เรื่อง สมการและการแก้สมการ ป.6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 125 เป็น 2 เท่าของ 300 จำนวนนั้นคือจำนวนใด
  325
  375
  425
  475
2. ไม้อันหนึ่งยาว A เซนติเมตร ปักลงในดิน 28 เซนติเมตร ส่วนที่อยู่เหนือดินยาว 380 เซนติเมตร ไม้อันนี้ยาวกี่เซนติเมตร
  308 เซนติเมตร
  318 เซนติเมตร
  408 เซนติเมตร
  418 เซนติเมตร
3. ข้อใดเป็นอสมการ
  25.87 + 12.01 = 37.88
  2,583 ÷ 21 = 125
  9.5 × 5.2 = 49.4
  9,543 – 1,078 < 9,000
4. Y × 53 = 6,678Y มีค่าเท่ากับข้อใด
  124
  125
  126
  127
5. ฉันมีเงิน 61 บาท แบ่งให้เกด ฝ้าย และตู๋ เกดได้มากกว่าฝ้าย 12 บาท ฝ้ายได้มากกว่าตู๋ 8 บาท ตู๋ได้รับเงินกี่บาท
  11 บาท
  17 บาท
  21 บาท
  27 บาท
6. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  9 × 3 = 25 + 2เป็นสมการที่เป็นจริง
  35 × A = 350เป็นสมการที่มีตัวไม่ทราบค่า คือ A
  ก × 36 > 72ถือว่าเป็นสมการ
  (44 ÷ จ) + 5 = 9เป็นสมการที่เป็นจริง เมื่อ จ = 11
7. พิจารณาข้อความต่อไปนี้1) 252 × 4 = 1,0182) 3,445 ÷ 36 = 953) 3.7 × 2.5 = 9.254) 2,495 – 289 = 2,206ข้อใดถูกต้อง
  ข้อ 1), 2) เป็นสมการที่เป็นจริง
  ข้อ 3), 4) เป็นสมการที่เป็นเท็จ
  ข้อ 1), 2) เป็นสมการที่เป็นเท็จ
  ข้อ 1), 2), 3) เป็นสมการที่เป็นจริง
8. 2,459 + ง = 5,172ง มีค่าเท่ากับข้อใด
  2,613
  2,713
  2,813
  2,913
9. 108 ÷ ย = 12 และ 1.9 × ห = 15.2ย กับ ห มีค่าต่างกันเท่าใด
  0
  1
  2
  3
10. สมการข้อใดเป็นจริง
  11.5 × 9.5 = 109.50
  6,188 ÷ 52 = 119
  11,976 – 2,499 = 9,577
  93.75 + 15.12 = 118.87
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document