สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่4
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การประสานประโยชน์ระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้เพราะเหตุใด
  การสร้างดุลแห่งอำนาจและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ
  การมีเชื้อชาติและศาสนาเดียวกัน
  การตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันของโลก
  การมีอุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกัน
2. การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานจากเครื่องจักรไอน้ำและถ่านหินมาเป็นพลังงานชนิดใด
  พลังงานไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมัน
  พลังงานไฟฟ้า ก๊าซชีวภาพ และน้ำมัน
  พลังงานน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานลม
  พลังงานไฟฟ้า ก๊าซชีวภาพ และพลังงานลม
3. การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในประเทศไทย ก่อให้เกิดปัญหาพื้นฐานด้านใดมากที่สุด
  สังคม-การเมือง
  สังคม-เศรษฐกิจ
  เศรษฐกิจ-การเมือง
  การศึกษา-วัฒนธรรม
4. ข้อใดไม่ใช้หน้าที่หลักขององค์การการค้าโลก
  แก้ไขข้อพิพาททางการค้า เป็นเวทีเจรจาต่อรองในปัญหาการค้าระหว่างกัน
  ป้องกันการกีดกันทางการค้า แสวงหาความร่วมมือและพัฒนาการค้าของโลก
  เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของทุกชาติไม่ให้เอาเปรียบทางการค้า
  ส่งเสริมการค้าเสรีและรักษาความเป็นธรรมในระบบการค้าของโลก
5. ผลงานศิลปะของลิโอนาร์โด ดาวินซี และไมเคิลแอนเจโล ใช้ความรู้ด้านใดมากที่สุด
  กลศาสตร์
  คณิตศาสตร์
  ดาราศาสตร์
  กายวิภาคศาสตร์
6. การใช้เทคโนโลยีก่อให้เกิดปัญหาในข้อใดน้อยที่สุด
  การตกต่ำของราคาผลผลิตการเกษตร
  การลดลงของพื้นที่ป่าไม้และสัตว์ป่า
  การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก
  การทรุดตัวของแผ่นดิน
7. เหตุใดรัฐบาลตาลีบันของอัฟกานิสถานจึงสั่งทำลายพระพุทธรูป
  เพื่อต่อต้านพระพุทธศาสนา
  เพื่อให้ประชาชนยึดมั่นในศาสนาอิสลาม
  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านรูปเคารพ
  เพื่อกระตุ้นลัทธิชาตินิยม
8. การพัฒนากำลังคนในช่วงอายุใดที่รัฐต้องรับภาระอย่างมาก
  0-5 ปี
  6-17 ปี
  18-22 ปี
  23-60 ปี
9. ไทยส่งทหารไปร่วมรักษาความสงบในดินแดนติมอร์ตะวันออกด้วยเหตุผลใด
  เป็นไปตามข้อตกลงทางทหารระหว่างไทยและอินโดนีเซีย
  เป็นไปตามข้อตกลงทางทหารของกลุ่มประเทศอาเซียน
  เป็นการร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก
  เป็นการร่วมมือกับกองกำลังขององค์การสหประชาชาติ
10. ฟิลิปปินส์แตกต่างจากประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากที่สุดในข้อใด
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์
  มีปัญหาทางการเมืองเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย
  มีพัฒนาการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยก้าวหน้าที่สุด
  มีความผูกพันทางวัฒนธรรมกับอินโดนีเซีย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile