แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. Collision คือ ข้อใด
  การป้องกันข้อมูล
  การรับข้อมูล
  การชนกันของข้อมูล
  การตรวจสอบข้อมูล
2. ข้อใดเป็นลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับ RESET
  CTRL + C
  CTRL + SCROLL + LOCK
  CTRL + ALT + DEL
  CTRL + SHIFT
3. ข้อใดถูกต้องที่สุด
  การเขียนผังงาน, การวิเคราะห์งาน, การเขียนโปรแกรม, การทดสอบโปรแกรม
  การเขียนโปรแกรม, การทดสอบโปรแกรม, การวิเคราะห์งาน, การเขียนผังงาน
  การวิเคราะห์งาน, การเขียนผังงาน, การเขียนโปรแกรม, การทดสอบโปรแกรม
  การทดสอบโปรแกรม, การเขียนโปรแกรม, การเขียนผังงาน, การวิเคราะห์งาน
4. ไวรัสคอมพิวเตอร์ที่กำลังแพร่ระบาดในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน ซึ่งมีอาการดังนี้ ไฟล์ Folder Option หายไป, Run คำสั่งแล้วเครื่องจะ Restart เอง, มีหน้าจอสีเขียวขึ้นมารบกวนตลอดเวลา สันนิษฐานว่าเครื่องคอมพิวเตอร์
  Michelangelo
  Tony
  Anna
  Brontok.a
5. TCP/IP ย่อมาจากอะไร
  Transmission Control Protocol/Internet
  Tionransmiss Coltro Rrotocol/Internet
  Transfer Control Protocol/Internet
  Technical Control Protocol/Internet
6. การกู้ข้อมูลหมายถึงอะไร
  งานที่จะต้องทำเมื่อแฟ้มข้อมูลจริงถูกทำลายและเราต้องสำรองกลับมาใช้ใหม่
  เป็นการส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
  การนำรายงานมาถ่ายเอกสารทำสำเนา
  ไม่มีข้อถูก
7. ข้อใดคือความหมายของ Web Page
  เอกสารแต่ละหน้า
  หน้าหลักของเว็บเพจ
  แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร
  หน้าแรกของเอกสาร
8. ถ้ากดปุ่ม Caps Lock บนแป้นพิมพ์ให้ดวงไฟCaps Lock สว่าง จะเกิดผลอย่างไร
  พิมพ์ได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
  พิมพ์ได้เฉพาะตัวอักษรบน
  พิมพ์ได้เฉพาะตัวอักษรล่าง
  พิมพ์ได้เฉพาะสัญญลักษณ์พิเศษ
9. Rom คืออะไร
  Read Only Memory
  Read On Memory
  Run only Memory
  Run on memory
10. ข้อใดสัมพันธ์กันมากที่สุด
  80486 DX2 - AMD
  486 DLC - INTEL
  PENTUIM - INTEL
  386 DXL - CYRIX
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document