แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. How ............ is it from your home to your school? It is 5 Km.
  much
  far
  long
  many
2. A : Excuse me. I am looking for instant noodles. Could you tell me where they are? B : ________________________________
  Right this way, sir. And there you are.
  What do you want?
  What are you going to do there?
  I think I can not find my way.
3. If you interested in this company, what do you have to send?

  Money and application
  Resume and recent photo
  Resume, recent photo and telephone number
  Your resume, recent photo, telephone number and your photo motorcycle
4. Your boss offers you a piece of cake, but you dislike that kind of cake so you say, _______________
  I hate that cake.
  Thanks, but I am on a diet.
  Not another one.
  Do not you have anything better?
5. Brother : _____________
  1
  What is she like?
  What does she like?
  What does she look ?
6. What does the sign mean?

  One or two
  Two way out
  Two turn way
  Two way street
7. What section contains information about movies, radio, television and other activities?
  Editorial
  International
  Entertainment
  ASEAN news
8. To enter this area you ____ safety equipment.
  should not wear
  must protect
  must wear
  should protect
9. What do you expect from your education?
  I want to play game.
  I want to sleep in the school.
  I want to find a lot of friends
  I want to get a vocational certificate.
10. What would you do when seeing the sign?

  Protect your head from falling objects.
  Use the machine guard.
  Wear ear protection.
  Ask staff for help.
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile