แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. Which don’t need to record while reading literature review?
  Author’s name
  Zip code
  Month and Year
  Title
2. PETS ARE NOT ALLOWED HERE
  You can see at the convenience store.
  You might see at the restaurant.
  You can see at the construction area.
  You might see at the theater.
3. A place that sells alcohol and sometimes serves food too.
  pub
  café
  takeaway
  fast-food restaurant
4. How many positions does this company want?

  Only one position
  two positions
  two more positions
  at least two positions
5. Which area of the following jobs has Mr. Bergen worked before?

  Warehouse
  Import-export
  Transportantion
  Administrative work.
6. In line 2, the word feature is closest in meaning to ………...

  include
  famous
  look
  ask
7. What would you do when seeing the sign?

  Protect your head from falling objects.
  Use the machine guard.
  Wear ear protection.
  Ask staff for help.
8. What’s keeping the temperature cool?

  the cloud
  the sun
  the southwest
  the wind
9. Brother : ……………......
  1
  What is she like?
  What does she like?
  What does she look like?
10. What is the best title for this diagram?

  Weather map
  Weather and signs
  Weather forecast
  Weather of the week
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile