การลบเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ๘๓-๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๖
  ๖๔
  ๒๘
  ๗๕
2. ๘๒-๒๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๕๕

  ๖๓
3. ๙๖-๓๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๖
  ๖๐

  ๖๔
4. ๗๔-๔๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๒๓

  ๕๕
5. ๔๘-๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗
  ๔๒
  ๓๐
  ๒๗
6. ๔๙-๑๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๓๒

  ๒๗
7. ๙๓-๔๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๓
  ๔๕
  ๖๘

8. ๕๙-๒๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๕
  ๓๒
  ๕๕
  ๕๑
9. ๕๙-๓๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๖
  ๒๒
  ๖๔
  ๓๒
10. ๙๓-๓๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๕๕
  ๒๓
  ๒๗
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile