แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ข้อใด หมายถึงฐานข้อมูลองค์กร
  Numeric Database
  Office Automation
  Corporate Database
  Text Database
2. Dos กับ Window เหมือนกันหรือต่างกัน อย่างไร
  เป็นระบบปฏิบัติการเหมือนกัน
  เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการใช้งานเหมือนกัน
  Window เป็นระบบการใช้งาน แต่ Dos เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการใช้งาน
  Dos เป็นระบบการใช้งานแต่ Window เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการใช้งาน
3. www ย่อมาจากอะไร
  Worjd Wide Web
  World Wide Web
  Word Wlde Web
  Wold Wlde Web
4. ความหมายของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
  พิมพ์เอกสารธรรมดาและรูปภาพได้
  เล่นเกมต่าง ๆ ได้หลายชนิด
  ใช้ Internet ได้
  ดูหนังฟังเพลงได้
5. สิ่งใดที่ไม่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์?
  ความคิด
  ความจำ
  การควบคุมตนเอง
  การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ
6. ในระบบอินเตอร์เน็ตจะใช้ภาษาสื่อสารมาตรฐานที่ชื่อว่าอะไร
  ISP
  TCP/IP
  KSC
  LAN
7. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมสนทนาออนไลท์
  MSN
  QQ
  Pirch
  Telnet
8. เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบสารสนเทศเริ่มจาก ข้อใด
  การจัดเก็บ ประมวลผล แสดงผล เผยแพร่
  รวบรวมข้อมูล แสดงผล เผยแพร่
  ประมวลผล จัดเก็บข้อมูล แสดงผล บรรยาย ประมวลผล แสดงผล
  บรรยาย ประมวลผล แสดงผล
9. ในโปรแกรม Excel ,เซลล์ A1=23, B1=10,C1=24 ถ้าจะรวมผลลัพธ์ทั้ง 3 เซลล์ จะใช้คำสั่งในข้อใด
  COUNT
  IF
  AVG
  SUM
10. หน่วยที่เล็กที่สุดของระบบคอมพิวเตอร์คือข้อใด
  Bit
  Byte
  Field
  Record
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713