1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. Today is the sixteenth so the fourteenth was...................
  two days after
  before two days
  the day after tomorrow.
  the day before yesterday.
2. Which is the correct sentence?

  tell her you call.
  call back later.
  come back here.
  go to his house.
3. What’s the weather like in the Scotland in the morning?

  sunny
  cloudy
  warm
  cool
4. To enter this area you ….. safety equipment.
  shouldn’t wear
  must protect
  must wear
  should protect
5. Sutee is……………………………

  Supee’s daughter
  Supee’s husband
  Sombat’s daughter
  Sombat’s husband
6. What does the sign mean?

  You must not be careful about our dogs
  If you enter this gate, you will admire for dogs.
  If you go pass this gate, some dogs might attack you.
  You can keep walking if you are near our dogs.
7. Where is he from?
  I am from Ranong.
  She is from Bangkok.
  He is from Khon Kaen.
  We are from Suratthani.
8. This restaurant have many fine dishes , Today specially is vegetarian. Have you anything special in mind you’d like to eat?
  Yes , May I have Tom Yam Kung
  Yes , I think fruit salad would be nice.
  Yes , I am on a diet.
  One moment please. I’ll check the order.
9. The Kimball was produced by?

  Kimball Pharmacy
  Fullerton Ave.
  Chicago
  Cough syrup
10. Which part should fill in the blank?

  page
  date
  year
  month
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile