แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 10 ข้อ แบบสุ่มจากฐานข้อมูล
- ไม่กรอกชื่อและนามสกุลจะไม่ตรวจข้อสอบใหม่
- ทำไม่ครบก็จะไม่ตรวจข้อสอบใหม่ ระบบจะทำการบันทึกการทำด้วย ชื่อเวลา จำนวนข้อที่ได้
1. ข้อใดเป็นการสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องที่สุด
  ข้อใดเป็นการสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องที่สุด
  เป็นการส่งผ่านที่ทันสมัยที่สุด
  ช่วยให้การสื่อสารดียิ่งขึ้น
  เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดวิธีใหม่
2. ข้อใดคือความหมายของ Web Page
  เอกสารแต่ละหน้า
  หน้าหลักของเว็บเพจ
  แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร
  หน้าแรกของเอกสาร
3. 3 + 5 X (2 X 2 + 1) – 3 = ?
  20
  25
  37
  40
4. Download แปลว่าอะไร
  คุณต้องการใช้ซอฟแวร์
  การย้ายไฟล์จากคอมพิวเตอร์บนอินเตอร์เน็ต
  ไฟล์ตัวอักษรธรรมดา
  รหัสผ่าน
5. หน่วยความจำของฮาร์ดดิสก์มีค่าเป็น 1 M = 1.048576 byte หรือ 1 G = 1.073741824 byte หรือประมาณเท่าไร
  10 ล้านไบต์
  100 ล้านไบต์
  1000 ล้านไบต์
  10000 ล้านไบต์
6. การต่อเชื่อมข่ายคอมพิวเตอร์แบบใดเมื่อเครื่องหนึ่งเครื่องใดขัดข้องปัญหาจะทำให้เครื่องต่อไปใช้งานไม่ได้
  BUS
  STAR
  RING
  SINGLE
7. Windows 98 คืออะไร
  โปรแกรมการสร้างงานเอกสาร
  โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
  โปรแกรมเชื่อมโยง
  ถูกทุกข้อ
8. ข้อใด คือซอฟต์แวร์สำหรับนำเสนอ
  Word Processing Software
  Presentation Software
  Spreadsheet Software
  Business Software
9. ในระบบอินเตอร์เน็ตระบบ FTP ทำหน้าที่อะไร
  ส่งข้อความไปยังเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  ส่งไฟล์จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง
  การบันทึกแล้วส่งไปทางอินเตอร์เน็ต
  การเปลี่ยนข้อความที่ไม่ถูกต้อง
10. ผู้เขียนโปรแกรมระบบเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อะไร
  System Analyst
  System Programmer
  Programming
  Application Program
ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนข้อให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
???????????? ?? ???????????? ??.081-0127713