Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ Phatiphat

 

 

97878 - ONET ศิลปะ 2553
จำนวน 19 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 40 ครั้ง
76535 - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาอังกฤษ
จำนวน 35 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 119 ครั้ง
84999 - วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 91 ครั้ง
35828 - เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ป.3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1208 ครั้ง
87944 - เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ป.3 ชุดที่3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1393 ครั้ง
79526 - เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ป.3 ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1167 ครั้ง
49429 - ค.ร.น.
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1502 ครั้ง
25771 - ภาษาไทย ป.3 ชุดที่16
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1364 ครั้ง
24956 - ภาษาไทย ป.3 ชุดที่15
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1371 ครั้ง
28832 - ภาษาไทย ป.3 ชุดที่14
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1228 ครั้ง
13927 - ภาษาไทย ป.3 ชุดที่13
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 971 ครั้ง
99472 - ภาษาไทย ป.3 ชุดที่7
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1173 ครั้ง
15869 - ภาษาไทย ป.3 ชุดที่6
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1092 ครั้ง
29183 - ภาษาไทย ป.3 ชุดที่5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1076 ครั้ง
93174 - ภาษาไทย ป.3 ชุดที่4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1256 ครั้ง
14459 - ภาษาไทย ป.3 ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 807 ครั้ง
72367 - ภาษาไทย ป.3 ชุดที่2
จำนวน 16 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 824 ครั้ง
38122 - ภาษาไทย ป.3 ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1053 ครั้ง
81711 - เรื่อง ละครไทย วิถีไทย ป.6
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2510 ครั้ง
99116 - เรื่อง นาฏศิลป์น่ารู้ ป.6
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2877 ครั้ง
99733 - เรื่อง การละคร ป.6
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1773 ครั้ง
52971 - เรื่อง ภูมิปัญญาทางดนตรี ป.6
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1879 ครั้ง
18688 - เรื่อง เสียงเพลงไพเราะ ป.6
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1696 ครั้ง
21219 - เรื่อง ศิลปะกับชีวิต ป.6
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1165 ครั้ง
15964 - เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ ป.6 ชุดที่2
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 863 ครั้ง
12518 - เรื่อง นาฏศิลป์ในชีวิตประจำวัน ป.5
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 957 ครั้ง
29468 - เรื่อง การละครเบื้องต้น ป.5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1866 ครั้ง
52955 - เรื่อง ตำนานการดนตรี ป.5
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1190 ครั้ง
12148 - เรื่อง เครื่องดนตรีและการสร้างสรรค์ทางดนตรี ป.5
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 954 ครั้ง
43484 - เรื่อง พื้นฐานการฟังดนตรี ป.5
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1069 ครั้ง
16676 - เรื่อง ศิลปะกับชีวิต ป.5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1175 ครั้ง
37717 - เรื่อง กิจกรรมนาฏศิลป์ ป.4 ชุดที่2
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 915 ครั้ง
15241 - เรื่อง งานสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ ป.4
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 946 ครั้ง
62752 - เรื่อง การพิมพ์ภาพ ป.4
จำนวน 17 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1425 ครั้ง
87181 - เรื่อง การปั้น การแกะสลัก ป.4
จำนวน 16 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1014 ครั้ง
21754 - เรื่อง การเขียนภาพระบายสี ป.4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1805 ครั้ง
49729 - มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 801 ครั้ง
15916 - วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ชุดที่3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2663 ครั้ง
98361 - มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 752 ครั้ง
43466 - เรื่อง มหัศจรรย์แห่งน้ำ ป.3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2295 ครั้ง
62287 - เรื่อง วัสดุรอบตัว ป.3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2133 ครั้ง
73317 - เรื่อง ธรรมชาติรอบตัว ป.3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1438 ครั้ง
69724 - มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 792 ครั้ง
54284 - เรื่อง การบ วก ลบ คูณ หารทศนิยม ป.5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1682 ครั้ง
61595 - เรื่อง ทศนิยม ป.5
จำนวน 14 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2220 ครั้ง
68417 - เรื่อง วงกลม ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2309 ครั้ง
81623 - เรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000 ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1217 ครั้ง
52178 - เรื่อง ความยาวของเส้นรอบรูป พื้นที่ และปริมาตร ป.6 ชุดที่2
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1516 ครั้ง
99939 - มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 767 ครั้ง
97491 - เรื่อง บทประยุกต์ ป.6
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2508 ครั้ง
23725 - เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารทศนิยม ป.6
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3809 ครั้ง
28644 - เรื่อง ทศนิยม ป.6
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1541 ครั้ง
57749 - เรื่อง สมการและการแก้สมการ ป.6
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2549 ครั้ง
42527 - เรื่อง ทิศและแผนผัง ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2012 ครั้ง
89681 - เรื่อง มุมและส่วนของเส้นตรง ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1560 ครั้ง
92776 - เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ป.6
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1270 ครั้ง
83113 - เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ป.6
จำนวน 17 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1264 ครั้ง
82689 - เรื่อง จำนวนนับ ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1501 ครั้ง
79128 - เรื่อง นาฏศิลป์ไทยทรงคุณค่า ป.3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1720 ครั้ง
96387 - เรื่อง พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย ป.3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1261 ครั้ง
76652 - มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 746 ครั้ง
54521 - เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ ป.3 ชุดที่1
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1123 ครั้ง
18242 - เรื่อง น้ำฟ้าและดวงดาว ป.5 ชุดที่2
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2028 ครั้ง
68889 - เรื่อง น้ำฟ้าและดวงดาว ป.5 ชุดที่1
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2609 ครั้ง
98445 - สารในชีวิตประจำวัน
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1055 ครั้ง
72341 - เรื่อง แรงและความดัน ป.5 ชุดที่2
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 849 ครั้ง
97297 - เรื่อง แรงและความดัน ป.5 ชุดที่1
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2495 ครั้ง
32581 - การดำรงชีวิตของพืช 2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1146 ครั้ง
12931 - การดำรงชีวิตของพืช
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2819 ครั้ง
65213 - เรื่อง นานาวัสดุ ป.5 ชุดที่1
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3939 ครั้ง
25786 - ความน่าจะเป็น
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 981 ครั้ง
44842 - รอบรู้ภูมิศาสตร์
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1046 ครั้ง
44236 - เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต ป.5 ชุดที่2
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1043 ครั้ง
91754 - เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ชุดที่ 2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2174 ครั้ง
68234 - เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ชุดที่ 1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1507 ครั้ง
49137 - เรื่อง สัตว์แพร่พันธุ์ ป.5 ชุดที่2
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1262 ครั้ง
94918 - มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 721 ครั้ง
43618 - เรื่อง พืชแพร่พันธุ์ ป.5 ชุดที่1
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1358 ครั้ง
66427 - เรื่อง สมรรถภาพทางกาย ป.5
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1276 ครั้ง
95115 - เรื่อง กีฬา ป.5 ชุดที่1
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 832 ครั้ง
96474 - เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.5 ชุดที่2
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 918 ครั้ง
21386 - เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพ ป.5 ชุดที่1
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 738 ครั้ง
23737 - เรื่อง ธรรมชาติของชีวิต ป.5 ชุดที่1
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 803 ครั้ง
63681 - เรื่อง พัฒนาสมรรถภาพ ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 719 ครั้ง
67438 - เรื่อง กิจกรรมคลายเครียด ป..4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1008 ครั้ง
52823 - แนวสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1071 ครั้ง
74922 - แนวสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 939 ครั้ง
34258 - แนวสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1023 ครั้ง
32293 - แนวสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 945 ครั้ง
55561 - เรื่อง มั่นใจในลีลา ป.4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 976 ครั้ง
95919 - แนวสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1915 ครั้ง
63521 - แนวสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2552) ชุดที่1
จำนวน 17 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 690 ครั้ง
62846 - แนวสอบ O-NET นาฏศิลป์ ชุดที่2
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 960 ครั้ง
88697 - แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา(2553) ชุดที่5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1077 ครั้ง
99871 - แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา(2553) ชุดที่4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1034 ครั้ง
46578 - เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.4 ชุดที่1
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 774 ครั้ง
12351 - แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา(2553) ชุดที่3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1464 ครั้ง
97887 - แนวสอบ O-NET ดนตรี ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1212 ครั้ง
88433 - แนวสอบ O-NET ทัศนศิลป์ ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1164 ครั้ง
11784 - แนวสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2553) ชุดที่1
จำนวน 18 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 826 ครั้ง
76688 - แนวสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2552) ชุดที่2
จำนวน 19 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 682 ครั้ง
48987 - เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.4 ชุึดที่1
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 765 ครั้ง
85927 - แนวสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2552) ชุดที่1
จำนวน 16 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 714 ครั้ง
49829 - แนวสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ชุดที่3
จำนวน 22 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 884 ครั้ง
26817 - เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ป.4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1197 ครั้ง
86985 - แนวสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ชุดที่2
จำนวน 22 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 871 ครั้ง
46245 - แนวสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ชุดที่1
จำนวน 22 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 927 ครั้ง
15885 - เรื่อง กีฬา ป.3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1249 ครั้ง
57776 - แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา(2553) ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 960 ครั้ง
41334 - แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา(2553) ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 966 ครั้ง
15235 - แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา(2552) ชุดที่5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 904 ครั้ง
54113 - แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา(2552) ชุดที่4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 884 ครั้ง
21593 - แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา(2552) ชุดที่3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1830 ครั้ง
47866 - แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา(2552) ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1230 ครั้ง
78856 - เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหว ป.3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 976 ครั้ง
99992 - แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา(2552) ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1046 ครั้ง
75956 - แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1009 ครั้ง
95495 - แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1001 ครั้ง
67522 - แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 943 ครั้ง
79471 - แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1052 ครั้ง
19335 - แนวสอบ O-NET ภาษาไทย(2553) ชุดที่4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1606 ครั้ง
25366 - แนวสอบ O-NET ภาษาไทย(2553) ชุดที่3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1517 ครั้ง
26343 - แนวสอบ O-NET ภาษาไทย(2553) ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 909 ครั้ง
95283 - แนวสอบ O-NET ภาษาไทย(2552) ชุดที่5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1148 ครั้ง
61374 - สอบศิลปะ ป4 วรรณะสี
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3315 ครั้ง
25651 - ป.4หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 781 ครั้ง
51132 - ป.4หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การบริโภคสินค้าและบริการ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3630 ครั้ง
49636 - เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.3 ชุึดที่2
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 823 ครั้ง
33415 - แนวสอบ O-NET ภาษาไทย ชุดที่5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1320 ครั้ง
41425 - แนวสอบ O-NET ภาษาไทย ชุดที่3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1071 ครั้ง
51476 - แนวสอบ O-NET ภาษาไทย ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 917 ครั้ง
31516 - แนวสอบ O-NET ภาษาไทย ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 934 ครั้ง
18441 - แนวสอบ PAT 4 ปี 2553 ชุดที่3
จำนวน 17 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 636 ครั้ง
67798 - เรื่อง ธรรมชาติของชีวิต ป.3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 835 ครั้ง
26279 - เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ป.4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 939 ครั้ง
95465 - เรื่อง จิตสงบ พบความสุข ป.4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 964 ครั้ง
75337 - แนวสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 937 ครั้ง
84228 - เรื่อง ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข ป.4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1227 ครั้ง
39518 - แบบทดสอบ SMART-I วัดความรู้รอบตัว
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 848 ครั้ง
36525 - เรื่อง พุทธสาวกและชาดก ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2268 ครั้ง
15787 - เรื่อง หลักธรรมค้ำจุนโลก ป.4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1587 ครั้ง
75697 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1582 ครั้ง
21656 - เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ป.4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1709 ครั้ง
93645 - มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 641 ครั้ง
25252 - แนวข้อสอบประถมปลาย
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 651 ครั้ง
33897 - แนวสอบ O-NET การงานอาชีพและเทคโนเลยี ปี 2554
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 667 ครั้ง
48459 - คำศัพท์ง่ายๆ (Simple vocabulary)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 950 ครั้ง
14777 - บทที่ 4 เทคโนโลยีเพื่อใช้นำเสนองาน
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1846 ครั้ง
39381 - แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่2
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 898 ครั้ง
47195 - แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่1
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 852 ครั้ง
22867 - แนวข้อสอบ ภาษาญี่ปุ่น ชุดที่ 6
จำนวน 19 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 700 ครั้ง
74119 - แนวข้อสอบ ภาษาญี่ปุ่น ชุดที่ 5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1212 ครั้ง
95442 - อาณาจักรกรุงธนบุรี
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1913 ครั้ง
63341 - แนวข้อสอบ ภาษาญี่ปุ่น ชุดที่ 4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 997 ครั้ง
63992 - แนวข้อสอบ ภาษาฝรั่งเศส ชุดที่ 12
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 965 ครั้ง
33456 - แนวข้อสอบ ภาษาฝรั่งเศส ชุดที่ 11
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1030 ครั้ง
55928 - แนวข้อสอบวิชาเคมีพื้นฐาน ชุดที่5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1129 ครั้ง
89765 - แนวข้อสอบวิชาเคมีพื้นฐาน ชุดที่4
จำนวน 18 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1099 ครั้ง
98484 - แนวข้อสอบวิชาเคมีพื้นฐาน ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1278 ครั้ง
23782 - แนวข้อสอบวิชาเคมีพื้นฐาน ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1508 ครั้ง
34972 - แนวสอบ PAT 6 ปี 2554 ชุดที่2
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 681 ครั้ง
28971 - แนวสอบ PAT 6 ปี 2554 ชุดที่1
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 674 ครั้ง
42219 - แนวข้อสอบ PAT 1 ปี 2554 ชุดที่2
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 739 ครั้ง
74649 - แนวข้อสอบ PAT 1 ปี 2554 ชุดที่1
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 673 ครั้ง
96389 - แนวสอบ PAT 6 ปี 2553 ชุดที่6
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 823 ครั้ง
79258 - แนวสอบ PAT 6 ปี 2553 ชุดที่4
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 551 ครั้ง
19481 - แนวสอบ PAT 6 ปี 2553 ชุดที่1
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 731 ครั้ง
76572 - มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 687 ครั้ง
74474 - ข้อสอบ Writing ชุดที่ 5 (ระดับ advance)
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1085 ครั้ง
22661 - ข้อสอบ Writing ชุดที่ 3 (ระดับ advance)
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 968 ครั้ง
41812 - ข้อสอบ Writing ชุดที่ 2 (ระดับ advance)
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 672 ครั้ง
54745 - ข้อสอบ Writing ชุดที่ 1 (ระดับ advance)
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 713 ครั้ง
61495 - ข้อสอบ Writing ชุดที่ 5 (ระดับ intermediate)
จำนวน 17 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 708 ครั้ง
47379 - ข้อสอบ Writing ชุดที่ 4 (ระดับ intermediate)
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 910 ครั้ง
85164 - ข้อสอบ Writing ชุดที่ 3 (ระดับ intermediate)
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 884 ครั้ง
81699 - ข้อสอบ Writing ชุดที่ 2 (ระดับ intermediate)
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 895 ครั้ง
51963 - ข้อสอบ Writing ชุดที่ 1 (ระดับ intermediate)
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 967 ครั้ง
94492 - ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 2 (ระดับ advance)
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 704 ครั้ง
53868 - ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 1 (ระดับ advance)
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1213 ครั้ง
32388 - วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและกการเคลื่อนที่
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 789 ครั้ง
15164 - eng vocab 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 733 ครั้ง
34847 - ความสำคัญของระบบภายในร่างกาย
