แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. A: These shoes are the wrong size. B: ……………………………..
  OK. This way please.
  Oh, I’m so sorry.
  Yes, we do.
  May I help you?
2. When will Susan have lunch with her mother?

  Monday
  Tuesday
  Wednesday
  Thursday
3. What do you say in English when you invites someone?
  Sure, What time?
  What a beautiful party!
  That’s very kind of , thanks
  Would you like to study the online course?
4. Sutee is……………………………

  Supee’s daughter
  Supee’s husband
  Sombat’s daughter
  Sombat’s husband
5. What does MFD stand for?
  Man for Doing
  Main Fact Date
  Man From Dairy
  Manufacturing Date
6. How ............ is it from your home to your school? It is 5 Km.
  much
  far
  long
  many
7. Which is the correct sentence?

  I’m doing all right. I hope you are too.
  I’m fine , thank you , and you?
  How do you do? It’s nice to meet you.
  Where do you come from?
8. How many people are there in this passage?

  4
  5
  6
  7
9. Which flight arrived at ten to eleven?

  RT 9122
  XZ 0352
  XZ 6005
  SQ 0972
10. A policeman is directing traffic at the location marked X. First. Walk down Green Street for two blocks. Then, turn right and the bank is the third building on the left side. The bank is the building number ……….. .

  7
  9
  11
  12
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document