การใช้ futhre Tense
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. I ........ my third article by the day after tomorrow.
    shall have written
    shall write
    will write
    shall be writing
2. The children ........ watch television when their parents return home.
    had watched
    will watch
    will have been watching
    will be watching
3. They ........... you know as soon as they have finished.
    will have let
    will be letting
    will let
    were going to let
4. I .......... them off when I leave the room.
    will be turning
    will have returning
    will turn
    will be returned
5. They ........ for their sister-in-law when the plane arrives.
    will be waiting
    will have waited
    will have been waited
    will wait
6. I think she ............ only one baby.
    will be having
    is going to have
    will have had
    is having
7. .............. he completes his training,......... is going to be an accountant.
    Scarcely,than he
    As soon as, and he
    As soon as, he
    No sooner,than he
8. My father ....... with the government for fifty years by the time he retires.
    will be working
    will work
    will be worked
    will have worked
9. She plays so beautiful that I am sure she ......... a prize.
    will have won
    will have been winning
    is going to win
    will be winning
10. You ............ her the moment you talk to her .
    will be loving
    are going to love
    will love
    will have loved
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713