การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ผลลัพธ์จะเป็น “เท็จ” ต่อเมื่อนิพจน์ที่ 1 นิพจน์ที่ 2 เป็น “เท็จ” ข้อความดังกล่าวหมายถึงนิพจน์ข้อใดต่อไปนี้
  AND
  OR
  NOR
  NAN
2. ข้อใดสามารถประกาศเป็นชื่อตัวแปรได้
  If
  O_my_God
  123
  Firstname-Lastname
3. A = 10 และ B = 3 A/B มีค่าตรงกับข้อใด
  1
  2
  3
  4
4. 3.หากนักศึกษาต้องการประกาศตัวแปรนักศึกษาต้องใช้คำสั่งใด
  IF
  Loop
  Dim
  Next
5. ผลลัพธ์จะเป็น “เท็จ” ต่อเมื่อนิพจน์ที่ 1 นิพจน์ที่ 2 เป็น “เท็จ” ข้อความดังกล่าวหมายถึงนิพจน์ข้อใดต่อไปนี้
  AND
  OR
  NOR
  NAN
6. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งชื่อตัวแปร
  ชื่อตัวแปรต้องไม่สงวนในการเขียนโปรแกรม
  ชื่อของตัวแปรต้องไม่ซ้ำกับชื่อตัวแปรเดิมที่ประกาศอยู่ในขอบเขต (Scope) เดียวกัน
  ชื่อของตัวแปรควรเป็นชื่อที่สื่อความหมายเดียวกับค่าข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บลงในตัวแปร
  ชื่อตัวแปรมีความยาวเกิน 225 ตัวอักษร
7. ชนิดข้อมูลจำนวนเต็มชนิดยาว (long) หมายถึงข้อใด
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่า 2 ค่า ได้แก่ จริง หรือ เท็จ
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 - 255
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มระหว่าง -32,768 ถึง 32,767
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มระหว่าง -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647
8. หากนักศึกษาต้องการเก็บข้อมูลจำนวนเงินควรเลือกชนิดข้อมูลในข้อใดเหมาะสมที่สุด
  Bit
  Byte
  Currency
  Money
9. กำหนด A = 10 และ B = 3 A ^ B มีค่าตรงกับข้อใด
  100
  1000
  10000
  100000
10. ข้อใดต่อไปนี้เป็นรูปแบบการประกาศตัวแปรที่ถูกต้อง
  IF ชื่อตัวแปร
  Loop ชื่อตัวแปร For ชนิดข้อมูล
  Dim ชื่อตัวแปร As ชนิดข้อมูล
  For ชื่อตัวแปร Next ชนิดข้อมูล
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713