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 750 ครั้ง
57852 - แนวสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2554) ชุดที่1
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 598 ครั้ง
27687 - แนวสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2553) ชุดที่1
จำนวน 25 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 777 ครั้ง
49419 - คำควบกล้ำ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 760 ครั้ง
93526 - วัฒนธรรม
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 892 ครั้ง
33731 - โครงสร้างของเซลล์
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 893 ครั้ง
76719 - หินในท้องถิ่น
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1295 ครั้ง
59763 - ทรัพยากร
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 697 ครั้ง
68147 - เศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1235 ครั้ง
38625 - การเจริญเติบโตของร่างกาย
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 844 ครั้ง
52146 - ดาราศาสตร์และอวกาศ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 712 ครั้ง
46826 - สารและสมบัติของสาร
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 750 ครั้ง
78989 - อาเซียนศึกษา ชุดที่11
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 744 ครั้ง
53687 - อาเซียนศึกษา ชุดที่ 10
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 910 ครั้ง
22985 - อาเซียนศึกษา ชุดที่ 9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 688 ครั้ง
22938 - อาเซียนศึกษา ชุดที่ 8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 842 ครั้ง
16757 - อาเซียนศึกษา ชุดที่ 7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 736 ครั้ง
53726 - สถาบันการเงิน
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 634 ครั้ง
46422 - การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1526 ครั้ง
76394 - กฎหมายในชีวิตประจำวัน
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1196 ครั้ง
76412 - การวัดความยาวและพื้นที่
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 946 ครั้ง
34261 - อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 993 ครั้ง
35978 - สมบัติของจำนวนนับ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 699 ครั้ง
86366 - อาเซียนศึกษา ชุดที่ 5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 835 ครั้ง
82912 - พระสงฆ์
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1289 ครั้ง
61832 - พระธรรม
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1058 ครั้ง
87252 - พระพุทธ
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1245 ครั้ง
73929 - ศาสนาพุทธ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 640 ครั้ง
62711 - ศาสนาที่เรานับถือ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 689 ครั้ง
16167 - กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช (1)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 678 ครั้ง
62277 - สมบัติของสารและการจำแนกสาร
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1284 ครั้ง
57576 - งานอาชีพ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2754 ครั้ง
75653 - การคัดลายมือ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 9095 ครั้ง
39984 - งานช่าง
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2285 ครั้ง
35615 - การเขียนเพื่อการสื่อสาร
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3621 ครั้ง
77324 - งานเกษตร
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1453 ครั้ง
88397 - อาหารและโภชนาการ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2671 ครั้ง
43212 - เสื้่อผ้าและเครื่่องแต่งกาย
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1700 ครั้ง
75382 - ยาเสพติด
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 817 ครั้ง
35539 - งานบ้าน
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3003 ครั้ง
32927 - การแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1147 ครั้ง
71212 - กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 919 ครั้ง
49592 - หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
จำนวน 18 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 733 ครั้ง
76877 - บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1989 ครั้ง
72866 - พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1396 ครั้ง
39541 - ร่างกายของเรา
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 705 ครั้ง
12671 - คณิตศาสตร์ยากจัง 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 695 ครั้ง
85594 - การลบจำนวนเต็ม
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 818 ครั้ง
36537 - การบวกจำนวนเต็ม
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 666 ครั้ง
39688 - การดำรงชีวิตของสัตว์
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 792 ครั้ง
31271 - คณิตศาสตร์ยากจัง 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 698 ครั้ง
41127 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชุดที่ 2 (ดนตรี)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 612 ครั้ง
97886 - โลกและการเปลี่ยนแปลง
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 789 ครั้ง
39427 - การสร้างอาหารของพืช
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 776 ครั้ง
66437 - กลอนสุภาพ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2886 ครั้ง
45673 - การพูดในโอกาสต่างๆ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 9815 ครั้ง
41468 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชุดที่ 1(ทัศนศิลป์)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 648 ครั้ง
27572 - หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 801 ครั้ง
73242 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชุดที่ 2 (ดนตรี)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 623 ครั้ง
27914 - พื้นที่ผิว และปริมาตร
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 701 ครั้ง
15417 - การพูดสรุปความเรื่องที่ฟังและดู
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3268 ครั้ง
66529 - สารและสมบัติของสาร2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1129 ครั้ง
13299 - ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 818 ครั้ง
93795 - โลกของอาชีพ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2862 ครั้ง
28936 - สถิติ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 802 ครั้ง
69767 - การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยอย่างปลอดภัย
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2419 ครั้ง
12166 - หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 664 ครั้ง
84914 - การวิเคราะห์สารจากสื่อที่เลือกฟังและดู
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1141 ครั้ง
97976 - แบบทดสอบ o-net สาระที่ 2 ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 646 ครั้ง
95958 - ทำความรู้จักกับ Dreamweaver MX 2004
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 813 ครั้ง
36387 - พระบรมราโชวาท
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 12963 ครั้ง
