O NET สังคม ชุดที่ 2/2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนา “พระโอวาทปาติโมกข์” ในวันใด
  วันวิสาขบูชา
  วันมาฆบูชา
  วันเข้าพรรษา
  วันออกพรรษา
2. พระสงฆ์รูปแรกของพระพุทธศาสนาคือใคร
  โกณฑัญญะ
  วัปปะ
  มหานามะ
  อัสสชิ
3. พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบดอกบัว 4 เหล่า สอดคล้องกับข้อความใด
  การเลือกที่ประทับ
  การคัดเลือกอัครสาวก
  พิจารณาการปฏิบัติตนตามแนวทางที่เหมาะสม
  พิจารณาการสั่งสอนบุคคล
4. ราโชวาทชาดก ให้ข้อคิดในเรื่องใด
  ผลไทรมีรสขม
  วิธีการเลือกผลไม้
  พระราชาเสวยราชสมบัติโดยธรรม
  พระราชาต้องรู้จักเสด็จเที่ยวสู่ชนบท
5. เครื่องไทยธรรม หมายถึงข้อใด
  ของที่ถวายพระ
  เงินสำหรับถวายพระ
  ของที่ผลิตโดยคนไทย
  ของที่มีประโยชน์ต่อการถวายพระ
6. นางขุชชุตตรา เป็นตัวอย่างที่ดีของบุคคลในเรื่องใด
  ละเว้นอบายมุข
  ละเว้นความโกรธ
  ละเว้นความโลภ
  ละเว้นความหลง
7. ผู้ใดได้รับการยกย่องว่าเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า
  พระวัปปะ
  พระสารีบุตร
  พระอัสสชิ
  พระโมคคัลลานะ
8. วันวิสาขบูชา มีความสำคัญตรงตามข้อใด
  เป็นวันที่พระสงฆ์อธิษฐานเข้าพรรษา
  เป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3
  เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
  เป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
9. การถวายสังฆทาน หมายความว่าอย่างไร
  ทานที่ถวายพระภิกษุรูปเดียว
  ทานที่ถวายพระภิกษุทั่วไปมิได้เจาะจง
  ทานที่ถวายพระภิกษุเฉพาะอาหารคาวหวาน
  ทานที่ถวายพระภิกษุด้วยถังน้ำสีเหลือง
10. วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องแรกของไทยคือเรื่องอะไร
  นายอินปิดทองหลังพระ
  ไตรภูมิพระร่วง
  จินดามณี
  มหาชาติคำหลวง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713