งานธุรกิจ ป.4 ชุดที่1
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. มนุษย์มีความต้องการปัจจัย 4 เพื่อจุดประสงค์ใดมากที่สุด
  การแสดงความร่ำรวย
  ความมีชีวิตอยู่รอด
  ความสะดวกสบาย
  ความต้องการบริโภค
2. ธุรกิจให้บริการเกี่ยวข้องกับสถานที่ใดมากที่สุด
  ร้านค้า
  ธนาคาร
  โรงแรม
  โรงงาน
3. ข้อใดคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดงานธุรกิจ
  กำไรที่ได้จากการค้าขาย
  เสนอสินค้าที่ตนเองผลิต
  ตอบสนองความต้องการของมนุษย์
  กระจายสินค้าให้แก่คนทั่วไป
4. กิจการโรงแรมเป็นธุรกิจประเภทใด
  ธุรกิจการให้บริการ
  ธุรกิจการเงิน
  ธุรกิจอุตสาหกรรม
  ธุรกิจการเกษตร
5. ใครทำงานธุรกิจด้านการเกษตร
  ตู๋เป็นพนักงานธนาคาร
  ทิพย์เปิดร้านตัดผม
  ฝ้ายรับจ้างรีดผ้า
  ทินทำไร่ข้าวโพด
6. ข้อใดไม่จัดอยู่ในความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์
  อาหาร
  เสื้อผ้า
  ยารักษาโรค
  รถยนต์
7. สถานที่ใดใช้ประกอบธุรกิจด้านการเงิน
  ธนาคาร
  โรงภาพยนตร์
  ห้างสรรพสินค้า
  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
8. ธุรกิจในข้อใดทำให้เกิดผลผลิต
  นิดเปิดร้านซักรีดเสื้อผ้า
  นุ้ยทำสวนมะนาว
  นุ่นเปิดร้านตัดผม
  น้อยเปิดร้านซ่อมรองเท้า
9. ใครมีหน้าที่ผลิตสินค้าในธุรกิจการเกษตร
  เกษตรกร
  แม่ค้าขายผลไม้
  พนักงานขนส่งสินค้า
  พนักงานบรรจุหีบห่อ
10. ข้อใดคือความสำคัญของงานธุรกิจ
  เป็นแหล่งเงินกู้
  เป็นแหล่งค้าขาย
  เป็นแหล่งของบริษัทต่างๆ
  เป็นแหล่งผลิตสินค้าให้แก่คนทั่วไป
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile