การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ ป.4
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. สิ่งใดใช้เป็นตัวแบ่งระหว่างยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และยุคสมัยประวัติศาสตร์
  การมีเหล็กใช้ในการผลิตเครื่องมือ
  การเกิดสงครามโลก
  การที่มนุษย์รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษร
  การที่มนุษย์รู้จักการเพาะปลูก
2. ยุคสมัคประวัติศาสตร์ของไทยเริ่มต้นเมื่อใด
  สมัยสุโขทัย
  สมัยหลังสุโขทัย
  สมัยธนบุรี
  ยุคก่อนสุโขทัย
3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับยุคหินเก่า
  มนุษย์ทำเครื่องใช้มาจากเหล็ก
  มนุษย์เริ่มรู้จักการเพราะ
  มนุษย์ดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์
  แหล่งโบราณคดีที่สำคัญ เช่น บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
4. แหล่งโบราณคดีที่เขตอำเภอบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหลักฐานทางโบราณคดีของยุคใด
  ยุคเหล็ก
  ยุคโลหะ
  ยุคหินใหม่
  ยุคหินเก่า
5. กรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีของไทยมาตั้งแต่ปีใด
  พ.ศ. 2310
  พ.ศ. 1893
  พ.ศ. 2325
  พ.ศ. 2525
6. ยุคที่มนุษย์ทำเครื่องใช้มาจากหินคือข้อใด
  ยุคหิน
  ยุคโลหะ
  ยุคสำริด
  ยุคเหล็ก
7. ยุคที่มนุษย์รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษร เพื่อใช้บันทึกข้อความต่าง ๆ และใช้ติดต่อสื่อสารกันคือข้อใด
  ยุคหิน
  ยุคโลหะ
  ยุคก่อนประวัติศาสตร์
  ยุคประวัติศาสตร์
8. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมัยธนบุรี
  เป็นราชธานีของไทย 15 ปี
  กษัตริย์ คือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  มีกษัตริย์ราชวงศ์จักรีปกครอง
  เป็นราชธานีต่อจากสมัยอยุธยา
9. ยุคใดที่มนุษย์รู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหาร แต่ยังดำรงชีวิตอยู่ในถ้ำ
  ยุคหินใหม่
  ยุคหินกลาง
  ยุคหินเก่า
  ยุคโลหะ
10. ราชวงศ์จักรีมีกษัตริย์ปกครองถึงปัจจุบันจำนวนกี่พระองค์
  5
  7
  9
  11
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713