การดำรงชีวิตของพืช
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. สารชนิดใดใช้ทดสอบแป้งที่พืชสร้างขึ้น
  สารละลายไอโอดีน
  สารละลายเบเนดิกต์
  สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต
  สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
2. ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการคายน้ำ
  พืชคายน้ำได้เฉพาะที่ใบ
  การคายน้ำของพืชเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
  การคายน้ำช่วยให้พืชลำเลียงแร่ธาตุได้ดีขึ้น
  การคายน้ำของพืชช่วยให้การลำเลียงน้ำดีขึ้น
3. เมื่อทดสอบแป้งด้วยสารละลายไอโอดีนจะได้สีอะไร
  สีแดง
  สีน้ำตาล
  สีเหลือง
  สีม่วงแกมน้ำเงิน
4. สารสีเขียวที่ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคืออะไร
  ไกโคเจน
  คลอโรฟิลล์
  ไซโทพลาซึม
  คลอโรพลาสต์
5. ปัจจัยภายในที่ทำให้พืชเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไร
  แสงแดด
  ออกซิเจน
  คลอโรฟิลล์
  คลอโรพลาสต์
6. สิ่งใดจำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชมากที่สุด
  การผลิตแป้งและน้ำตาล
  ระบบลำเลียงน้ำและอาหาร
  การดูดจับรังสีหรือแสงจากดวงอาทิตย์
  การหายใจนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ใบ
7. พืชชนิดใดไม่มีการคายน้ำ
  บัว
  สาหร่าย
  กล้วยไม้
  กระบองเพชร
8. ถ้าเด็ดใบไม้ตอนเช้ามืดมาทดสอบแป้งจะพบหรือไม่เพราะเหตุใด1 พบเพราะพืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสง2 พบเพราะพืชสะสมน้ำตาลไว้ในรูปของแป้ง3 ไม่พบเพราะแป้งถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาล4 ไม่พบเพราะยังไม่มีการสังเคราะห์ด้วยแสง
  1
  3
  1และ2
  3และ4
9. พืชลำเลียงอาหารไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง
  สร้างพลังงาน
  สร้างเซลล์ใหม่
  สะสมไว้ในรูปของแป้ง
  ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดไม่ใช่วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
  น้ำ
  แสง
  ออกซิเจน
  คลอโรฟิลล์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document