ข้อสอบ PRE O-NET สังคมศึกษา ป.6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ในฐานะที่นักเรียนเป็นพุทธศาสนิกชน นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรมากที่สุด
  รู้จักให้อภัยและช่วยเหลืองานการต่างๆ
  มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์
  มีความกตัญญูรู้คุณ บิดา มารดา
  ยึดหมั่นในหลักธรรมและนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
2. ดวงแก้วทำเส้นขนมจีนขาย เพื่อลดต้นทุนการผลิต ดวงแก้วหาซื้อข้าวที่ไม่มีคุณภาพ คือเมล็ดข้าวที่มีสิ่งเจือปนบ้าง เป็นเชื้อราบ้าง เพราะราคาถูก ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำ และจะได้มีกำไรมากๆ นักเรียนเห็นด้วยกับวิธีการของดวงแก้วหรือไม่
  เห็นด้วยเพราะการทำการค้าจะต้องทำทุกวิถีทางที่จะให้ได้กำไรเยอะๆ ไม่ต้องคำนึงถึงคุณภาพของสินค้า
  ไม่เห็นด้วยเพราะของที่ไม่มีคุณภาพจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคเป็นผู้ผลิตที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
  เห็นด้วยเพราะต้นทุนการซื้อวัตถุดิบมีราคาถูก ถึงแม้จะไม่มีคุณภาพเพราะเราทำขายไม่ได้ทำรับประทานเอง
  ไม่เห็นด้วยถ้าเราอยากได้กำไรมากเราก็ต้องขายขนมจีนในราคาที่สูงขึ้น
3. พระไตรปิฎกคู่กับศาสนาพุทธ แล้วคัมภีร์ไบเบิ้ลควรคู่กับข้อใด
  ศาสนาคริสต์
  ศาสนาอิสลาม
  ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
  ศาสนาซิกข์
4. การแต่งกายไม่เหมาะสม เช่น ใส่เสื้อสายเดี่ยวไปงานศพ ถือว่าผิดบรรทัดฐานในข้อใด
  กฎหมาย
  วิถีชาวบ้าน
  จารีต
  ประเพณี
5. ข้อใดเป็นปัญหาสำคัญที่เป็นรากฐานของปัญหาอื่นๆ ในสังคมไทย
  ปัญหายาเสพติด
  ปัญหาครอบครัว
  ปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปัญหาอาชญากรรม
6. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้วัฒนธรรมไทย เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  ความเจริญทางพระพุทธศาสนา
  การอพยพของคนชนบทเข้าเมือง
  คนต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศไทย
  ความเจริญทางเทคโนโลยี
7. ผู้ที่ทำหน้าที่แทนประชาชนในจังหวัดในการปกครองประเทศคือใคร
  สมาชิกสภาจังหวัด
  ผู้ว่าราชการจังหวัด
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  ข้าราชการกระทรวงต่าง ๆ
8. พระสงฆ์กำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อไร
  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
  ขึ้น 15 ค่า เดือน 11
9. การละหมาด ตามศาสนาอิสลาม หมายถึงอะไร
  การจาริกแสวงบุญ
  การบริจาคทาน
  การนมัสการวันละ 5 ครั้ง
  การถือศีลอด
10. ธิติสรณ์ เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พฤติกรรมของธิติสรณ์ คือ เวลาเข้าห้องน้ำ ถ้าได้ยินเสียงน้ำไหล เขาจะเข้าไปสำรวจดูว่าเสียงน้ำไหลนั้นดังมาจากไหน แล้วเขาก็จะปิดน้ำทุกครั้ง โดยที่ไม่บ่น และไม่ไปฟ้องคุณครู ครูจะสังเกตเวลาเขาดื่มน้ำเขาก็จะกดน้ำจากตู้น้ำเย็นพอดีกับที่เขาจะดื่มไม่เหลือทิ้งทุกครั้ง เขาทำอย่างนี้จนเป็นนิสัยติดตัว โดยที่ไม่มีใครบอกกล่าวหรือตักเตือน จากข้อความดังกล่าวพฤติกรรมของธิติสรณ์เป็นอย่างไร
  ธิติสรณ์ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เพราะถ้าดื่มน้ำไม่หมด เหลือทิ้งหรือเปิดน้ำทิ้งไว้จะทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำ เป็นการใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า
  เวลาดื่มน้ำเราต้องเหลือทิ้งเพราะน้ำที่เหลือทิ้งจะได้ระเหยขึ้นไปในอากาศเป็นการเพิ่มความชื้นให้กับอากาศ
  ใช้ทรัพยากรไม่เป็นเพราะถ้าเราปล่อยน้ำไหลล้นออกมาก็จะทำให้ดินแฉะ
  ถูกทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document