47462 - Present Continuous Tense
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 772 ครั้ง
32379 - หน้าที่พลเมือง
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 779 ครั้ง
77654 - อสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 707 ครั้ง
44735 - การประดิษฐ์ของใช้ฯ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 823 ครั้ง
25582 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชุดที่ 1 (ดนตรี)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 650 ครั้ง
33271 - สื่อสารด้วยการเขียน
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 968 ครั้ง
59121 - เลขยกกำลัง
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 622 ครั้ง
19591 - พุทธประวัติ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 678 ครั้ง
23112 - อาหารกับการดำรงชีวิต
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 690 ครั้ง
94564 - COMPARISION OF ADJECTIVE
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 670 ครั้ง
16587 - อิศรญาณภาษิต
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 13406 ครั้ง
96531 - ลายมือสวย
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 754 ครั้ง
12324 - วัยรุ่นกับโภชนาการเพื่อสร้างเสริม สุขภาพ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 939 ครั้ง
48548 - การออมและการลงทุน
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1698 ครั้ง
83369 - เรียนรู้หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 892 ครั้ง
51191 - บทบาทหน้าที่พลเมืองดีในสังคม
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 816 ครั้ง
95284 - กราฟ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1313 ครั้ง
48258 - ลักษณนาม ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 861 ครั้ง
75654 - การเมือง การปกครอง และกฏหมาย
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 734 ครั้ง
28144 - เศษส่วน
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 563 ครั้ง
91341 - งานบ้าน 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 943 ครั้ง
19779 - วิทยาศาสตร์ ม. 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1123 ครั้ง
96636 - ชีวิตประจำวันกับการอ่าน
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 699 ครั้ง
19817 - แบบทสอบ o-net สาระที่ 1ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 662 ครั้ง
41982 - การป้องกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 670 ครั้ง
71352 - Past Simple Tense
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 906 ครั้ง
65647 - สารและสมบัติของสาร1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 709 ครั้ง
39747 - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1474 ครั้ง
58917 - [บทพากย์เอราวัณ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 6521 ครั้ง
86255 - พระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ ทั่่วโลก
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1013 ครั้ง
51242 - หลักภาษาไทย ม 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 805 ครั้ง
58869 - การอ่านออกเสียง
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1099 ครั้ง
58524 - วันรุ่นและพัฒนาการทางเพศ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 682 ครั้ง
19398 - การดูแลและตกแต่งบ้าน
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1732 ครั้ง
43597 - ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 835 ครั้ง
57181 - หลักภาษา ชุดที่ 1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 846 ครั้ง
16862 - ข้อสอบ เรื่อง เซลล์
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 888 ครั้ง
51796 - ข้อสอบ PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น มีนาคม 2553 ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1335 ครั้ง
85149 - สอบประวัติศาสตร์สากล
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 670 ครั้ง
31132 - ข้อสอบมหาโหด ม.1/1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 648 ครั้ง
14216 - แนวข้อสอบ GAT คณิตศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 664 ครั้ง
31675 - แนวสอบ GAT ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่5
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2003 ครั้ง
15849 - แนวสอบ GAT ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่4
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1340 ครั้ง
18794 - แนวสอบ GAT ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่3
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 830 ครั้ง
15195 - บวก-ลบ-คูณ-หาร
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 638 ครั้ง
53935 - ข้อสอบมหาโหด ป.6/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 686 ครั้ง
95536 - แนวสอบ GAT ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่2
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 747 ครั้ง
37392 - แนวสอบ GAT ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่1
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 762 ครั้ง
48685 - ข้อสอบมหาโหด ป.6/1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 737 ครั้ง
42832 - สมการ 6/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 718 ครั้ง
42467 - ข้อสอบมหาโหด ป.1-3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 606 ครั้ง
73978 - แบบทดสอบความรู้พื้นฐานชีววิทยา
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 652 ครั้ง
45677 - ธาตุเเละสารต่าง ๆ
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 637 ครั้ง
34546 - สังคมของไทย
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 588 ครั้ง
49941 - แนวข้อสอบเข้า มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2552 ชุดที่2
จำนวน 24 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 977 ครั้ง
39921 - แนวข้อสอบเข้า มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่2
จำนวน 25 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1746 ครั้ง
13634 - แนวข้อสอบเข้า มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่1
จำนวน 25 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1728 ครั้ง
29682 - การทำงานกระเพาะอาหาร
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1002 ครั้ง
27678 - แนวสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปี2550-2553) ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 830 ครั้ง
32771 - สอบ o-net
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 737 ครั้ง
31837 - แนวสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 839 ครั้ง
74858 - แนวสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 865 ครั้ง
82971 - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 896 ครั้ง
79845 - ลม ฟ้า อากาศ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1138 ครั้ง
63171 - แนวสอบO-net (หลักการเลือกใช้ผ้า,เทคโนโลยี)
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 768 ครั้ง
49519 - สุขศึกษาฯ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 592 ครั้ง
