แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีจะมีลักษณะแบบใด
  1 สถานะต้องเปลี่ยนไป
  2 สีผิดไปจากสารเริ่มต้น
  3 มีการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
  4 มีคุณสมบัติแตกต่างไปจากสารเริ่มต้น เนื่องจากมีสารใหม่เกิดขึ้น
2. การใส่ห่วงคุมกำเนิดในสตรีจะใส่ในบริเวณใด
  1 รังไข่
  2 ท่อนำไข่
  3 ช่องคลอด
  4 โพรงมดลูก
3. Pb + PbO2 + 2H2SO4 จากสมการข้างต้นจะได้สารผลิตภัณฑ์ใด
  1 PbSO4 + O2
  2 2PbSO4 + CO2
  3 2PbSO4 + 2H2O
  4 (NH4)2SO4 + H2O
4. ต้มน้ำ 10 ลูกบาศก์เซนติเมตรที่มีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสด้วยการเผาชิ้นมะพร้าวแห้งสนิทหนัก 6 กรัม เมื่อชิ้นมะพร้าวลุกไหม้หมดปรากฏว่า น้ำมีอุณหภูมิเป็น 60 องศาเซลเซียส ถ้าพลังงานจากการเผาชิ้นมะพร้าวไม่มีการสูญเสียแก่สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ชิ้นมะพร้าวแห้งนี้มีพลังงานสะสมกี่แคลอรี
  1 200 แคลอรี
  2 250 แคลอรี
  3 300 แคลอรี
  4 350 แคลอรี
5. การที่สุนัขเลียปากสุนัขตัวที่โตกว่า เป็นพฤติกรรมทางสังคมที่สัตว์แสดงออกเกี่ยวกับการสื่อสารแบบใด
  1 ด้วยเสียง
  2 ด้วยท่าทาง
  3 ด้วยสารเคมี
  4 โดยการสัมผัส
6. ข้อความใดต่อไปนี้กล่าว ไม่ถูกต้อง
  1 ปฏิกิริยาเคมีบางชนิดก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม
  2 ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นมากมายมีทั้งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือนานเป็นเดือน
  3 แบตเตอรี่ชนิดต่าง ๆ มีสารที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ถ้าการใช้ การจัดเก็บไม่ถูกวิธี
  4 ปฏิกิริยาเคมีทุกชนิดมีประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ถ้ารู้จักควบคุมอัตราการ เกิดปฏิกิริยา
7. การถ่ายฝากตัวอ่อน ตัวอ่อนจะเจริญเติบโตที่ใด
  1 ในหลอดแก้ว
  2 ในมดลูกตัวให้
  3 ในมดลูกตัวรับ
  4 ในรังไข่ของตัวรับ
8. สารละลาย X เป็นของเหลวใส สีฟ้า ถ้าต้องการทราบว่าสารละลาย X มีอะไรเป็นตัวทำละลายต้องแยกสารด้วยวิธีการใด
  1 การกลั่น
  2 การกรอง
  3 การระเหย
  4 การตกผลึก
9. ข้อความใดไม่ถูกต้อง
  1 สารประกอบถูกความร้อนหรือผ่านด้วยไฟฟ้าจะได้สารต่าง ๆ กันมากกว่า 1 ชนิด
  2 โลหะทุกชนิดต้องมีสถานะเป็นของแข็ง ส่วนอโลหะมีสถานะเป็นแก๊ส ของเหลวหรือของแข็งก็ได้
  3 โลหะมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวห่างกันมาก ส่วนอโลหะมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวห่างกันน้อย
  4 ธาตุเป็นสารที่มีองค์ประกอบของอนุภาคชนิดเดียวกัน ส่วนสารประกอบมีองค์ประกอบของอนุภาคมากกว่า 1 ชนิด
10. ปฏิกิริยาชนิดใดเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะให้พลังงานความร้อนออกมามากกว่าที่ได้รับเข้าไป
  1 ปฏิกิริยาดูดความร้อน
  2 ปฏิกิริยาคายความร้อน
  3 ปฏิกิริยารวมตัวระหว่างกำมะถันกับออกซิเจน
  4 ถูกทั้ง ก และ ข
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713