ข้อสอบมาตราฐาน สังคมศึกษา ม.1
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 10 ข้อ แบบสุ่มจากฐานข้อมูล
- ไม่กรอกชื่อและนามสกุลจะไม่ตรวจข้อสอบใหม่
- ทำไม่ครบก็จะไม่ตรวจข้อสอบใหม่ ระบบจะทำการบันทึกการทำด้วย ชื่อเวลา จำนวนข้อที่ได้
1. บุคคลใดคือผู้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
  พ่อขุนผาเมือง
  พ่อขุนบานเมือง
  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2. อาณาจักรสุโขทัยหลังสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีรูปแบบการปกครอง
  1
  ธรรมราชา สมมติเทพ
  ปิตุลาธิปไตย ธรรมราชา
  ปิตุลาธิปไตย สมมติเทพ
3. กลุ่มคนในข้อใดที่จัดเป็นชนชั้นแรงงานของสังคมสุโขทัย
  ไพร่ทาส
  ขุนนางทาส
  ขุนนางไพร่
  พระราชวงศ์ขุนนาง
4. แม่แดงบอกลูกสาวว่า "พรุ่งนี้จะไปตลาดปสานแต่เช้ามืด" นักเรียนคิดว่าแม่แดงจะไป
  3
  ไปชำระภาษีอากร
  ไปสั่นกระดิ่งร้องทุกข์
  ไปซื้อกับข้าวและของใช้ต่างๆในบ้าน
5. จากข้อความในศิลาจารึก "ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้า
  1
  ราษฎรสามารถทำการค้าขายได้อย่างอิสระ
  มีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศอย่างเสรี
  อาชีพหลักของราษฎรคือการค้าขาย
6. เจดีย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยแท้มีลักษณะตรงกับข้อใดมากที่สุด
  ยอดเจดีย์เป็นพุ่มข้าวบิณฑ์
  ปลายเจดีย์ประดับด้วยฉัตร
  องค์เจดีย์เป็นรูประฆังคว่ำ
  ฐานเจดีย์ประดับลายปูนปั้น
7. ในสมัยสุโขทัย ผู้ใดมีหน้าที่ปกครอง "เมืองลูกหลวง"
  พระมหากษัตริย์ทรงตั้งเจ้านายพื้นเมืองปกครอง
  พระมหากษัตริย์ทรงตั้งเจ้านายออกไปปกครอง
  พระมหากษัตริย์ทรงตั้งสมุหนายกออกไปปกครอง
  พระมหากษัตริย์ทรงตั้งสมุหพระกลาโหมไปปกครอง
8. ปัจจัยในข้อใดต่อไปนี้มีผลต่อการเสื่อมอำนาจของอาณาจักรสุโขทัยมากที่สุด
  ผู้นำแตกความสามัคคี
  หัวเมืองตั้งตนเป็นอิสระ
  เส้นทางการค้าถูกตัดขาด
  เกิดกรณีพิพาทกับล้านนา
9. อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วเพราะมีปัจจัยเกื้อหนุน
  3
  ผู้นำมีความสามารถ
  ที่ตั้งเหมาะสมเป็นศูนย์กลางการค้า
  มีอาณาจักรขอม มอญ ให้การสนับสนุน
ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนข้อให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
???????????? ?? ???????????? ??.081-0127713