สอบเข้ามหาลัย วิชาสังคมศึกษา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ปัจจัยใดแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐได้ดีที่สุด
  เชื้อชาติ
  วัฒนธรรม
  สิทธิ และหน้าที่
  ทุนนิยมแบบผสม
2. Quand se dit - on “A votre santé?”
  Quand on fait du sport.
  Quand on prend un verre
  Quand on visite des malades
  Quand on part en vacances
3. “วัง” ในการปกครองแบบจตุสดมภ์ทำหน้าที่คล้ายกระทรวงใดในปัจจุบัน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงกลาโหม
4. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยออกเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกันกับหลักการข้อใด
  การแบ่งอำนาจ
  การโอนอำนาจ
  การกระจายอำนาจ
  การมอบอำนาจ
5. Pour les Français , quelle fleur porte le bonheur?
  La rose
  Le muguet
  La marguerite
  La fleur de lys.
6. - “Aimez - vous le champagne ou le vin?”- “ __________.” J’ aime le jus de fruits.
  Ni l’ un ni l’ autre
  Rien
  Personne
  Aucune
7. ข้อความใดมีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด
  ไม่มีรัฐก็ไม่มีประชาชน
  ประชาชนคือรัฐ
  รัฐเพื่อประชาชน
  ประชาชนเพื่อรัฐ
8. Philippe est ________ occupé que nous le voyons rarement.
  trop
  très
  beaucoup
  si
9. Retrouvez l’ ordre des actions de Sabine.     1. Sabine est en train de s’ habiller.     2. Sabine va sortir avec ses amis.     3. Sabine vient de prendre un bain.
  3 - 2 - 1
  3 - 1 - 2
  1 - 2 - 3
  2 - 3 - 1
10. Je viens de recevoir sa carte – postale. Elle m’ a écrit pour ________ une bonne nouvelle.
  m’ annoncer
  me parler
  m’ offrir
  me dire
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713