การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ผลลัพธ์จะเป็น “เท็จ” ต่อเมื่อนิพจน์ที่ 1 นิพจน์ที่ 2 เป็น “เท็จ” ข้อความดังกล่าวหมายถึงนิพจน์ข้อใดต่อไปนี้
  AND
  OR
  NOR
  NAN
2. ค่าคงที่ (Constant) มีความหมายตรงกับข้อใด
  ค่าคงที่กำหนด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้
  ค่าที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด
  ค่าที่มีการส่งต่อจากค่าอื่น
  ค่าทีมีค่ามากที่สุด
3. A = 10 และ B = 3 A/B มีค่าตรงกับข้อใด
  1
  2
  3
  4
4. ชนิดข้อมูลจำนวนเต็ม (Integer) หมายถึงข้อใด
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่า 2 ค่า ได้แก่ จริง หรือ เท็จ
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 - 255
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มระหว่าง -32,768 ถึง 32,767
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มระหว่าง -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647
5. ชนิดข้อมูลจำนวนเต็มชนิดยาว (long) หมายถึงข้อใด
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่า 2 ค่า ได้แก่ จริง หรือ เท็จ
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 - 255
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มระหว่าง -32,768 ถึง 32,767
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มระหว่าง -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647
6. หากนักศึกษาต้องการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขที่มีค่าตั้งแต่ 15 – 50 นักศึกษาควรเลือกชนิดใด ข้อมูลใดเหมาะสมที่สุด
  Byte
  Integer
  Long
  String
7. กำหนด A = 10 และ B = 3 A Mod B มีค่าตรงกับข้อใด
  1
  2
  3
  4
8. ผลลัพธ์จะเป็น “จริง” ต่อเมื่อนิพจน์ที่ 1 นิพจน์ที่ 2 เป็น “จริง” ข้อความดังกล่าวหมายถึงนิพจน์ข้อใดต่อไปนี้
  AND
  OR
  NOR
  NAN
9. ชนิดข้อมูลตรรกะ (Boolean) หมายถึงข้อใด
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่า 2 ค่า ได้แก่ หรือ เท็จ
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 - 255
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มระหว่าง -32,768 ถึง 32,767
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มระหว่าง -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647
10. หากนักศึกษาต้องการเก็บข้อมูลจำนวนเงินควรเลือกชนิดข้อมูลในข้อใดเหมาะสมที่สุด
  Bit
  Byte
  Currency
  Money
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document