แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. A policeman is directing traffic at the location marked X. First. Walk down Green Street for two blocks. Then, turn right and the bank is the third building on the left side. The bank is the building number ……….. .

  7
  9
  11
  12
2. What’s the weather like in the Scotland in the morning?

  sunny
  cloudy
  warm
  cool
3. How many flights are landing?

  one
  two
  three
  four
4. When does the flight FD3031 leave from Bangkok?

  Monday
  Tuesday
  Wednesday
  Everyday
5. Today is the sixteenth so the fourteenth was...................
  two days after
  before two days
  the day after tomorrow.
  the day before yesterday.
6. How many people are there in this passage?

  4
  5
  6
  7
7. Am is always willing to work with other people. I believe she’d be perfect for our team because she’s………. .
  effective
  reflective
  coordinated
  domineering
8. A:………………………? B: Today is Monday.
  What date is today?
  What day is today?
  Which date is today?
  What date is tomorrow?
9. An exchange student at your school loves to eat sticky rice and mango. He has just finished a large plate of it. You asks, “..................”
  Would you like another helping?
  Do you need some more?
  What more do you want?
  Can you take over?
10. A: What can I do for you? B: I’m looking ……….a suitcase.
  at
  for
  on
  in
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile