แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. หน่วยประมวลผลกลางเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
  IPL
  ROM
  CPU
  ไม่มีข้อถูก
2. ข้อใดหมายถึงหน่วยความจำสำรองในระบบ คอมพิวเตอร์
  CPU
  CAI
  ROM
  RAM
3. การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML คำสั่งใดใช้ในการสร้างรูปภาพบนเว็บเพจ
  (A Href=“….”)……………………(/A)
  (bgcolor=“….”)………………..(/bgcolor)
  (img scr=“….”)
  (Font Face=“….”)………………..(/Font)
4. ชื่อโดเมน gov หมายถึงองค์กรประเภทใด
  กลุ่มสถาบันการศึกษา
  กลุ่มองค์กรอื่น ๆ
  กลุ่มองค์กรทหาร
  กลุ่มองค์กรของรัฐทั่วไป
5. 3 + 5 X (2 X 2 + 1) – 3 = ?
  20
  25
  37
  40
6. Diskette จัดเป็นสื่อประเภทใด
  I/O MEDIA
  INPUT MEDIA
  OUTPUT MEDIA
  OS MEDIA
7. www ย่อมาจากอะไร
  Worjd Wide Web
  World Wide Web
  Word Wlde Web
  Wold Wlde Web
8. ซีพียู PENTUIM มีขนาดของซีพียูเท่าไร
  16 บิท
  32 บิท
  64 บิท
  86 บิท
9. โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกเป็นคนชาติใด
  อเมริกา
  แคนาดา
  อังกฤษ
  เยอรมัน
10. WILLIAM OUGHTRED นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ เป็นผู้ประดิษฐ์
  ลูกคิด
  สไลด์รูล
  เครื่องหาผลต่าง
  ลอการิทึม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713