แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. How does Mr. Bergen want to work in Thailand?

  He wants a part time job.
  He wants a long-term job.
  He wants to work for 15 years.
  He is not sure how long that could be.
2. John is planning to go to Phuket on 27 March. Where should he get on the plane?

  BKK Airport
  Suwannabhumi Airport
  Donmuang Airport
  Morchit Airport
3. Situation : You go to a restaurant with your American friend. What would you say if you want to recommend him the special dish of that restaurant?
  What would you like for starters , sir?
  Could we have a menu , please?
  Well , we have the special dish.
  Would you like to try spicy soup with prawn?
4. Sutee is……………………………

  Supee’s daughter
  Supee’s husband
  Sombat’s daughter
  Sombat’s husband
5. Which is the correct sentence?

  Can you tell me how to get to the Mall?
  Pardon me, but can you direct me to the Mall?
  Is this the right way to the Mall?
  Where is the nearest way to the Mall?
6. How will Susan travel to Mexico?

  by bus
  by sea
  by taxi
  by air
7. Which flight should you take if you have to check in at Phuket hotel at 10.30 am?

  FD3033
  FD3027
  FD3025
  FD3023
8. Ann can’t stop sneezing. Her friend says, “...............................”
  It’s up your nose.
  Sneezing is a bad habit.
  What have you just seen?
  Would you like a tissue?
9. Which is the correct sentence?

  How do you do
  What’s happening
  What about you
  How’s everything with you
10. Which is true according to the ad?

  Pay is more on Thursday and Friday.
  The child is less than seven years old.
  The babysitter must work six days a week.
  The person must first call Mr. Parker.
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713