ประโยคคำสั่ง สั่งห้าม ขอร้อง ในภาษาอังกฤษ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. Don’t __________ away. Please ________ for me.
  runing, waiting
  runs, waits
  run, wait
  runed, waited
2. You are dirty. _________________.
  Take a shower
  Takes a shower
  To take a shower
  Don’t take a shower
3. _________________ it to me.
  Gave
  Giving
  Gived
  Give
4. _______________ in the hospital.
  Please be quiet
  Let’s play
  Please jump
  Let’s sing
5. This room is darkly. ________ turn on the lights.
  Don’t
  May
  Do
  Please
6. _________________ the lights before you leave the room.
  Let’s turn on
  Turn on
  Please turn off
  Don’t turn off
7. My sister is sleeping _______________ in the garden.
  let’s play
  played
  to play
  playing
8. We buy some food. ____________ to the market.
  Let’s go
  Don’t go
  Let’s gone
  Don’t gone
9. __________________ the mobile – phone in the meeting room.
  Don’t buy
  Don’t given
  Don’t use
  Don’t stand
10. ________________ away from the snake. It’s dangerous.
  Staying
  Stay
  To stay
  Stayed
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile