แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดคือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรแบบไร้สาย
  LAN
  Wireless
  WAM
  Star
2. ข้อใดเป็น PACKAGE ในคอมพิวเตอร์
  WINDOWS
  PL/1
  ASCII
  BASIC
3. Management Information System/MIS หมายถึงอะไร
  หมายถึงยุคแรกของคอมพิวเตอร์
  หมายถึงยุคที่คอมพิวเตอร์เฟื่องฟู
  หมายถึงยุคอุตสาหกรรม
  หมายถึงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
4. ผู้ประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกเครื่องแรกของโลก คือ
  ADA AUGUSTA และ CHARLES BABBAGE
  JOHN NAPIER และ HOWARD AIKEN
  JOHN MAUCHLY และ PRESPER ECKERT
  BLAISE PASCAL และ HERMAN HOLLERITH
5. ระบบ Internet หมายถึงอะไร
  ลักษณะการเชื่อมต่อของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ลักษณะการทำงานหลายๆ งานพร้อม
  คอยให้บริการข้อมูล
  ถูกทุกข้อ
6. หากสมุดเงินเดือนทั้งเล่มของครูในโรงเรียนเปรียบเสมือนเป็น FILE เงินเดือนของนางสุมาลีที่อยู่ในหน้าใดหน้าหนึ่ง คืออะไร
  FIELD
  RECORD
  FILE
  CHARACTER
7. การสื่อสารข้อมูลมีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง
  ข้อมูล, สื่อนำข้อมูล
  ผู้ส่งข้อมูล, ผู้รับข้อมูล
  ผู้ส่งข้อมูล, ผู้รับข้อมูล, สื่อนำข้อมูล, ข้อมูล
  ผู้ส่งข้อมูล, ผู้รับข้อมูล, สื่อนำข้อมูล, ข้อมูล,สายข้อมูล
8. จำนวนปุ่มต่าง ๆ บนแป้นพิมพ์ (Keyboard) มาตรฐานมีจำนวนเท่าไร
  99 KEYS
  100 KEYS
  101 KEYS
  110 KEYS
9. ข้อใด คือประโยชน์ของการใช้สัญญาณผ่านดาวเทียม
  ส่งสัญญาณข้อมูลคอมพิวเตอร์
  ส่งสัญญาณโทรทัศน์
  ใช้ในทางภูมิศาสตร์
  ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดมีการใช้งานแตกต่างจากข้ออื่น
  CPU
  RAM
  ROM
  CD-ROM
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document