รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่เท่าไร (FB : เตรียมสอบครูผู้ช่วย2559)
  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542
  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549
  ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
  ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552
2. ผู้เรียนในข้อใดสอดคล้องกับ Education 4.0 ที่สุด ?
  สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง
  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  เรียนรู้แบบ STEM Education
  เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
3. ความมุ่งหมายของการศึกษาระดับชาติดูได้จากอะไร
  รัฐธรรมนูญ.
  แผนการศึกษาแห่งชาติ.
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ.
  แผนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
4. สมเด็จพระสังฆราช.................. ขอให้ทุกคนยึดหลักธรรม “ศีล สมาธิ ปัญญา” และความสามัคคี ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง ?
  พระราชทานพระโอวาท
  พระราชทานโอวาท
  ประทานพระโอวาท
  ทรงประทานโอวาท
5. การลงโทษนักเรียน ต้องคำนึงถึงอะไร (FB : สอบครูผู้ช่วยครั้งเดียวผ่าน)
  เพศ
  ระดับชั้น
  อายุ และความร้ายแรงของพฤติการณ์
  วิธีการ
6. สัมมาวายามะ หมายถึงอะไร (FB :แนวข้อสอบ สอบบรรจุครูผู้ช่วย 2559)
  ความเห็นชอบ
  ความตั้งใจชอบ
  ความเพียรชอบ
  ความระลึกชอบ
7. ข้อใดคือสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนทั้งหมด
  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
  ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ แก้ปัญหา และมี จิตสาธารณะ
  ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ ทักษะชีวิต และการใช้ เทคโนโลยี
  ความสามารถในการสื่อสาร การคิด มุ่งมั่น ในการทำงานรักความเป็นไทยและ มีจิตสาธารณะ
8. ใครมีหน้าที่จัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น (FB : ไม่ไกลเกินฝัน มุ่งมั่นครูผู้ช่วยกับ ผอ.ดนัยนันท์)
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สถานศึกษา
  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. ลากิจต่อเนื่องจากลาคลอด 90 วันได้อีกกี่วัน
  90 วัน
  90 วันทำการ
  150 วัน
  150 วันทำการ
10. มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละกลุ่มการเรียนรู้ใช้เวลาการจัดการเรียนการสอนตามข้อใด... (FB : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ งานราชการฯ)
  ต่อเนื่อง 6 ปี
  ต่อเนื่อง 9 ปี
  ต่อเนื่อง 12 ปี
  ต่อเนื่อง 15 ปี
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document