ทดสอบระบบการทำข้อสอบแบบใหม่ รายวิชาภาษาอังกฤษ ม.3
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 10 ข้อ แบบสุ่มจากฐานข้อมูล
- ไม่กรอกชื่อและนามสกุลจะไม่ตรวจข้อสอบใหม่
- ทำไม่ครบก็จะไม่ตรวจข้อสอบใหม่ ระบบจะทำการบันทึกการทำด้วย ชื่อเวลา จำนวนข้อที่ได้
1. What is a cat?
  animal
  plant
  thing
  human
2. Perter Parker is a_________
  Thanos
  Ironman
  Thor
  Spiderman
3. What do you do?
  I am learning Korean
  I never go there
  I am a doctor
  I am sure
4. How do you go to school?
  Twice
  Every day
  Yes, I do
  By bus
5. How many legs do you have ?
  One
  Two
  Three
  Four
6. Who is your teacher?
  Jessica
  Jeffry
  Jackie
  Sofia
7. How can you eat some rice?
  Use a spoon
  Use a foot
  Use a paper
  Use a head
8. Where is a fish?
  on land
  in the sky
  on earth
  in the river
ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนข้อให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
???????????? ?? ???????????? ??.081-0127713