แบบทดสอบ โลกของอาชีพ ม.1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดเขียนตัวการันต์ถูกต้อง
    ลิต์ฟ
    มอเตอร์ไซด
    ซุปเปอร์มาร์เกต
    การตูน
2. เจตคติใดช่วยสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ร่วมงาน
    การตรงต่อเวลา
    ความซื่อสัตย์ สุจริต
    ความขยันและอดทน
    ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน
3. ใครประกอบอาชีพรับจ้าง
    ปิ่นขายอาหารตามสั่ง
    ทรายเป็นช่างเสริมสวย
    มุกเป็นคุณครูโรงเรียนเอกชน
    พลอยขายเสื้อผ้าตามตลาดนัด
4. ใครมีมารยาทในการทำงาน
    มิ้นพูดจาไพเราะกับแป้ง
    นุชทำงานร่วมกันเป็นทีม
    เก่งแบ่งหน้าที่การทำงานชัดเจน
    กายตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ
5. ข้อใดเป็นอักษรควบแท้ทุกคำ
    กว้างขวาง พลุกพล่าน
    กษัตรา สร้าง
    พุทรา เผลอไผล
    ไซร้ น้ำพริก
6. ข้อใดมีจำนวนพยางค์เท่ากับคำว่า “อรุณสวัสดิ์”
    ขัณฑสกร
    สัประยุทธ์
    ทัศนศึกษา
    กตัญญู
7. ข้อใดเป็นคำในมาตราแม่ กก ทุกคำ
    จดหมาย ฉบับ
    ราญ รบ
    ผาสุก สุข
    นาค หยุด
8. ข้อใดเป็นคำวิสามานยนาม
    หนังสือพิมพ์
    เครื่องบิน
    เทวดา
    ยาพาราเซตามอล
9. คุณธรรมที่สำคัญที่สุดในการประกอบอาชีพอิสระคืออะไร
    ความอดทน
    ความตรงต่อเวลา
    ความเห็นอกเห็นใจ
    ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
10. ข้อใดเขียนตัวการันต์ถูกต้อง
    ลิต์ฟ
    มอเตอร์ไซด
    ซุปเปอร์มาร์เกต
    การตูน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile