ข้อสอบความเข้าใจภาษาท้องถิ่น อีสานใต้
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ภาษาเขมรอ่านว่าอย่างไร

  จอ
  จะ
  โจ
  จา
2. อ่านว่า ด้วยภาษาเขมรว่าอย่างไร

  กอ
  กะ
  โก
  กา
3. ภาษาเขมรอ่านว่าอย่างไร

  กอ
  โก
  คอ
  คะ
4. ภาษาเขมรอ่านว่าอย่างไร

  ฆะ
  โฆ
  คะ
  คอ
5. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่มีอยู่ใน คำว่า "ตึก" (น้ำ)  สระ อึ

6. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่มีอยู่ใน คำว่า "รึด" (รัด)  สระ อึ

7. ตัวอักษรต่อไปนี้ อ่านว่าอย่างไร

  โจ
  จอ
  จะ
  จา
8. ภาษาเขมรอ่านว่าอย่างไร

  ฉอ
  ฉะ
  โฉ
  ฉา
9. ภาษาเขมรอ่านว่าอย่างไร

  งอ
  โง
  งะ
  งา
10. อ่านว่า ด้วยภาษาเขมรว่าอย่างไร

  ขอ
  ขะ
  คอ
  คะ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile