
  adventure
  farm
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ลูกบอล
  ball
  want
  prince
  November
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สิ่งของ
  canteen
  beautiful
  sad
  thing
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เจดีย์, สถูป
  hippo
  serve
  pagoda
  nose
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ผลกระทบ
  effect
  shark
  Bangkok
  snake
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ที่สี่
  rain
  fourth
  biscuit
  salesperson
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ปลอมแปลง
  sandal
  fake
  suggestion
  papaya
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile