แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2561
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับให้ยกเลิกกฎหมายฉบับใด (ม.3)
  พ.ร.บ.คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 2523
  พ.ร.บ.ประถมศึกษา 2523
  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู 2523
  ถูกทุกข้อ
2. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ใครมีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
  เลขาธิการ กพฐ. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.
  เลขาธิการ ก.ค.ศ. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.
  ศึกษาธิการจังหวัด โดยเห็นชอบ กศจ.
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยอนุมัติ กศจ.
3. สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
  K F C
  K T C
  K P A
  K W A
4. ครูคนใดไม่เข้าข่ายผิดวินัยร้ายแรง
  ครูพีติดยาเสพติด
  ครูกี้ล่วงละเมิดทางเพศนักศึกษา
  ครูเดเล่นการพนันเป็นอาจิณ
  ครูเฟยซื้อของหน้า รร. ไม่จ่าย โดนฟ้องร้อง.
5. พฤติกรรมที่เด่นชัดที่สุดของเด็กวัยก่อนเข้าเรียน คือพฤติกรรมใด
  นอน
  หยิบจับสิ่งของ
  เล่นสมมติ
  ทำตามกลุ่ม
6. นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 และการประชุมระดับผู้นำ IMT-GT ครั้งที่ 11 ที่ประเทศใด
  สิงคโปร์
  อินโดนีเซีย
  มาเลเซีย
  ไทย
7. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การศึกษาในระบบแบ่งออกเป็นกี่ระดับ
  2 ระดับ
  3 ระดับ
  4 ระดับ
  5 ระดับ
8. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียกว่า...
  สกสค.
  ครุสภา
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  คุรุสภา
9. คุรุสภา เป็นองค์การตามข้อใด
  องค์การมหาชน
  องค์การเอกชน
  นิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
  ไม่มีข้อใดถูก
10. การสอนรายละเอียดปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์ คือข้อใด
  Inductive Method
  Deductive Method
  4 Mat
  BBL
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713