แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. Which is the correct sentence?

  How are you doing
  What’s happening
  What about you
  How’s everything with you
2. Lisa Parker (38)______________two jobs.
  has
  have
  had
  having
3. Which is the correct sentence?

  He doesn’t have time.
  He’s in the meeting right now.
  He’s here.
  He’s not away at the moment.
4. Where can you buy the Kimball?

  Cinema
  Phamacy
  School
  Temple
5. Which is the correct sentence?

  May I take your order now?
  Do you want anything to eat?
  Anything I can do for you?
  Do you like steak?
6. Which is the correct sentence?

  Can you tell me how to get to the Mall?
  Pardon me, but can you direct me to the Mall?
  Is this the right way to the Mall?
  Where is the nearest way to the Mall?
7. Which is the correct sentence?

  Can you tell me how to get to the Mall?
  Pardon me, but can you direct me to the Mall?
  Is this the right way to the Mall?
  Where is the nearest way to the Mall?
8. A: Hello, Alan. How are you doing? B: Hi, Jazz. _________
  I’m doing very well.
  I’m doing a project.
  I’m doing it tomorrow.
  I’m doing it on the computer.
9. Which is the correct sentence?

  I’m sorry I missed your call this morning
  Please tell him I called
  You have the wrong number.
  Can you repeat it again, please?
10. Which flight should you take if you have to check in at Phuket hotel at 10.30 am?

  FD3033
  FD3027
  FD3025
  FD3023
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713