แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกปฐมวัย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ผู้ที่คิดริเริ่มพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็กคือใคร
  อิริคสัน
  ซิกมัน ฟรอยด์
  มอนเตสเชอรี่
  เพียเจท์
2. การปั้นดินน้ำมันเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อส่วนใดของร่างกาย
  กล้ามเนื้อใหญ่
  กล้ามเนื้อเล็ก
  พัฒนาสมอง
  พัฒนาทางด้านร่างกาย
3. ฟันของเด็กทารก จะเริ่มขึ้นเมื่ออายุกี่เดือน
  4 เดือน
  5 เดือน
  6 เดือน
  7 เดือน
4. ข้อใดคือขั้นตอนแรกในการจัดทำแผนการจัด ประสบการณ์ให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร
  วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา
  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธ ศักราช 2546 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  วิเคราะห์สาระการเรียนรู้
  กำหนดรูปแบบการจัดประสบการณ์
5. ข้อใดไม่ใช่สิ่งแวดล้อมทางจิตภาพ
  ความรู้สึก
  ทัศนคติและค่านิยม
  อาหาร
  วิธีรับประทานอาหาร
6. กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี ควรใช้ระยะ เวลาในการจัดกิจกรรมเท่าใด จึงจะเหมาะสม
  ประมาณ 20 นาที
  ประมาณ 20 – 30 นาที
  ประมาณ 30 – 40 นาที
  ประมาณ 40 – 60 นาที
7. ฟันน้ำนมของเด็กจะเริ่ม 6 เดือนประมาณกี่ซี่
  10 ซี่
  20 ซี่
  25 ซี่
  30 ซี่
8. ข้อใดคือขั้นตอนแรกของการเตรียมความพร้อมก่อนใช้สื่อสำหรับครูผู้สอนปฐมวัย
  ศึกษาความรู้พื้นฐานเดิมของเด็ก
  ศึกษาจุดมุ่งหมายและวางแผนว่าจะจัดกิจกรรมอะไรบ้าง
  เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับสื่อ
  สร้างระเบียบวินัยให้กับเด็ก
9. การเล่านิทานให้ปฐมวัยฟัง ควรใช้เวลาประมาณกี่นาที
  10 – 15 นาที
  15 – 20 นาที
  20 – 25 นาที
  25 – 30 นาที
10. บุคคลใดที่มีอิทธิพลในการพัฒนาพฤติกรรมพึง ประสงค์ หรือไม่พึงประสงค์ของเด็กทารก และ เด็กวัยก่อนเข้าเรียนมากที่สุด
  พ่อแม่
  พี่น้อง
  ปู่ย่า
  ตายาย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713