แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. You must wear………… to protect your hands from chemicals.
  safety gloves
  a respirator
  a safety helmet
  safety goggles
2. What time will the festival begin?

  10 A.M
  11 A.M.
  1 P.M.
  2 P.M.
3. In line 2, the word feature is closest in meaning to ………...

  include
  famous
  look
  ask
4. A: ……………………………….? B: 13 Main Street.
  What’s your phone number?
  What’s your address?
  What’s your zip code?
  What’s your area code?
5. Where can you buy the Kimball?

  Cinema
  Phamacy
  School
  Temple
6. A: These shoes are the wrong size. B: ……………………………..
  OK. This way please.
  Oh, I’m so sorry.
  Yes, we do.
  May I help you?
7. Where is he from?
  I am from Ranong.
  She is from Bangkok.
  He is from Khon Kaen.
  We are from Suratthani.
8. Would you like some more dessert?
  Yes, I would
  Enjoy your meal!
  It’s delicious!
  No thanks, I’m full.
9. What is used for surfing the web?
  e-mail
  keyboard
  computer
  internet
10. Today is the sixteenth so the fourteenth was...................
  two days after
  before two days
  the day after tomorrow.
  the day before yesterday.
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713