แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. Which is the correct sentence?

  Would you like to order a piece of chocolate cake?
  I’ll have the same , please.
  May I have some strawberry ice cream?
  It’ll take about five minutes , madam.
2. Which area of the following jobs has Mr. Bergen worked before?

  Warehouse
  Import-export
  Transportantion
  Administrative work.
3. Your boss’s wife offers you a piece of cake, but you dislike that kind of cake so you say, “.......................”
  I hate that cake.
  Thanks, but I’m on a diet.
  Not another one.
  Don’t you have anything better?
4. What is the best title for this diagram?

  Weather map
  Weather and signs
  Weather forecast
  Weather of the week
5. How does Mr. Bergen want to work in Thailand?

  He wants a part time job.
  He wants a long-term job.
  He wants a short-term job.
  He is not sure how long that could be.
6. Which is the correct sentence?

  You’d better take the bus.
  I’m a stranger around here.
  Get on a number ten bus at the bus stop.
  About fifteen minutes.
7. Situation : Vit wants to introduce his friend to his mother. What should he say?
  Samarn , I’d like you to meet my mother.
  How do you do?
  I’m very please to introduce my mother to you.
  How are you?
8. Which is the correct sentence?

  Can you tell me where the hairdresser’s shop is?
  Where are you going?
  What are you going to do there?
  I think I can’t find my way.
9. Which is the correct sentence?

  I’ll you through to Eric
  Who is calling, please?
  Hold on, please.
  I’d like to speak to Eric, please
10. Which is the correct sentence?

  I’m sorry I missed your call this morning
  Please tell him I called
  You have the wrong number.
  Can you repeat it again, please?
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document