การลบเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ๖๘-๔๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗
  ๒๐
  ๔๒
  ๔๒
2. ๔๙-๑๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๑
  ๓๕
  ๓๐
  ๓๔
3. ๕๘-๓๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๘
  ๒๖
  ๒๐
  ๑๘
4. ๘๔-๔๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๒
  ๙๕
  ๗๔
  ๓๘
5. ๒๓๔-๑๐๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๒๓
  ๑๒๒
  ๑๒๕
  ๑๒๖
6. ๓๗-๒๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๐
  ๑๒


7. ๕๗-๑๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๒๒
  ๔๒
  ๕๕
8. ๖๑-๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๓
  ๔๒
  ๒๗
  ๑๘
9. ๔๘-๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗
  ๔๒
  ๓๐
  ๒๗
10. ๓๗-๑๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๓
  ๖๓
  ๔๒
  ๕๕
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile