แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/4
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การศึกษาภาคบังคับข้อใดถูกต้อง
  จัดให้เด็กที่มีอายุเจ็ดปี จนถึงอายุสิบหกปี
  สอบได้ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 9
  จัดภาคบังคับเป็นเวลา 9 ปี
  อายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
2. ข้อใดไม่ใช่สถานศึกษาในการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม พ.ร.บ.
  4
  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
  โรงเรียน
  ศูนย์การเรียน
3. การกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน้าที่ของใคร?
  กรมวิชาการ
  สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
4. ข้อใดเป็นอาน่าจะหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ
  กากับดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
  จัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
  กำหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญในเรื่องใดจึงถูกต้อง
  ความรู้
  ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้
  ความรู้และคุณธรรม
  ความรู้ คุณธรรม กระบวนการ และบูรณาการ
6. การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดอยู่ในมาตราใดของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
  มาตรา 22
  มาตรา 23
  มาตรา 24
  มาตรา 25
7. การศึกษานอกระบบที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่ระดับอะไรบ้าง
  มี 2 ระดับคือ การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  มี 3 ระดับคือ การศึกษาระดับก่อนประถม ประถม และมัธยมศึกษา
  มี 3 ระดับคือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
  มี 4 ระดับคือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาต้นและมัธยมปลาย
8. การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส เป็นการศึกษาแบบใด
  ในระบบ
  ตามอัธยาศัย
  นอกระบบ
  ทั้ง 3 รูปแบบ
9. การประกาศรายละเอียดส่งเด็กเข้าเรียนและจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อของผู้เรียน เป็น หน้าที่ของใคร
  ผู้ปกครอง
  สถานศึกษา
  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. การปฏิรูปการเรียนการเรียนการสอน ยึดมาตราใดจึงจะได้ผล
  มาตรา 22
  มาตรา 25
  มาตรา 24
  มาตรา 23
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713