การใช้ futhre Tense
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. My father ....... with the government for fifty years by the time he retires.
  will be working
  will work
  will be worked
  will have worked
2. They ........ for their sister-in-law when the plane arrives.
  will be waiting
  will have waited
  will have been waited
  will wait
3. They ........... you know as soon as they have finished.
  will have let
  will be letting
  will let
  were going to let
4. You ............ her the moment you talk to her .
  will be loving
  are going to love
  will love
  will have loved
5. She plays so beautiful that I am sure she ......... a prize.
  will have won
  will have been winning
  is going to win
  will be winning
6. I promise you that I ........ you the money back next week.
  will be given
  will have given
  will be giving
  will give
7. .............. he completes his training,......... is going to be an accountant.
  Scarcely,than he
  As soon as, and he
  As soon as, he
  No sooner,than he
8. I .......... them off when I leave the room.
  will be turning
  will have returning
  will turn
  will be returned
9. We ....... our first semester examination next monday.
  will have been taking
  will have taken
  will be taking
  will take
10. I ........ my third article by the day after tomorrow.
  shall have written
  shall write
  will write
  shall be writing
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอยออนไลน์