ฝึก onet เลขยกกำลัง ม.6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ข้อใดต่อไปนี้ผิด
  (24)30<(2)20(3)30(4)40
  (24)30<(2)30(3)20(4)40
  (24)30>(2)20(3)40(4)30
  (24)30>(2)30(3)40(4)20
2. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  92
  94
  96
  98
3. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ
  0
4. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

5. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

6. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  0
  180
  192
  200
7. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

8. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  C < B < A
  B < A < C
  B < C < A
  C < A < B
9. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  ข้อ ก. และข้อ ข.
  ข้อ ก. เท่านั้น
  ข้อ ข. เท่านั้น
  ข้อ ก. และข้อ ข. ผิด
10. ข้อใดมีค่าต่างจากข้ออื่น
  (-1)0
  (-1)0.2
  (-1)0.4
  (-1)0.8
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713