สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่4
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานจากเครื่องจักรไอน้ำและถ่านหินมาเป็นพลังงานชนิดใด
  พลังงานไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมัน
  พลังงานไฟฟ้า ก๊าซชีวภาพ และน้ำมัน
  พลังงานน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานลม
  พลังงานไฟฟ้า ก๊าซชีวภาพ และพลังงานลม
2. ไทยส่งทหารไปร่วมรักษาความสงบในดินแดนติมอร์ตะวันออกด้วยเหตุผลใด
  เป็นไปตามข้อตกลงทางทหารระหว่างไทยและอินโดนีเซีย
  เป็นไปตามข้อตกลงทางทหารของกลุ่มประเทศอาเซียน
  เป็นการร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก
  เป็นการร่วมมือกับกองกำลังขององค์การสหประชาชาติ
3. ข้อใดคือมรดกทางอารยธรรมที่สำคัญของสมัยกลางที่มีผลต่อโลกตะวันตกในระยะยาว
  การสำรวจทางทะเล
  การปฏิวัติทางการค้า
  การเกิดมหาวิทยาลัย
  การเกิดความคิดภูมิธรรม
4. การกำหนดให้วันที่ 14 กรกฎาคม เป็นวันชาติฝรั่งเศส เป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ใด
  การประกาศยกเลิกอภิสิทธ์ของชนชั้นขุนนาง
  การที่ชาวปารีสบุกทำลายสถานจองจำนักโทษการเมือง
  การเรียกประชุมสภาฐานันดรหลังจากว่างเว้นมากว่าร้อยปี
  การที่นักปฏิวัติประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐและล้มเลิกระบอบกษัตริย์
5. ผลงานศิลปะของลิโอนาร์โด ดาวินซี และไมเคิลแอนเจโล ใช้ความรู้ด้านใดมากที่สุด
  กลศาสตร์
  คณิตศาสตร์
  ดาราศาสตร์
  กายวิภาคศาสตร์
6. คณะกรรมการฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐหรือสล็อก (SLORC) เกี่ยวข้องกับประเทศใด
  พม่า
  ลาว
  เวียดนาม
  กัมพูชา
7. กระบวนการในการผลิตเทคโนโลยีมีลำดับขั้นตอนอย่างไร
  การออกแบบ การพัฒนา การผลิต การวิจัย
  การออกแบบ การวิจัย การพัฒนา การผลิต
  การวิจัย การออกแบบ การพัฒนา การผลิต
  การวิจัย การพัฒนา การออกแบบ การผลิต
8. การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในประเทศไทย ก่อให้เกิดปัญหาพื้นฐานด้านใดมากที่สุด
  สังคม-การเมือง
  สังคม-เศรษฐกิจ
  เศรษฐกิจ-การเมือง
  การศึกษา-วัฒนธรรม
9. ปัญหาสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านใดที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 เป็นต้นมา
  การกระจายรายได้ให้ทั่วถึง
  การลงทุนจากต่างชาติ
  การเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบท
  การยกเว้นภาษีสินค้าเพื่อการส่งออก
10. ลัทธิเสรีนิยมส่งเสริมระบบเศรษฐกิจใด
  พานิชยนิยม
  ทุนนิยม
  สังคมนิยม
  รัฐสวัสดิการ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile