O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่3
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดเป็นผลกระทบที่ชาติยุโรปได้รับจากสงครามครูเสด
  สูญเสียเมืองท่าที่สำคัญบริเวณชายฝั่ง
  ประชาชนชาวยุโรปถูกจับเป็นแรงงาน
  ไม่สามารถขยายเส้นทางการค้ากับดินแดนตะวันออกทางบกได้
  บ้านเมืองและสถาปัตยกรรมถูกทำลายได้รับความเสียหาย
2. การปฏิรูปศาสนาในทวีปยุโรปก่อให้เกิดผลตามข้อใด
  ศาสนาคริสต์มีรากฐานมั่นคงมากยิ่งขึ้น
  สันตะปาปามีอำนาจทางการเมืองมากยิ่งขึ้น
  ศาสนาคริสต์ถูกแบ่งแยกออกเป็น 2 ฝ่าย
  มีศาสนิกชนหันมานับถือศาสนาคริสต์มากขึ้น
3. เหตุการณ์สำคัญในข้อใดที่เป็นผลให้ชาวยุโรปประสบความสำเร็จในการเดินเรืออ้อมแหลมกู๊ดโฮป
  สงครามโลกครั้งที่ 1
  สงครามครูเสด
  การล่าอาณานิคม
  การปฏิวัติอุตสาหกรรม
4. ประเทศแรกที่ค้นพบทวีปอเมริกาคือประเทศใด
  สเปน
  อังกฤษ
  ฝรั่งเศส
  โปรตุเกส
5. บุคคลในข้อใดเป็นผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลีย
  คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
  กัปตันเจมส์ คุก
  อเมริโก เวสปุซซี
  วาสโก ดา กามา
6. การปฏิวัติอุตสาหกรรมส่งผลตามข้อใด
  ทรัพยากรธรรมชาติมีเพิ่มมากขึ้น
  ความต้องการแรงงานมีเพิ่มมากขึ้น
  สินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาสูงขึ้น
  การค้าระหว่างประเทศขยายตัวอย่างกว้างขวาง
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสงครามครูเสด
  เป็นสงครามระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออก
  เป็นสงครามที่มีระยะเวลายาวนานประมาณ 400 ปี
  เป็นสงครามระหว่างศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม
  เป็นสงครามที่แข่งขันกันเพื่อขยายอำนาจทางการค้า
8. ผลงานในข้อใดที่เกิดขึ้นในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
  หนังสือเรื่องยูโทเปีย
  มหากาพย์กิลกาเมซ
  โคลอสเซียม
  วิหารพาร์เทนอน
9. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม
  จำนวนประชากรลดลง
  การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์
  การขาดแคลนแรงงาน
  การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
10. บุคคลในข้อใดเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์
  โยฮัน เคปเลอร์
  กาลิเลโอ กาลิเลอิ
  นิโคลัส คอเปอร์นิคัส
  เซอร์ไอแซค นิวตัน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile