แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. The Kimball was produced by?

  Kimball Pharmacy
  Fullerton Ave.
  Chicago
  Cough syrup
2. A: ……………………………….? B: 13 Main Street.
  Repeat after me.
  Circle after a book.
  Read after a book.
  Point after a book.
3. What does the sign mean?

  WHEELCAR
  CHAIR SERVICES
  WHEEL SERVICES
  WHEELCHAIR ACCESS
4. Which is the correct sentence?

  I’m sorry I missed your call this morning
  Please tell him I called
  You have the wrong number.
  Can you repeat it again, please?
5. Which flight should you take if you have to check in at Phuket hotel at 10.30 am?

  FD3033
  FD3027
  FD3025
  FD3023
6. What does the sign mean?

  No Train
  No Trucks
  No Bicycles
  No Motorcycles
7. Ken and I ………from China.
  is
  am
  are
  be
8. Which area of the following jobs has Mr. Bergen worked before?

  Warehouse
  Import-export
  Transportantion
  Administrative work.
9. Sutee is……………………………

  Supee’s daughter
  Supee’s husband
  Sombat’s daughter
  Sombat’s husband
10. How often do you go hiking?
  I go with three friends.
  We stay for a weekend.
  Most weekends.
  I like hiking.
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713