อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติต่อสังคมไทย ป.5
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ประเพณีในราชสำนักของไทยได้รับอิทธิพลจากประเทศใด
  รับจากประเทศเขมรโดยตรง
  รับจากประเทศอินเดียโดยตรง
  รับอารยธรรมเขมรโดยผ่านประเทศอินเดีย
  รับอารยธรรมอินเดียโดยผ่านประเทศเขมร
2. ศาสนาใดที่เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยสมัยอยุธยา โดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  ศาสนาอิสลาม
  ศาสนาคริสต์
  ศาสนาซิกข์
  ศาสนาพุทธ
3. สมัยพระเจ้าปราสาททองได้มีการสร้างพระพุทธรูปสำคัญตามข้อใด
  พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ตามแบบกษัตริย์
  พระพุทธรูปทรงเครื่องเล็กตามแบบกษัตริย์
  พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ตามแบบพราหมณ์
  พระพุทธรูปทรงเครื่องเล็กตามแบบพราหมณ์
4. ท้าวทองกีบม้าได้รับชื่อยกย่องว่าอย่างไร
  ราชาแห่งอาหารไทย
  ราชาแห่งขนมไทย
  ราชินีแห่งอาหารไทย
  ราชินีแห่งขนมไทย
5. ในสมัยใดที่ไทยส่งช่างไปถ่ายแบบปราสาทเขมรมาสร้างสถาปัตยกรรมในกรุงศรีอยุธยา
  สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
  สมัยสมเด็จพระธรรมราชา
6. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่อิทธิพลของชาติตะวันตกที่มีต่อสังคมไทย
  อาวุธยุทโธปกรณ์
  ศาสนา
  เครื่องจักสาน
  ดาราศาสตร์
7. ข้อใดคือการให้ความหมายที่ถูกต้องที่สุด
  วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญด้วยขนบธรรมเนียมที่ดีงามด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
  วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามในวิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคม
  อารยธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม
  อารยธรรม หมายถึง ความเจริญด้วยขนบธรรมเนียมที่ดีงามในวิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคม
8. ข้อใดไม่ใช่อิทธิพลทางวัฒนธรรมของประเทศโปรตุเกสที่เข้ามาสู่ดินแดนไทย
  ขนมไทย
  เครื่องแบบทหาร
  ขี้ผึ้งรักษาแผล
  ผิดทุกข้อ
9. กฎหมายตราสามดวงได้รับอิทธิพลจากประเทศใด
  เขมร
  อินเดีย
  จีน
  ฝรั่งเศส
10. ข้อใดไม่ใช่ผลเสียของการเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารต่อวัฒนธรรมไทยคือข้อใด
  ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยยังคงอยู่
  เกิดลัทธิบริโภคนิยม
  วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาแทนที่
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713