O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 1
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดกล่าวถึงหลักธรรมที่สำคัญและจุดหมายปลายทางของศาสนาพุทธ ฮินดู คริสต์ และอิสลาม ไม่ถูกต้อง
  อริยสัจ 4 – นิพพาน
  หลักปุรุสารถะและอาศรม 4 – ไวษณพ
  บัญญัติ 10 ประการและหลักความรัก – อาณาจักรพระเจ้า
  หลักศรัทธาและหลักปฏิบัติ – พระอัลเลาะห์
2. องค์ประกอบของศาสนาที่สำคัญที่สุดทุกศาสนาต้องมี คือข้อใด
  ศาสดา
  คำสอน
  ศาสนสถาน
  สัญลักษณ์
3. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่มุสลิมต้องศรัทธา
  หลักศรัทธา 6
  วันพิพากษาวิญญาณทั้งหลายของมนุษย์ตามกรรมดีกรรมทั่วที่ได้กระทำไว้ขณะมีชีวิต
  กฎธรรมชาติและกฎศีลธรรมที่พระเจ้าลิขิตไว้ให้แก่โลกและมนุษย์
  หลักตรีเอกานุภาพ
4. ข้อใดถูกต้องตามคำสอนในคริสต์ศาสนา
  ผู้ที่กระทำผิดโดยเจตนาจะได้รับการลงโทษจากพระเจ้าเสมอ
  มนุษย์จะพ้นบาปที่มีมาแต่กำเนิดก็ต่อเมื่อยอมรับการสละพระชนม์ชีพของพระเยซู
  มนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองเพราะพระเจ้ากำหนดไว้แล้วให้เราเป็นคนอย่างไร
  มนุษย์จะต้องเวียนว่ายตายเกิดจนกว่าจะทำความดีพอเพียงที่จะได้รับเข้าอยู่ในดินแดนของพระเจ้า
5. ข้อใดไม่เกิดขึ้นในวิวัฒนาการของศาสนาฮินดู
  เปลี่ยนจากเชื่อในเทพเจ้าหลายองค์มาเป็นสิ่งสมบูรณ์สูงสุดที่มีหนึ่งเดียว
  เปลี่ยนจากเชื่อว่าชีวิตเป็นไปตามการดลบันดาลของเทพเจ้ามาเชื่อในกรรมจากชาติปางก่อน
  เปลี่ยนจากเชื่อว่าจิตทั้งหลายเกิดขึ้นมาอย่างอิสระไม่เกี่ยวข้องกัน มาเชื่อว่าจิตทั้งหลายเกิดจาก จิตใหญ่ดวงเดียว
  เปลี่ยนจากเชื่อในความเป็นอาตมันของจิต มาเชื่อในความเป็นอนัตตาของจิต
6. หลักธรรมที่สอดคล้องกันเด่นชัดที่สุดของศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ – ฮินดู ได้แก่ข้อใด
  ความเอื้อเฟื้อ
  ความสันโดษ
  ความรัก
  ความกตัญญูรู้คุณ
7. เหตุผลสำคัญของศาสนาแบบไม่เชื่อถือในพระเจ้าคืออะไร
  ความเชื่อเรื่องพระเจ้าเป็นสิ่งเหลวไหล
  มนุษย์ไม่เคยเห็นตัวตนของพระเจ้า
  วิธีทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ว่าพระเจ้ามีอยู่จริง
  มนุษย์ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพระเจ้า
8. หลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาคู่ใดที่มุ่งสอนให้พุทธศาสนิกชนมีความเสียสละและกระทำกิจการได้สำเร็จ
  สังคหวัตถุ 4 – อิทธิบาท 4
  สังคหวัตถุ 4 – พรหมวิหาร 4
  อิทธิบาท 4 – พรหมวิหาร 4
  อิทธิบาท 4 – กุลจิรัฎฐิติธรรม 4
9. ข้อใดคือความแตกต่างระหว่างศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกับนิกายโปรเตสแตนต์
  โปรเตสแตนต์ไม่มีนักบวช
  โปรเตสแตนต์ไม่เชื่อพระคัมภีร์เก่า
  โปรเตสแตนต์ไม่ใช้ไม้กางเขน
  โปรเตสแตนต์ไม่ได้พัฒนามาจากศาสนายิว
10. ข้อใดคือแก่นแท้ของศาสนา
  การให้คำสอนที่เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต
  การให้คำอธิบายความเป็นจริงสูงสุดของชีวิตและโลก
  การให้คำอธิบายและคำสอนเกี่ยวกับความดีความชั่ว
  การให้คำสอนเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจให้พ้นจากความกลัว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile