รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. Teacher-Centered สอดคล้องข้อใดมากที่สุด ?
  การเรียนการสอนแบบ 1.0
  การเรียนการสอนแบบ 2.0
  การเรียนการสอนแบบ 3.0
  การเรียนการสอนแบบ 4.0
2. ขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณคดีไทยเรื่องแรกที่แหวกแนวผิดแผกไปจากวรรณคดี ไทยเรื่องอื่นๆ ที่เคยมีมาเพราะเหตุใด
  ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
  เป็นนิทานที่แต่งเป็นคำกลอน
  มีไสยศาสตร์เข้ามาปะปนมาก
  เป็นเรื่องราวของสามัญชน
3. เหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายขับรถบรรทุกไล่ทับผู้คนและกราดยิงประชาชนเสียชีวิตในงานเฉลิมฉลองวันชาติ เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม ค.ศ.2016 เกิดขึ้นที่ใด (FB : ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครูสำเร็จ นางสีคุณ)
  ตุรกี
  ฝรั่งเศส
  เมียนมาร์
  อัฟกานิสถาน
4. Education หมายถึง ข้อใด
  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม
  การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม
  การสร้างองความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม
  การอบรมสั่งสอนให้เกิดความเจริญงอกงาม
5. ใครเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ฯตามคำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ ๑๖/๒๕๖๐ ?
  ก.ศ.จ.
  ก.ค.ศ.
  อ.ก.ศ.จ.
  สพฐ.
6. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ระยะเวลาไม่เกิน
  ไม่เกิน 1 ปี
  ไม่เกิน 12 เดือน
  ไม่เกิน 2 ปี
  ไม่เกิน 24 เดือน
7. ข้อใดคือโปรแกรมช่วยสอน
  CIA
  AIC
  CAI
  ICA
8. เอกสารในข้อใดหมายถึงแบบรายงานผลการสำเร็จการศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษา
  ปพ.1
  ปพ.2
  ปพ.3
  ไม่มีข้อถูก
9. การจัดการศึกษาระดับใดเป็นการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพให้เป็นกำลังแรงงานที่มีฝีมือหรือการศึกษาต่อระดับในระดับอาชีพชั้นสูงต่อไป
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสามัญศึกษา
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา
  ระดับที่ต่ำกว่าปริญญา
10. ข้อใดเป็นสิ่งที่ได้จากการเรียนแบบร่วมมือเด่นชัดที่สุด
  ทักษะทางปฏิบัติ
  ทักษะทางกาย
  ทักษะทางสังคม
  ทักษะทางอารมณ์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713