ข้อสอบ PRE O-NET สังคมศึกษา ป.6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. การแต่งกายไม่เหมาะสม เช่น ใส่เสื้อสายเดี่ยวไปงานศพ ถือว่าผิดบรรทัดฐานในข้อใด
  กฎหมาย
  วิถีชาวบ้าน
  จารีต
  ประเพณี
2. ธิติสรณ์ เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พฤติกรรมของธิติสรณ์ คือ เวลาเข้าห้องน้ำ ถ้าได้ยินเสียงน้ำไหล เขาจะเข้าไปสำรวจดูว่าเสียงน้ำไหลนั้นดังมาจากไหน แล้วเขาก็จะปิดน้ำทุกครั้ง โดยที่ไม่บ่น และไม่ไปฟ้องคุณครู ครูจะสังเกตเวลาเขาดื่มน้ำเขาก็จะกดน้ำจากตู้น้ำเย็นพอดีกับที่เขาจะดื่มไม่เหลือทิ้งทุกครั้ง เขาทำอย่างนี้จนเป็นนิสัยติดตัว โดยที่ไม่มีใครบอกกล่าวหรือตักเตือน จากข้อความดังกล่าวพฤติกรรมของธิติสรณ์เป็นอย่างไร
  ธิติสรณ์ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เพราะถ้าดื่มน้ำไม่หมด เหลือทิ้งหรือเปิดน้ำทิ้งไว้จะทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำ เป็นการใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า
  เวลาดื่มน้ำเราต้องเหลือทิ้งเพราะน้ำที่เหลือทิ้งจะได้ระเหยขึ้นไปในอากาศเป็นการเพิ่มความชื้นให้กับอากาศ
  ใช้ทรัพยากรไม่เป็นเพราะถ้าเราปล่อยน้ำไหลล้นออกมาก็จะทำให้ดินแฉะ
  ถูกทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2
3. พระไตรปิฎกคู่กับศาสนาพุทธ แล้วคัมภีร์ไบเบิ้ลควรคู่กับข้อใด
  ศาสนาคริสต์
  ศาสนาอิสลาม
  ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
  ศาสนาซิกข์
4. การละหมาด ตามศาสนาอิสลาม หมายถึงอะไร
  การจาริกแสวงบุญ
  การบริจาคทาน
  การนมัสการวันละ 5 ครั้ง
  การถือศีลอด
5. พระสงฆ์กำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อไร
  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
  ขึ้น 15 ค่า เดือน 11
6. ดวงแก้วทำเส้นขนมจีนขาย เพื่อลดต้นทุนการผลิต ดวงแก้วหาซื้อข้าวที่ไม่มีคุณภาพ คือเมล็ดข้าวที่มีสิ่งเจือปนบ้าง เป็นเชื้อราบ้าง เพราะราคาถูก ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำ และจะได้มีกำไรมากๆ นักเรียนเห็นด้วยกับวิธีการของดวงแก้วหรือไม่
  เห็นด้วยเพราะการทำการค้าจะต้องทำทุกวิถีทางที่จะให้ได้กำไรเยอะๆ ไม่ต้องคำนึงถึงคุณภาพของสินค้า
  ไม่เห็นด้วยเพราะของที่ไม่มีคุณภาพจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคเป็นผู้ผลิตที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
  เห็นด้วยเพราะต้นทุนการซื้อวัตถุดิบมีราคาถูก ถึงแม้จะไม่มีคุณภาพเพราะเราทำขายไม่ได้ทำรับประทานเอง
  ไม่เห็นด้วยถ้าเราอยากได้กำไรมากเราก็ต้องขายขนมจีนในราคาที่สูงขึ้น
7. ข้อใดเป็นปัญหาสำคัญที่เป็นรากฐานของปัญหาอื่นๆ ในสังคมไทย
  ปัญหายาเสพติด
  ปัญหาครอบครัว
  ปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปัญหาอาชญากรรม
8. ผู้ที่ทำหน้าที่แทนประชาชนในจังหวัดในการปกครองประเทศคือใคร
  สมาชิกสภาจังหวัด
  ผู้ว่าราชการจังหวัด
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  ข้าราชการกระทรวงต่าง ๆ
9. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้วัฒนธรรมไทย เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  ความเจริญทางพระพุทธศาสนา
  การอพยพของคนชนบทเข้าเมือง
  คนต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศไทย
  ความเจริญทางเทคโนโลยี
10. ในฐานะที่นักเรียนเป็นพุทธศาสนิกชน นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรมากที่สุด
  รู้จักให้อภัยและช่วยเหลืองานการต่างๆ
  มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์
  มีความกตัญญูรู้คุณ บิดา มารดา
  ยึดหมั่นในหลักธรรมและนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713