การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ ป.4
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. สำริดคือการนำโลหะใดมาผสมกัน
  ทองแดง, ดีบุก
  ทอง, ดีบุก
  สังกะสี, ทองแดง
  เงิน, ทองแดง
2. กรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีของไทยมาตั้งแต่ปีใด
  พ.ศ. 2310
  พ.ศ. 1893
  พ.ศ. 2325
  พ.ศ. 2525
3. ยุคใดที่มนุษย์รู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหาร แต่ยังดำรงชีวิตอยู่ในถ้ำ
  ยุคหินใหม่
  ยุคหินกลาง
  ยุคหินเก่า
  ยุคโลหะ
4. ยุคที่มนุษย์รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษร เพื่อใช้บันทึกข้อความต่าง ๆ และใช้ติดต่อสื่อสารกันคือข้อใด
  ยุคหิน
  ยุคโลหะ
  ยุคก่อนประวัติศาสตร์
  ยุคประวัติศาสตร์
5. สมัยสุโขทัยจัดอยู่ในยุคใด
  ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์
  ยุคสมัยประวัติศาสตร์
  ยุคหินใหม่
  ยุคเหล็ก
6. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมัยธนบุรี
  เป็นราชธานีของไทย 15 ปี
  กษัตริย์ คือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  มีกษัตริย์ราชวงศ์จักรีปกครอง
  เป็นราชธานีต่อจากสมัยอยุธยา
7. สิ่งใดใช้เป็นตัวแบ่งระหว่างยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และยุคสมัยประวัติศาสตร์
  การมีเหล็กใช้ในการผลิตเครื่องมือ
  การเกิดสงครามโลก
  การที่มนุษย์รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษร
  การที่มนุษย์รู้จักการเพาะปลูก
8. การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แบ่งเป็นยุคใดบ้าง
  ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์
  ยุคสมัยประวัติศาสตร์
  ยุคสมัยประชาธิปไตย
  ถูกเฉพาะข้อ ก และข้อ ข.
9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับยุคหินเก่า
  มนุษย์ทำเครื่องใช้มาจากเหล็ก
  มนุษย์เริ่มรู้จักการเพราะ
  มนุษย์ดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์
  แหล่งโบราณคดีที่สำคัญ เช่น บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
10. ราชวงศ์จักรีมีกษัตริย์ปกครองถึงปัจจุบันจำนวนกี่พระองค์
  5
  7
  9
  11
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713