O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีความสำคัญต่อพืชอย่างไร
  ทำให้พืชมีอากาศหายใจ
  ทำให้พืชสร้างอาหารได้
  ทำให้พืชสามารถสืบพันธุ์ได้
  ช่วยระบายความร้อนออกจากต้นพืช
2. น้ำและแร่ธาตุลำเลียงเข้าสู่รากพืชด้วยกระบวนการใด
  ลำเลียงโดยการแพร่ทั้งคู่
  ลำเลียงโดยการออสโมซิสทั้งคู่
  น้ำลำเลียงโดยการแพร่ ส่วนแร่ธาตุลำเลียงโดยการออสโมซิส
  น้ำลำเลียงโดยการออสโมซิส ส่วนแร่ธาตุลำเลียงโดยการแพร่
3. ดอกทานตะวันจะหันไปตามดวงอาทิตย์ตลอดทั้งวัน เป็นผลมาจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าใด
  แสง
  อุณหภูมิ
  ดวงอาทิตย์
  แก๊สออกซิเจน
4. การปฏิสนธิของพืชเกิดขึ้นเมื่อใด
  เมล็ดเริ่มงอกเป็นต้น
  กลีบดอกเริ่มบานออก
  ละอองเรณูตกบนยอดเกสรเพศเมีย
  นิวเคลียสของละอองเรณูผสมกับนิวเคลียสของเซลล์ไข่
5. ออร์แกเนลล์ใดที่พบได้เฉพาะในเซลล์พืช
  แวคิวโอล กอลจิบอดี
  ผนังเซลล์ คลอโรพลาสต์
  นิวเคลียส ไมโทคอนเดรีย
  เยื่อหุ้มเซลล์ ร่างแหเอนโดพลาซึม
6. โครงสร้างใดที่พืชใช้ในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
  ใบ
  ผล
  ดอก
  ลำต้น
7. ออร์แกเนลล์คู่ใดมีความสัมพันธ์กันมากที่สุด
  ไมโทคอนเดรีย – แวคิวโอล
  เซนทริโอล – ไมโทคอนเดรีย
  ร่างแหเอนโดพลาซึม – แวคิวโอล
  ร่างแหเอนโดพลาซึม – กอลจิบอดี
8. ส่วนประกอบใดภายในเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งสร้างพลังงานให้แก่เซลล์
  นิวเคลียส
  แวคิวโอล
  คลอโรพลาสต์
  ไมโทคอนเดรีย
9. ส่วนประกอบที่อยู่ด้านนอกสุดของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
  เหมือนกัน คือ เป็นผนังเซลล์
  เหมือนกัน คือ เป็นเยื่อหุ้มเซลล์
  ต่างกัน โดยเซลล์พืชจะมีผนังเซลล์ ส่วนเซลล์สัตว์มีเยื่อหุ้มเซลล์
  ต่างกัน โดยเซลล์พืชจะมีเยื่อหุ้มเซลล์ ส่วนเซลล์สัตว์มีผนังเซลล์
10. การใช้กล้องจุลทรรศน์ในการศึกษาเซลล์ การดูภาพครั้งแรกควรใช้เลนส์ใกล้วัตถุที่มีกำลังขยายเท่าใด
  10X
  20X
  40X
  100X
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713