87448 - แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์(ปี2550-2553) ชุดที่5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1030 ครั้ง
65175 - แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์(ปี2550-2553) ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 898 ครั้ง
77274 - แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์(ปี2550-2553) ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 980 ครั้ง
11478 - แนวสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่6
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 876 ครั้ง
23731 - แนวสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 757 ครั้ง
94261 - แนวสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 838 ครั้ง
54254 - แนวสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 831 ครั้ง
18942 - แนวสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 905 ครั้ง
42677 - ประโยค
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1089 ครั้ง
56464 - แรง และปฏิกิริยาทางเคมี
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1141 ครั้ง
19788 - พลังงานความร้อน
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 765 ครั้ง
89736 - แนวสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 782 ครั้ง
76211 - เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
จำนวน 25 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4550 ครั้ง
27972 - การตีความร้อยกรอง ม.1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1363 ครั้ง
52172 - แนวสอบ O-NET ทัศนศิลป์(ปี2550-2553) ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1116 ครั้ง
96329 - แนวสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่5
จำนวน 16 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 634 ครั้ง
96731 - แนวสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 959 ครั้ง
16933 - เศรษฐศาสตร์อย่างง่าย
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 682 ครั้ง
27946 - แนวสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 806 ครั้ง
62333 - แนวสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 789 ครั้ง
95189 - แนวสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 802 ครั้ง
53848 - แนวสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 843 ครั้ง
47234 - แนวสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 967 ครั้ง
23844 - แนวสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 868 ครั้ง
41198 - แนวสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 781 ครั้ง
73116 - แนวข้อสอบ PAT 3(2552) ชุดที่2
จำนวน 25 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 917 ครั้ง
83985 - กาพย์พระไชยสุริยา ม.1 ภาคเรียนที่ 2
จำนวน 25 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2911 ครั้ง
27386 - เศรษฐศาสตร์
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 624 ครั้ง
79637 - คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 848 ครั้ง
71639 - แนวข้อสอบ ฟิสิกส์พื้นฐาน ชุดที่6
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 815 ครั้ง
38498 - แนวข้อสอบ ฟิสิกส์พื้นฐาน ชุดที่5
จำนวน 16 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1280 ครั้ง
18465 - แนวข้อสอบ ฟิสิกส์พื้นฐาน ชุดที่4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 984 ครั้ง
18827 - แนวข้อสอบ ฟิสิกส์พื้นฐาน ชุดที่3
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 736 ครั้ง
82763 - สมการ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 656 ครั้ง
24169 - แนวข้อสอบ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1422 ครั้ง
25154 - แนวข้อสอบ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1788 ครั้ง
47321 - แนวข้อสอบ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3477 ครั้ง
74819 - สหกรณ์
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1560 ครั้ง
33534 - ระบบกลไกมนุษย์
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1032 ครั้ง
52468 - แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่4
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 665 ครั้ง
23265 - แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 874 ครั้ง
65996 - ประวัติศาสตร์อยุธยาชุดที่ 1
จำนวน 30 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3416 ครั้ง
93744 - แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่2
จำนวน 19 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 660 ครั้ง
86425 - แนวสอบ ภาษาไทย ชุดที่8
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1200 ครั้ง
84842 - แนวสอบ ภาษาไทย ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1141 ครั้ง
15893 - ศาสนา
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 888 ครั้ง
79788 - สมการ ป.4/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 703 ครั้ง
85199 - คณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 919 ครั้ง
42521 - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2546) ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1500 ครั้ง
88357 - พืชผักสวนครัว
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 622 ครั้ง
61543 - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2546) ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 736 ครั้ง
13369 - การย่อยอาหาร
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 847 ครั้ง
85436 - แบบฝึกหัด พุทธศาสนา
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1377 ครั้ง
18391 - หน่วยของสิ่งมีชีวิต
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 724 ครั้ง
37864 - ตัวประกอบของจำนวนนับ
จำนวน 25 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1530 ครั้ง
72945 - เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง ป.4 ชุดที่2
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 858 ครั้ง
19651 - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2545) ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2163 ครั้ง
14124 - เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง ป.4 ชุดที่1
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 709 ครั้ง
47454 - ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 932 ครั้ง
86551 - เรื่อง พลังงานแสง ป.4 ชุดที่2
จำนวน 14 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 696 ครั้ง
51296 - เรื่อง พลังงานแสง ป.4 ชุดที่1
จำนวน 14 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4347 ครั้ง
85556 - บทประยุกต์ 6/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 599 ครั้ง
95724 - เรื่อง กินดี มีสุข ป.4 ชุดที่2
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 717 ครั้ง
82273 - เรื่อง กินดี มีสุข ป.4 ชุดที่1
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 825 ครั้ง
17837 - เรื่อง อวัยวะในร่างกายของเรา ป.6 ชุดที่2
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1068 ครั้ง
69573 - แนวข้อสอบ สอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ ชุดที่5
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 631 ครั้ง
53175 - ASEAN Quiz English Version.
