แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2562
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. เกณฑ์ การตัดสินผลการเรียนระดับประถมศึกษามีจำนวนเท่าใด
  2 เกณฑ์
  3 เกณฑ์
  4 เกณฑ์
  5 เกณฑ์
2. ถุงเท้า : รองเท้า => ? : ?
  เข็มขัด : กระเป๋า
  ช้อมส้อม : ตะเกียบ
  แว่นตา : นาฬิกา
  ตุ้มหู : แหวน
3. ข้อใดคือ เวลาการชักธงชาติในวันทำการปกติของสถานศึกษา
  ขึ้น 8.00 น. ลง 16.30 น.
  ขึ้น 8.30 น. ลง 16.30 น.
  ขึ้น 8.30 น. ลง 18.00 น.
  ขึ้นเวลาเรียน ลง 18.00 น.
4. พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับให้ยกเลิกกฎหมายฉบับใด (ม.3)
  พ.ร.บ.คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 2523
  พ.ร.บ.ประถมศึกษา 2523
  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู 2523
  ถูกทุกข้อ
5. ใครคือผู้ดูแลทะเบียนผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพ
  คุรุสภา
  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
  เลขาธิการคุรุสภา
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
6. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีกี่คน
  23 คน
  21 คน
  17 คน
  15 คน
7. ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต หรือ ฟิวเจอร์เรียม (Futurium) จัดตั้งที่ใด
  กรุงเทพฯ
  ปทุมธานี
  เชียงใหม่
  สงขลา
8. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำที่เอามาใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10
  แม่น้ำคงคา
  แม่น้ำยมนา
  แม่น้ำอิรวดี
  แม่น้ำสรภู
9. ข้อใดมีอำนาจผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สถานศึกษา
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
10. การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ต้องจัดในลักษณะใด
  ต้องจัดด้วยรูปแบบพิเศษ โดยคำนึงถึงสภาพสังคม
  ต้องจัดด้วยรูปแบบพิเศษ โดยคำนึงถึงนโยบายของรัฐ
  ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น
  ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile