การอ่านบทร้อยกรอง ร้อยแก้ว อาขยาน ป.4
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับบทอาขยาน
  บทอาขยานคือบทท่องจำ
  มีความไพเราะเนื้อหาดี
  ส่วนใหญ่เป็นบทร้อยกรองที่ตัดตอนมาจากวรรณคดี
  ถูกทุกข้อ
2. กลอนหกมีจำนวนคำวรรคละกี่คำ
  3 ถึง 6 คำ
  5 คำ
  6 คำ
  8 ถึง 9 คำ
3. ใครเป็นผู้แต่งบทอาขยาน สยามานุสติ
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  สุนทรภู่
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
4. การอ่านบทร้อยกรองสามารถอ่านได้กี่แบบ
  2 แบบ
  3 แบบ
  4 แบบ
  5 แบบ
5. ข้อใดแบ่งวรรคการอ่านกลอนหกได้ถูกต้อง
  ๐๐๐/๐๐๐
  ๐/๐๐/๐๐/๐
  ๐/๐๐๐/๐๐
  ๐๐/๐๐/๐๐
6. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับกลอนแปด
  แต่ละวรรคมี 8 คำเท่านั้น
  แบ่งวรรคตอน อ่านวรรคละ 3 จังหวะ
  สามารถแบ่งวรรคตอนอ่านได้หลายลักษณะ
  ถูกทั้ง 2. และ 3.
7. “ หากสยามพินาศลง ไทยอยู่ได้_____ ” จงเติมคำตอบลงในช่องว่าง
  ฦๅ
  ฤา
  รือ
  ลือ
8. บทร้อยกรองแบ่งเป็นประใหญ่ๆ ได้กี่ประเภท
  4 ประเภท
  5 ประเภท
  6 ประเภท
  7 ประเภท
9. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับบทร้อยแก้ว
  บทร้อยแก้วอ่านเป็นทำนองเสนาะ
  บทร้อยแก้วควรอ่านเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง
  ตัวอย่างของบทร้อยแก้ว เช่น นิทาน ที่ไม่มีแผนผังสัมผัส
  การอ่านบทร้อยแก้ว ควรใช้น้ำเสียงให้สอดคล้องกับเรื่องที่อ่าน
10. บทร้อยแก้วต่างจากบทร้อยกรองและบทอาขยานอย่างไร
  บทร้อยแก้วต้องแบ่งวรรคอ่านให้ถูกต้อง
  บทร้อยแก้วไม่ได้แบ่งเป็นบทเป็นบาท
  บทร้อยแก้วไม่ได้มีสำผัสระหว่างบทหรือระหว่างวรรค
  ถูกทั้ง 2. และ 3.
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713