วิชาวิทยาศาสตร์ม.1 ชุดที่35
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดง 60 % และสังกะสี 40 % ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ทองแดงเป็นตัวถูกละลาย สังกะสีเป็นตัวทำละลาย เพราะทองแดงมีปริมาณมากกว่าทองแดง
  ทองแดงเป็นตัวทำละลาย สังกะสีเป็นตัวถูกละลาย เพราะทองแดงมีประมาณมากกว่าสังกะสี
  ทองแดงป็นตัวทำละลาย สังกะสีเป็นตัวถูกละลาย เพราะทองเหลืองมีสถานะเป็นของแข็งเหมือนทองแดง
  ทองแดงเป็นตัวถูกละลาย สังกะสีเป็นตัวทำละลาย เพราะทองเหลืองมีสถานะเป็นของแข็งเหมือนสังกะสี
2. พืชใช้ส่วนใดในการดูดซึมน้ำและแร่ธาตุเพื่อลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของต้นพืช
  ใบ
  ขนราก
  ราก
  ท่อลำเลียงน้ำ
3. ข้อใดต่อไปนี้ไม่มีในเซลล์สัตว์
  ไซโทพลาสซึม
  เยื่อหุ้มเซลล์
  คลอโรพลาส
  นิวเคลียส
4. พืชใช้ส่วนใดในการคายน้ำ
  เซลล์วอลล์
  เซลล์เม็ดเลือด
  เซลล์เม็มเบรนด์
  เซลล์ปากใบ
5. ออสโมซิส คืออะไร
  การแพร่ของน้ำจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของน้ำน้อยไปยังบริเวณที่มีความเข้นของน้ำมากกว่า
  การแพร่ของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อย
  การแพร่ของน้ำผ่านตัวกลางจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมาก
  การแพร่ของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมาก ไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยกว่า
6. ในเซลล์พืชจะมีเม็ดกลมรีสีเขียวที่กระจายอยู่ คืออะไร
  Vacuole
  Ribosome
  Leucoplast
  Chloroplast
7. เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร
  เซลล์พืชมีลักษณะกลมรี ส่วนเซลล์สัตว์มีลีกษณะเป็นเหลี่ยม
  เซลล์พืชมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม ส่วนเซลล์สัตว์เป็นทรงกลม
  เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีลักษณะรูปร่างนิวเคลียสที่แตกต่างกัน
  เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีลักษณะเหมือนกันมาก
8. กาบกล้วย คือส่วนใดของต้นกล้วย
  ลำต้น
  ใบเลี้ยง
  ใบ
  กิ่ง
9. โครงสร้างของเซลล์ใดทำหน้าที่ควบคุมการผ่านเข้าออกของสาร
  เยื่อหุ้มเซลล์
  ผนังเซลล์
  ไลโซโซม
  เซลล์คุม
10. การจัดธาตุในตารางธาตุในปัจจุบันใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจัด
  ขนาดอะตอม
  มวลอะตอม
  เลขอะตอม
  เลขมวล
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713