หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดเป็นการทำความชั่วทางวาจา
  สัมผัปปลาปะ
  อภิชฌา
  พยาบาท
  มิจฉาทิฐิ
2. โทษของการติดสุราและของมึนเมา
  เป็นบ่อเกิดแห่งโรคต่าง
  ทำให้เสียทรัพย์
  เสียเกียรติยศชื่อเสียง
  ถูกทุกข้อ
3. ความรู้สึกเจ็บปวด ทุกข์ สุข เฉยๆ คือข้อใด
  รูปขันธ์
  เวทนาขันธ์
  สัญญาขันธ์
  สังขารขันธ์
4. สมชีวิตา หมายถึงอะไร
  มีคนดีเป็นเพื่อน
  มีความขยันหมั่นเพียร
  หมั่นดูแลรักษา
  การใช้จ่ายสมควรแก่ฐานะ
5. ความทุกข์ทั้งปวงในอริยสัจ 4 เกิดจากข้อใด
  กิเลส
  ขันธ์ 5
  วัฏฏะ 3
  ไตรลักษณ์
6. องค์ประกอบของ ขันธ์ 5 มีอะไรบ้าง
  รูป ทุกข์ สัญญา อนิจจัง สังขาร
  วิญญาณ เวทนา รูป สัญญา สังขาร
  เวทนา อนิจจัง สัญญา อุเบกขา สังขาร
  สุขเวทนา อนิจจัง สังขาร วิญญาณ รูป
7. อบายมุข หมายถึงตามข้อใด
  ทางแห่งความเสื่อม
  ทางแห่งความเจริญ
  ทางแห่งความสุข
  ทางแห่งความพ้นทุกข์
8. ความไม่สบายกายไม่สบายใจ เรียกว่าอะไรในอริยสัจ ๔
  ทุกข์
  สมุทัย
  นิโรธ
  มรรค
9. เมื่อเรามีความทุกข์เกิดขึ้น ควรปฏิบัติสิ่งใดป็นอันดับแรก
  ดับทุกข์
  หาสาเหตุ
  หาวิธีดับทุกข์
  แก้ไขสาเหตุของความดับทุกข์
10. การแก้ปัญหาตามหลักธรรมอริยสัจ 4 มี ลักษณะอย่างไร
  ป้องกันปัญหาโดยตรง
  กำจัดต้นเหตุของปัญหาโดยตรง
  พยายามหลบหลีกปัญหาโดยตรง
  ให้เผชิญกับปัญหาโดยตรง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713