แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2561
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. บุคคลต่อไปนี้หากยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะต้องผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากำหนด
  ผู้ที่เคยบกพร่องในศิลธรรมอันดีมาก่อน
  ผู้ที่ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
  ผู้ที่เป็นชาวต่างประเทศ
  ถูกทุกข้อ
2. การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร
  การศึกษาขั้นต้น
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การศึกษาในระบบ
  การศึกษาตามอัธยาศัย
3. คณะกรรมการที่ประธานกรรมการโดยตำแหน่ง
  คุรุสภา
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  คณะกรรมการ สก.สค.
  เฉพาะข้อ ข และ ค
4. แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579 มีเป้าหมายลดความแตกต่างของเด็กอ่อน เก่งในวิชาใด
  ภาษาไทยและคณิตศาสตร์
  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
  ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
5. วิชาชีพชั้นสูง หมายถึงข้อใด
  Profession
  Labour
  Semilabour
  Techician
6. ข้อใดคือการประเมินผลระดับชาติ
  NT
  SAT
  GPA
  GAT
7. เหฏฐิมทิส คือ ทิศเบื้องใด
  บน
  ซ้าย
  ล่าง
  ขวา
8. ข้อใด ไม่ใช่โทษทางวินัย
  ภาคทัณฑ์
  ตักเตือน
  ลดเงินเดือน
  ไล่ออก
9. ผู้บริหารรู้อยู่แก่ใจว่ารับครูอัตราจ้างที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพมาสอนจะมีความผิดตามข้อใด
  ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
  ถูกจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท
  ถูกจำคุกไม่เกิน 3 ปี
  ไม่มีความผิดเพราะครูอัตราจ้างไม่มีข้อห้าม
10. ข้อใดถูกต้อง
  อายุของวุฒิสภา 5 ปีนับแต่วันประกาศผลการเลือก
  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่ถัดจากวันเลือกตั้ง
  รัฐสภา ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 750 คน
  นายกรัฐมนตรีมีอำนาจยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713