วิชา คอมพิวเตอร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญมีกี่วิธี
  2
  3
  4
  5
2. ประเภทของข้อมูลแบ่งเป็นกี่ลักษณะ
  3
  2
  4
  5
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญมีกี่วิธี2
  2
  1
  3
  4
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญมีกี่วิธี3
  2
  3
  4
  1
5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญมีกี่วิธี
  2
  3
  4
  5
6. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญมีกี่วิธี1
  2
  1
  3
  4
7. ข้อมูลมีกี่ประเภท
  3
  4
  6
  2
8. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญมีกี่วิธี6
  5
  7
  6
  8
9. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญมีกี่วิธี5
  4
  5
  6
  3
10. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญมีกี่วิธี4
  4
  2
  3
  1
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713