แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. What would you do when seeing the sign?

  Protect your head from falling objects.
  Use the machine guard.
  Wear ear protection.
  Ask staff for help.
2. What is the best title for this diagram?

  Weather map
  Weather and signs
  Weather forecast
  Weather of the week
3. Ken and I ………from China.
  is
  am
  are
  be
4. Which is true according to the ad?

  Pay is more on Thursday and Friday.
  The child is less than seven years old.
  The babysitter must work six days a week.
  The person must first call Mr. Parker.
5. What does the sign mean?

  One or two
  Two way out
  Two turn way
  Two way street
6. What does MFD stand for?
  Man for Doing
  Main Fact Date
  Man From Dairy
  Manufacturing Date
7. Which flight are delayed?

  Moscow
  Berlin
  Mexico City
  Amsterdam
8. What do you say in English when you invites someone?
  Sure, What time?
  What a beautiful party!
  That’s very kind of , thanks
  Would you like to study the online course?
9. When does the flight FD3031 leave from Bangkok?

  Monday
  Tuesday
  Wednesday
  Everyday
10. What job will be done the day before the festival begins?

  Welcoming
  Making posters
  Setting up the gym
  Cleaning up the gym
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713