การเป็นพลเมืองที่ดี
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ถึงแม้ว่าทนงจะเป็นคนพิการแต่เมื่อเขาอายุครบสิบแปดเขาก็สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ข้อความนี้
  1
  ได้
  เพราะเป็นสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
  ได้
2. ถึงแม้ว่าทนงจะเป็นคนพิการแต่เมื่อเขาอายุครบสิบแปดเขาก็สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ข้อความนี้
  1
  ความเสมอภาค
  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
  สิทธิ หน้าที่
3. ต้อมเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาแล้วได้เรียนต่อถึงระดับมัธยมศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน แสดงถึง
  1
  สิทธิเสรีภาพในการศึกษา
  สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
  ความเสมอภาคกันตามกฎหมาย
4. “ปัจจุบันนี้มีบริษัทผลิตโทรศัพท์มือถือหลายยี่ห้อ ทำให้ราคาของโทรศัพท์ถูกลงกว่าเดิม” ข้อความดังกล่าว
  3
  “ปัจจุบันนี้มีบริษัทผลิตโทรศัพท์มือถือหลายยี่ห้อ ทำให้ราคาของโทรศัพท์ถูกลงกว่าเดิม” ข้อความดังกล่าว
  สอดคล้องกับข้อใด
  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
5. บุษกรไปโรงเรียนทันเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน และถ้าลืมปากกาหรืออุปกรณ์การเรียน เธอก็จะขอยืมจากเพื่อนการกระทำของบุษกรแสดงถึงการปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีในข้อใด
  มีความละอาย
  มีระเบียบวินัย
  มีความรับผิดชอบ
  มีความละอาย
6. ปิดภาคเรียนนี้นิดและน้อยไปเที่ยวหัวหิน ต่ายและตูนไปเที่ยวยะลา ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับเสรีภาพในด้านใด
  เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
  เสรีภาพในการเดินทาง
  เสรีภาพส่วนบุคคล
  เสรีภาพในการสื่อสาร
7. “ในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับข้อใด
  สิทธิในร่างกาย
  เสรีภาพในร่างกาย
  สิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรม
  ความเสมอภาคตามกฎหมาย
8. ชมรม “รักโรงเรียน” พากันลอกคลองข้างโรงเรียน เพื่อนำขยะในคลองออกไป ส่งผลให้คลองไม่ตื้นเขิน การกระทำดังกล่าวสอดคล้องกับข้อใด
  มีระเบียบวินัย
  รักษาสาธารณสมบัติ
  มีคุณธรรมจริยธรรม
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
9. กมลชอบเปิดอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนในวิชาต่างๆ อยู่เสมอ การกระทำของกมล
  1
  ใฝ่เรียนรู้
  ขยันหมั่นเพียร
  มีจิตสาธารณะ
10. การกระทำของบุคคลในข้อใด แสดงถึงการปฏิบัติตนตามเสรีภาพในเคหสถาน
  เอ๋
  เปิดวิทยุเสียงดังกระหึ่มในบ้านของตนแต่เพื่อนบ้านไม่พอใจ
  โจ้
  เป็นยามของหมู่บ้านจึงสามารถเดินเข้าไปในบ้านเพื่อตรวจดูความปลอดภัย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713