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 694 ครั้ง
81256 - อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 806 ครั้ง
28576 - ความหลากหลายของสัตว์
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 799 ครั้ง
52444 - เซลล์น่ารู้
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 632 ครั้ง
59713 - ภาษาอังกฤษความรู้รอบตัว
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 713 ครั้ง
84689 - คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ง31203
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 901 ครั้ง
67996 - ราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสา
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 12157 ครั้ง
43626 - ภูมิศาสตร์น่ารู้
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 627 ครั้ง
54156 - แบบผึกหัดเรื่องหินและแร่
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1098 ครั้ง
58719 - โอเชียเนียและออสเตรเลีย
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 825 ครั้ง
45994 - แนวข้อสอบ ภาษาฝรั่งเศส ชุดที่8
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 870 ครั้ง
47173 - แนวข้อสอบ ภาษาฝรั่งเศส ชุดที่7
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 856 ครั้ง
96617 - แนวสอบ O-NET ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 889 ครั้ง
26996 - แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่8
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 981 ครั้ง
25424 - ดนตรีสากล ป.6
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 869 ครั้ง
79728 - แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่7
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 833 ครั้ง
36543 - แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่6
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 961 ครั้ง
87245 - ระบบจำนวนเต็ม
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 602 ครั้ง
57613 - กาพย์พระไชยสุริยา
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1498 ครั้ง
81565 - เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้อต้น ป.3
จำนวน 16 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1920 ครั้ง
14971 - บทที่ 3 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
จำนวน 18 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1090 ครั้ง
67248 - การดำรงชีวิต
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 672 ครั้ง
51236 - โคลงโลกนิติ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1552 ครั้ง
61136 - มาตราตัวสะกด
จำนวน 14 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 767 ครั้ง
25688 - เรื่อง หลักธรรม ป.3
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1376 ครั้ง
51445 - สอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่3
จำนวน 25 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 863 ครั้ง
16877 - เรื่อง ศาสนา ป.3
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 899 ครั้ง
58958 - แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 993 ครั้ง
69386 - สอบคอมเก็บคะแนน
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 909 ครั้ง
88727 - เรื่อง ศาสนพิธีน่ารู้ ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 606 ครั้ง
52659 - Relative Pronoun
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2452 ครั้ง
13658 - แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 918 ครั้ง
53164 - แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1436 ครั้ง
52771 - เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 699 ครั้ง
38857 - เรื่อง สมาธิเบื้องต้น ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 938 ครั้ง
26979 - แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่2
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 644 ครั้ง
11596 - เรื่อง การบริหารจิตและเจริญปัญญา ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1061 ครั้ง
24382 - ASEAN
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 606 ครั้ง
96673 - เรื่อง มารยาทชาวพุทธ ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1504 ครั้ง
62838 - เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1385 ครั้ง
62168 - วิทยาศาสตร์ ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 787 ครั้ง
88516 - เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 578 ครั้ง
78928 - รอบรู้ประเทศพม่า
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2741 ครั้ง
14179 - แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1605 ครั้ง
74291 - เรื่อง พระโสณโกฬิวิสะ ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1821 ครั้ง
89896 - แนวข้อสอบ ภาษาญี่ปุ่น ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 785 ครั้ง
94617 - แนวข้อสอบ ภาษาฝรั่งเศส ชุดที่3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1014 ครั้ง
47437 - แนวข้อสอบ ภาษาฝรั่งเศส ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 862 ครั้ง
36396 - แนวข้อสอบ ภาษาฝรั่งเศส ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 867 ครั้ง
61414 - น้ำผึ้งหยดเดียว
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3949 ครั้ง
21782 - คณิตศาสตร์
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 678 ครั้ง
92171 - เรื่อง รายรับ-รายจ่ายของครอบครัวและชุมชน ป.3
จำนวน 14 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 657 ครั้ง
82155 - เรื่อง วัฒนธรรมในชุมชน ป.3
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1067 ครั้ง
65817 - อาเซียน
จำนวน 25 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 988 ครั้ง
19645 - เรื่อง หน้าที่ของเรา ป.3
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 814 ครั้ง
89766 - เวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2699 ครั้ง
19727 - เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ป.3
จำนวน 14 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 662 ครั้ง
41641 - เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางสังคม ป.3
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 578 ครั้ง
11217 - สอบสังคม ม.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 694 ครั้ง
28218 - เรื่อง เรื่องราวในชุมชน ป.3
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1048 ครั้ง
28478 - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ป.5
จำนวน 25 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 970 ครั้ง
88233 - บทที่1 งานบ้าน
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 677 ครั้ง
84191 - เคมี ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 800 ครั้ง
