ระบบและอวัยวะการทำงาน ป.6
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ในเรื่อง “อัมพาชาดก” มาณพเป็นคนเช่นไร
  คนฉลาด
  คนเก่งกล้า
  คนอกตัญญู
  เห็นแก่ตัว
2. ในเรื่อง “อัมพาชาดก” มาณพเป็นคนเช่นไร
  คนฉลาด
  คนเก่งกล้า
  คนอกตัญญู
  เห็นแก่ตัว
3. สัตว์ในข้อใดที่มีกึ๋นช่วยในการบดอาหาร
  ลูกอ๊อด
  เต่า
  หมัด
  ไก่
4. “อัมพชาดก” ให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์ในเรื่องใด
  ความอดทน
  ความซื่อสัตย์
  ความเมตตา
  ความกตัญญูกตเวที
5. “ติตติรชาดก” ให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในเรื่องใด
  ความมีเหตุผล
  การเคารพผู้อาวุโส
  การยอมรับฟังความคิดผู้อื่น
  การตัดสินใจด้วยความรอบคอบ
6. ในเรื่อง “ติตติรชาดก” เหมาะกับพุทธศาสนสุภาษิตว่าอย่างไร
  ยํ เว เสวติ ตาทิโส คบคนเช่นใดเป็นเช่นนั้น
  อตฺตนา โจทยตฺตานํ จงเตือนตนด้วยตน
  นิสมฺม กรณํ เสยฺโย ใคร่ครวญก่อนทำจึงดี
  ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา เรือนที่ครองไม่ดีนำทุกข์มาให้
7. ทางเดินอาหารของสัตว์ในข้อใดมีความยาวมากที่สุด
  แมว
  สุนัข
  ควาย
  ช้าง
8. การเคลื่อนไหวร่างกายของสัตว์ส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่าง กล้ามเนื้อกับอะไร
  หลอดเลือด
  กระดูก
  ผิวหนัง
  หัวใจ
9. แมลงหายใจโดยใช้อวัยวะใด
  ท่อลม
  ปอด
  เหงือก
  ผิวหนัง
10. สัตว์ในข้อใดที่ไม่สามารถขึ้นมาอยู่บนบกได้ จำเป็นต้องอยู่ในน้ำตลอดเวลา
  กบ
  หอยทาก
  เต่าญี่ปุ่น
  หอยลาย
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอยออนไลน์