การดำรงชีวิตของพืช
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำ-เกลือแร่ในลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่มีลักษณะเป็นแบบใด
  เรียงกันอยู่เป็นวง
  กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
  อยู่เป็นกลุ่มตรงกลางลำต้น
  อยู่เป็นหย่อม ๆ ระหว่างเซลล์
2. โครงสร้างที่พืชใช้ในการลำเลียงน้ำ-เกลือแร่ขึ้นสู่ลำต้น กิ่ง และใบคืออะไร
  ไซเล็ม
  โฟลเอ็ม
  ระบบราก
  แคมเบียม
3. สิ่งใดจำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชมากที่สุด
  การผลิตแป้งและน้ำตาล
  ระบบลำเลียงน้ำและอาหาร
  การดูดจับรังสีหรือแสงจากดวงอาทิตย์
  การหายใจนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ใบ
4. เมื่อทดสอบหาแป้งบนใบพืชที่ถูกแสงกับใบพืชที่ไม่ถูกแสงพบว่า ไม่พบแป้งบนใบพืชที่ไม่ถูกแสง ข้อใดสรุปถูกต้อง
  ใบพืชที่ไม่ถูกแสงไม่มีคลอโรฟิลล์
  ใบที่ถูกแสงสร้างแป้งได้รวดเร็วกว่า
  ใบที่ไม่ถูกแสงสร้างแป้งได้ปริมาณน้อย
  แสงจำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
5. สารสีเขียวที่ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคืออะไร
  ไกโคเจน
  คลอโรฟิลล์
  ไซโทพลาซึม
  คลอโรพลาสต์
6. . การศึกษาเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำ-เกลือแร่ของพืชต้องใส่หมึกแดงลงไปในน้ำที่แช่ต้นพืชด้วยเพราะเหตุใด
  ช่วยให้พืชลำเลียงน้ำได้ดีขึ้น
  ช่วยให้พืชสังเคราะห์ด้วยแสงดีขึ้น
  ช่วยให้เห็นเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของลำต้นชัดเจน
  ช่วยให้เห็นเซลล์ที่เป็นเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำ-เกลือแร่ชัดเจน
7. พืชสามารถเปลี่ยนอากาศเสียให้เป็นอากาศดีได้อากาศดีในที่นี้หมายถึงแก๊สอะไร
  โอโซน
  ออกซิเจน
  ไฮโดรเจน
  ไนโตรเจน
8. ข้อใดไม่ใช่วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
  น้ำ
  แสง
  ออกซิเจน
  คลอโรฟิลล์
9. เมื่อทดสอบแป้งด้วยสารละลายไอโอดีนจะได้สีอะไร
  สีแดง
  สีน้ำตาล
  สีเหลือง
  สีม่วงแกมน้ำเงิน
10. ถ้าเด็ดใบไม้ตอนเช้ามืดมาทดสอบแป้งจะพบหรือไม่เพราะเหตุใด1 พบเพราะพืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสง2 พบเพราะพืชสะสมน้ำตาลไว้ในรูปของแป้ง3 ไม่พบเพราะแป้งถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาล4 ไม่พบเพราะยังไม่มีการสังเคราะห์ด้วยแสง
  1
  3
  1และ2
  3และ4
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713