การใช้ futhre Tense
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 10 ข้อ แบบสุ่มจากฐานข้อมูล
- ไม่กรอกชื่อและนามสกุลจะไม่ตรวจข้อสอบใหม่
- ทำไม่ครบก็จะไม่ตรวจข้อสอบใหม่ ระบบจะทำการบันทึกการทำด้วย ชื่อเวลา จำนวนข้อที่ได้
1. They ........... you know as soon as they have finished.
  will have let
  will be letting
  will let
  were going to let
2. We ....... working on the thesis by the end of next April.
  will be finished
  shall have finished
  will finish
  shall have been finishing
3. We ....... our first semester examination next monday.
  will have been taking
  will have taken
  will be taking
  will take
4. You ............ her the moment you talk to her .
  will be loving
  are going to love
  will love
  will have loved
5. I think she ............ only one baby.
  will be having
  is going to have
  will have had
  is having
6. The children ........ watch television when their parents return home.
  had watched
  will watch
  will have been watching
  will be watching
7. She plays so beautiful that I am sure she ......... a prize.
  will have won
  will have been winning
  is going to win
  will be winning
8. My father ....... with the government for fifty years by the time he retires.
  will be working
  will work
  will be worked
  will have worked
9. They ........ for their sister-in-law when the plane arrives.
  will be waiting
  will have waited
  will have been waited
  will wait
10. .............. he completes his training,......... is going to be an accountant.
  Scarcely,than he
  As soon as, and he
  As soon as, he
  No sooner,than he
ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนข้อให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
???????????? ?? ???????????? ??.081-0127713