แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ข้อใด หมายถึงฐานข้อมูลองค์กร
  Numeric Database
  Office Automation
  Corporate Database
  Text Database
2. ข้อใดมีการใช้งานแตกต่างจากข้ออื่น
  CPU
  RAM
  ROM
  CD-ROM
3. หน่วยความจุ 1 KB มีจำนวนกี่ตัวอักษร
  1 ตัวอักษร
  1,000 ตัวอักษร
  1,024 ตัวอักษร
  1,042 ตัวอักษร
4. ก่อนที่หน่วยงานจะเลือกนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน หน่วยงานนั้นๆ จะต้องดำเนินงานในเรื่องใดก่อน
  จัดหาบุคลากรคอมพิวเตอร์
  วางระบบงาน
  จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  ถูกทุกข้อ
5. ไวรัสคอมพิวเตอร์ที่กำลังแพร่ระบาดในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน ซึ่งมีอาการดังนี้ ไฟล์ Folder Option หายไป, Run คำสั่งแล้วเครื่องจะ Restart เอง, มีหน้าจอสีเขียวขึ้นมารบกวนตลอดเวลา สันนิษฐานว่าเครื่องคอมพิวเตอร์
  Michelangelo
  Tony
  Anna
  Brontok.a
6. ข้อใดคือโปรแกรมบีบอัดไฟล์
  WinZip
  Winpro
  WinRar
  ข้อ ก. และ ค. ถูก
7. การรวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องรนั้นหนึ่งคนหรือหลายคน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ คือระบบใด
  DSS
  EIS
  ES
  MIS
8. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
  HARDWARE
  SOFTWARE
  CONTROLWARE
  PEOPELWARE
9. โปรแกรมประยุกต์ใดที่พัฒนาขึ้นมาเพื่องานด้าน การสอนและการนำเสนอ
  Authoring Tools
  Spread Sheet
  Data Base
  Word processor
10. การต่อสายแลนแบบ UTP ถ้ามีระยะห่างเกิน100 เมตร ต้องใช้อุปกรณ์ใดช่วยในการทวนสัญญาณ
  Hub
  Router
  Bride
  Repeater
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713