รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. 44, 47, 56, 67, 100,.......ตัวถัดไปคือข้อใด (FB : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ งานราชการฯ)
  165
  145
  175
  135
2. ใครแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในก.ค.ศ. ตามคำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ ๑๖/๒๕๖๐ ?
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  นายกรัฐมนตรี
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. พระอิศวรคือเทพเจ้าองค์ใด (FB : ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครูสำเร็จ นางสีคุณ)
  พระนารายณ์
  พระศิวะ
  พระอินทร์
  พระพรหม
4. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของสื่อการเรียนการสอน
  สื่อประสม
  วัสดุ
  อุปกรณ์
  เทคนิควิธี
5. มนุษย์มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดเป็นแนวคิดผู้ใด (FB : ภารกิจพิชิตครูผู้ช่วย)
  Maslow
  Skinner
  Povlov
  Watson
6. การจัดหาทุนการศึกษาให้เด็กเป็นการบริการด้านใด
  จัดวางตัวบุคคล
  การให้คำปรึกษา
  การให้บริการสารสนเทศ
  การติดตามและประเมินผล
7. ข้อใดคือเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง ก.ค.ศ. ตามคำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ ๑๖/๒๕๖๐ ?
  ก.ค.ศ. ชุดเดิมไม่สนองตอบนโยบายรัฐบาล
  ก.ค.ศ. ชุดเดิมขาดประสิทธิภาพในการทำงาน
  เป็นการเตรียมการและรองรับการปฏิรูปการศึกษา
  เป็นการเตรียมการรองรับประเทศไทย 4.0
8. การคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วยภายในกี่วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการโฆษณาครั้งแรก (FB : แนวข้อสอบ ( ครูผู้ช่วย ))
  15 วัน
  30 วัน
  45 วัน
  นับตั้งแต่วันแรกที่ได้สร้างสรรค์งาน
9. สิ่งสะท้อนให้รู้ว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร
  สาระการเรียนรู้
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  เนื้อหาการเรียน
  มาตรฐานการเรียนรู้
10. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (ปัจจุบันมีกี่คน) (FB : ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครูสำเร็จ นางสีคุณ)
  7 คน
  8 คน
  9 คน
  ไม่เกิน 9 คน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713