58712 - Biology Cell #1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 657 ครั้ง
92984 - คำศัพท์ในชีวิตประจำวันอย่างง่าย
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 728 ครั้ง
38714 - ข้อสอบtense,noun,preposition,quantity
จำนวน 18 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 748 ครั้ง
37713 - ระบบประสาท
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1719 ครั้ง
16335 - ระบบเครือข่ายคอมพืิวเตอร์ ชั้น ม.1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1310 ครั้ง
17318 - ซอฟต์แวร์(Software) ชั้น ป.5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1368 ครั้ง
18198 - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1031 ครั้ง
98342 - องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1020 ครั้ง
68818 - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้น ป.4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1317 ครั้ง
13749 - นิราศภูเขาทอง
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 6195 ครั้ง
49455 - สัญลักษณ์และวิธีการเขียนผังงาน (Flowchart)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1754 ครั้ง
42227 - แนวข้อสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ (ม.1) ชุดที่ 1
จำนวน 25 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2615 ครั้ง
13119 - การทำงานของคอมพิวเตอร์
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 669 ครั้ง
99299 - สารเคมีและปฏิกริยาเคมีในชีวิตประจำวัน
จำนวน 25 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 5547 ครั้ง
89596 - The cells 1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 884 ครั้ง
39527 - บวก
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 609 ครั้ง
33946 - [O-NET] ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 875 ครั้ง
69256 - [O-NET] หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1019 ครั้ง
39131 - ประวัติศาสตร์ไทย ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1086 ครั้ง
81875 - [O-NET] เรียนรู้กระบวนการทำงานและการดูแลบ้าน
จำนวน 22 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 868 ครั้ง
82258 - [O-NET] อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 625 ครั้ง
25879 - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 972 ครั้ง
47297 - ข้อสอบวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 854 ครั้ง
89873 - Choose the correct group of theses words.
จำนวน 25 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 973 ครั้ง
41422 - ภาษาไทย ป.5
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 651 ครั้ง
35489 - [O-NET] เรื่อง ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 740 ครั้ง
62323 - ประวัติศาสตร์ไทย
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 523 ครั้ง
79757 - ความเป็นมาของท้องถิ่น
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1070 ครั้ง
24292 - ระบบจำนวนจริง
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 631 ครั้ง
28226 - ความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 632 ครั้ง
57844 - แนวสอบ O-NET ภาษาไทย(2549) ชุดที่4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1123 ครั้ง
11986 - แนวสอบ O-NET ภาษาไทย(2549) ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1182 ครั้ง
48817 - ว 22101 หน่วยที่2 ปฏิกิริยาเคมี
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 787 ครั้ง
95245 - Biology of animals II
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 554 ครั้ง
63287 - แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2550) ชุดที่1
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 798 ครั้ง
83784 - แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2549) ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1026 ครั้ง
77886 - การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
จำนวน 25 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1338 ครั้ง
18948 - เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1207 ครั้ง
52534 - แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่12
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 966 ครั้ง
14641 - แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่11
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1087 ครั้ง
72311 - แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่10
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1230 ครั้ง
78172 - เรื่อง หลักธรรมค้ำจุนโลก ป.5 ชุดที่2
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 749 ครั้ง
29441 - แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่9
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1192 ครั้ง
17951 - แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่8
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 862 ครั้ง
34295 - แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่6
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 912 ครั้ง
14815 - แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1654 ครั้ง
73363 - เรื่อง หลักธรรมค้ำจุนโลก ป.5 ชุดที่1
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1299 ครั้ง
57429 - แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 963 ครั้ง
12419 - แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1060 ครั้ง
99275 - แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1131 ครั้ง
79958 - แนวสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่7
จำนวน 16 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 612 ครั้ง
95734 - คณิต ม.2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1561 ครั้ง
36664 - เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ป.4
จำนวน 19 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1328 ครั้ง
25748 - แนวสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่6
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 688 ครั้ง
24947 - ภาษาพาที หน่วยที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 680 ครั้ง
79563 - แบบทดสอบ มิตตวินทุกขชาดก และ ราโชวาทชาดก
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1816 ครั้ง
85843 - กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3049 ครั้ง
28926 - ภาษาพาที หน่วยที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 679 ครั้ง
95153 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1(ทัศนศิลป์)
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1431 ครั้ง
26556 - เรื่อง ทศนิยม ป.4
จำนวน 16 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1196 ครั้ง

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย