การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ ป.4
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับยุคหินเก่า
  มนุษย์ทำเครื่องใช้มาจากเหล็ก
  มนุษย์เริ่มรู้จักการเพราะ
  มนุษย์ดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์
  แหล่งโบราณคดีที่สำคัญ เช่น บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
2. บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งโบราณคดียุคใด
  ยุคหินเก่า
  ยุคเหล็ก
  ยุคหินกลาง
  ยุคสำริด
3. ยุคที่มนุษย์ทำเครื่องใช้มาจากหินคือข้อใด
  ยุคหิน
  ยุคโลหะ
  ยุคสำริด
  ยุคเหล็ก
4. สำริดคือการนำโลหะใดมาผสมกัน
  "ทองแดง, ดีบุก"
  "ทอง, ดีบุก"
  "สังกะสี, ทองแดง"
  "เงิน, ทองแดง"
5. ถ้ำผีแมน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหลักฐานทางโบราณคดีของยุคใด
  ยุคหินเก่า
  ยุคหินกลาง
  ยุคหินใหม่
  ยุคโลหะ
6. แหล่งโบราณคดีที่เขตอำเภอบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหลักฐานทางโบราณคดีของยุคใด
  ยุคเหล็ก
  ยุคโลหะ
  ยุคหินใหม่
  ยุคหินเก่า
7. สมัยสุโขทัยจัดอยู่ในยุคใด
  ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์
  ยุคสมัยประวัติศาสตร์
  ยุคหินใหม่
  ยุคเหล็ก
8. การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แบ่งเป็นยุคใดบ้าง
  ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์
  ยุคสมัยประวัติศาสตร์
  ยุคสมัยประชาธิปไตย
  ถูกเฉพาะข้อ ก และข้อ ข.
9. ยุคสมัคประวัติศาสตร์ของไทยเริ่มต้นเมื่อใด
  สมัยสุโขทัย
  สมัยหลังสุโขทัย
  สมัยธนบุรี
  ยุคก่อนสุโขทัย
10. ยุคที่มนุษย์รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษร เพื่อใช้บันทึกข้อความต่าง ๆ และใช้ติดต่อสื่อสารกันคือข้อใด
  ยุคหิน
  ยุคโลหะ
  ยุคก่อนประวัติศาสตร์
  ยุคประวัติศาสตร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile