รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ใครมีหน้าที่จัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น (FB : ไม่ไกลเกินฝัน มุ่งมั่นครูผู้ช่วยกับ ผอ.ดนัยนันท์)
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สถานศึกษา
  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. 9, 13, 17, 21.............ตัวถัดไปคือจำนวนใด (FB: ศูนย์รวมแนวข้อสอบ งานราชการฯ)
  27
  32
  25
  36
3. ในการเตรียมการสร้างนวัตกรรมจะต้องกำหนดหัวข้อใดก่อนเป็นอันดับแรก
  สื่อสารฯ
  ระยะเวลาที่ใช้
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  กลุ้มเป้าหมาย
4. ข้อใดคือโปรแกรมช่วยสอน
  CIA
  AIC
  CAI
  ICA
5. ข้อใดมีค่ามากที่สุด
  a x 1
  a + 1
  a / 1
  a – 1
6. ข้อใดคือเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง ก.ค.ศ. ตามคำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ ๑๖/๒๕๖๐ ?
  ก.ค.ศ. ชุดเดิมไม่สนองตอบนโยบายรัฐบาล
  ก.ค.ศ. ชุดเดิมขาดประสิทธิภาพในการทำงาน
  เป็นการเตรียมการและรองรับการปฏิรูปการศึกษา
  เป็นการเตรียมการรองรับประเทศไทย 4.0
7. สมาชิกสภาเทศบาลมีความประสงค์จะลาออกลาออก ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ใด? (FB : เตรียมสอบครูผู้ช่วย2559)
  ประธานสภาเทศบาล
  นายอำเภอ
  ผู้ว่าราชการจังหวัด
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
8. อาเซียน+3 หมายถึงข้อใด
  เกาหลีใต้- จีน- อินเดีย
  จีน- ญี่ปุ่น- นิวซีแลนด์
  เกาหลีเหนือ-จีน-ญี่ปุ่น
  จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้
9. ใครเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ฯตามคำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ ๑๖/๒๕๖๐ ?
  ก.ศ.จ.
  ก.ค.ศ.
  อ.ก.ศ.จ.
  สพฐ.
10. องค์ประกอบของข้อใดที่เป็นสิ่งกำหนดการประเมินผล (FB : ไม่ไกลเกินฝัน มุ่งมั่นครูผู้ช่วยกับ ผอ.ดนัยนันท์)
  หลักสูตร
  เนื้อหาวิชา
  ความคิดรวบยอด
  จุดประสงค์การเรียนรู้
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document