ทดสอบระบบการทำข้อสอบแบบใหม่ รายวิชาภาษาอังกฤษ ม.3
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. How can you eat some rice?
  Use a spoon
  Use a foot
  Use a paper
  Use a head
2. Do you like a spider man?
  Hey boy
  It's dangerous
  No,I doesn't
  Yes,I do
3. What is a cat?
  animal
  plant
  thing
  human
4. Do you like a spider man?
  Hey boy
  It's dangerous
  My dog
  Yes,I do
5. How do you go to school?
  Twice
  Every day
  Yes, I do
  By bus
6. Where is a fish?
  on land
  in the sky
  on earth
  in the river
7. What do you do?
  I am learning Korean
  I never go there
  I am a doctor
  I am sure
8. Perter Parker is a_________
  Thanos
  Ironman
  Thor
  Spiderman
9. How do you go to school?
  I don't know
  Rangsit
  Yes, I do
  By bus
10. Who is your teacher?
  Jessica
  Jeffry
  Jackie
  Sofia
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713