ประโยคคำสั่ง สั่งห้าม ขอร้อง ในภาษาอังกฤษ
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. The bus is coming ____________ it.
  let’s get on
  don’t get in
  go to
  let get on
2. __________________ the mobile – phone in the meeting room.
  Don’t buy
  Don’t given
  Don’t use
  Don’t stand
3. Let’s __________ for a walk but don’t _________ to the bridge.
  go, take
  take, take
  take, go
  go, go
4. Don’t ______________ to me like that.
  speaked
  to speak
  speak
  speaks
5. ________________ away from the snake. It’s dangerous.
  Staying
  Stay
  To stay
  Stayed
6. _________________ the lights before you leave the room.
  Let’s turn on
  Turn on
  Please turn off
  Don’t turn off
7. _________________ it to me.
  Gave
  Giving
  Gived
  Give
8. ประโยคใดไม่ถูกต้อง
  Count one to one hundred, please.
  Count one to one hundred.
  Counts one to one hundred.
  Please count one to one hundred.
9. My sister is sleeping _______________ in the garden.
  let’s play
  played
  to play
  playing
10. Don’t __________ away. Please ________ for me.
  runing, waiting
  runs, waits
  run, wait
  runed, waited
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile