ระบบและอวัยวะการทำงาน ป.6
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 10 ข้อ แบบสุ่มจากฐานข้อมูล
- ไม่กรอกชื่อและนามสกุลจะไม่ตรวจข้อสอบใหม่
- ทำไม่ครบก็จะไม่ตรวจข้อสอบใหม่ ระบบจะทำการบันทึกการทำด้วย ชื่อเวลา จำนวนข้อที่ได้
1. เส้นสีดำขนาดใหญ่ที่ทอดยาวไปตามแนวลำตัวบริเวณด้านหลังของกุ้งนั้นคือส่วนใดของกุ้ง
  ทางเดินหายใจ
  ทางเดินอาหาร
  หลอดเลือดดำ
  กล้ามเนื้อ
2. อวัยวะใดที่ทำหน้าที่สร้างน้ำย่อยอาหารให้แก่กุ้ง
  ตับ
  ไต
  มันกุ้ง
  ลำไส้
3. สัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดใดที่มีระบบทางเดินหายใจมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  คน
  นก
  เต่า
  จระเข้
4. ในเรื่อง “ติตติรชาดก” ช่วงแรกสัตว์ทั้งสามอยู่กันอย่างไร
  อยู่แบบช่วยเหลือเกลื้อกูลกัน
  อยู่แบบสามัคคีกัน
  อยู่แบบกลั่นแกล้งกัน
  อยู่แบบสงบสุข
5. แมลงหายใจโดยใช้อวัยวะใด
  ท่อลม
  ปอด
  เหงือก
  ผิวหนัง
6. สัตว์ในข้อใดที่มีกึ๋นช่วยในการบดอาหาร
  ลูกอ๊อด
  เต่า
  หมัด
  ไก่
7. ในเรื่อง “ติตติรชาดก” เหมาะกับพุทธศาสนสุภาษิตว่าอย่างไร
  ยํ เว เสวติ ตาทิโส คบคนเช่นใดเป็นเช่นนั้น
  อตฺตนา โจทยตฺตานํ จงเตือนตนด้วยตน
  นิสมฺม กรณํ เสยฺโย ใคร่ครวญก่อนทำจึงดี
  ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา เรือนที่ครองไม่ดีนำทุกข์มาให้
8. จากติตติรชาดก สัตว์ทั้ง 3 คือ ช้าง วานร และนกกระทา เป็นตัวแทนของอะไร
  ความพยายาม
  การทำความเพียร
  การรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
  การเคารพยำเกรงกัน
9. อวัยวะหลักในการหมุนเวียนเลือดของสัตว์คืออวัยวะใด
  หัวใจ
  ปอด
  ไต
  สมอง
10. สัตว์ชนิดใดที่มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิด
  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
  ไส้เดือน
  ปลา
  แมลง
ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนข้อให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
???????????? ?? ???????????? ??.081-0127713