ประโยคคำสั่ง สั่งห้าม ขอร้อง ในภาษาอังกฤษ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. My sister is sleeping _______________ in the garden.
  let’s play
  played
  to play
  playing
2. We buy some food. ____________ to the market.
  Let’s go
  Don’t go
  Let’s gone
  Don’t gone
3. ประโยคใดไม่ถูกต้อง
  Count one to one hundred, please.
  Count one to one hundred.
  Counts one to one hundred.
  Please count one to one hundred.
4. __________________ the mobile – phone in the meeting room.
  Don’t buy
  Don’t given
  Don’t use
  Don’t stand
5. This room is darkly. ________ turn on the lights.
  Don’t
  May
  Do
  Please
6. The bus is coming ____________ it.
  let’s get on
  don’t get in
  go to
  let get on
7. Let’s __________ for a walk but don’t _________ to the bridge.
  go, take
  take, take
  take, go
  go, go
8. Don’t ______________ to me like that.
  speaked
  to speak
  speak
  speaks
9. _________________ it to me.
  Gave
  Giving
  Gived
  Give
10. _______________ in the hospital.
  Please be quiet
  Let’s play
  Please jump
  Let’s sing
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713