แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/8
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ผู้ใดไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็กจะมี ความผิดสถานใด
  ปรับไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
  ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
  ปรับไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
  ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
2. การผ่อนผันในกรณีที่เด็กไม่จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ให้ทาได้ในกรณีใด
  ตามประกาศของสถานศึกษา
  ตามระเบียบของ สพท.
  ตามประกาศของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
3. กรณีที่ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ มีความผิดตามข้อใด
  ปรับไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
  ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
  ปรับไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
  ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
4. การนับอายุเด็กย่างเข้าปีที่ 7 เพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ ข้อใดถูกต้อง
  ให้นับตามปีการศึกษา
  เด็กที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์
  เด็กที่มีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ หรือจบก่อนประถมศึกษา
  เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 8
5. บัญชีรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน ใช้แบบใด
  แบบ บค. 1
  แบบ บค.3
  แบบ บค.2
  แบบ บค.4
6. ไม่ใช่ผู้ปกครองแต่มีเด็กมาอาศัยอยู่ด้วย ต้องแจ้งหน่วยงานใด
  สถานศึกษา
  สพท.
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  คณะกรรมการเขตพื้นที่
7. ใครมีอาน่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผัน
  ผอ.สพท.
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
  ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่
  ผอ.สถานศึกษา
8. การผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนหลังอายุย่างเข้าปีที่ 7 กรณีใดไม่สามารถทาได้
  มีเหตุสุดวิสัย
  มีเหตุจาเป็น
  เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรง
  เด็กติดยาเสพติดให้โทษ
9. โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เด็กจะหยุดเรียนเกินกว่าที่กำหนดไม่ได้ ข้อใดถูกต้อง
  หยุดเรียนเกิน 7 วันในหนึ่งเดือน
  หยุดเรียนเกิน 5 วันในหนึ่งเดือน
  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1000 บาท
  สถานศึกษาต้องรายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10. การผ่อนผันเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ข้อใดไม่ถูกต้อง
  ก่อนอายุย่างเข้าปีที่ 7
  อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
  หลังอายุย่างเข้าปีที่ 7
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713