สอบเข้ามหาลัย วิชาสังคมศึกษา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ข้อความใดไม่ถูกต้อง
  ชุมชนเมืองมีลักษณะความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิมากกว่าชุมชมชนบท
  ชุมชนเมืองมีมาตรฐานการครองชีพสูงกว่าชุมชนชนบท
  ชุมชนเมืองเน้นการติดต่อกันตามสถานภาพมากกว่าชุมชน
  ชุมชนเมืองประกอบด้วยส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นอิสระต่อกันมากกชุมชนชนบท
2. ข้อใดไม่ใช่ความเชื่อของศาสนาอิสลาม
  พระเจ้าทรงสร้างชีวิต แล้วปล่อยให้วิวัฒนาการไปตามเงื่อนไข
  พระเยซูคือนะบีหนึ่ง ตามความเชื่อของศาสนาอิสลาม
  พระเจ้าทรงสร้างโลกหกวัน และวันที่เจ็ดทรงหยุดพักผ่อน
  พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาให้เป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ
3. ประเพณีบุญบั้งไฟ สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
  ความสนุกสนานรื่นเริง
  เทคโนโลยีพื้นบ้าน
  สังคมเกษตรกรรม
  ความสามัคคีในชุมชน
4. Il faut que son père __________ des courses.
  fait
  a fait
  fera
  fasse
5. Il reste dans le salon de l’ hôtel toute la journée _______ pofiter du soleil à la plage.
  afin que
  pour que
  au lieu de
  pour
6. Parmi ces régions françaises , laqulle n’ est pas montagneuse?
  Le Massive Central
  Le Bassin Parisien
  Les Alpes
  Le Jura
7. ข้อใดเป็นการดำเนินการตามแบบประชาธิปไตยโดยตรง
  การออกเสียงลงประชามติ
  การให้ประชาชนเลือกตั้งนายกรัฐมาตรี
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  การสมัครรับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยตัวเอง
8. “วัง” ในการปกครองแบบจตุสดมภ์ทำหน้าที่คล้ายกระทรวงใดในปัจจุบัน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงกลาโหม
9. Une mère dit à son fils qui vient de tomber par terre.“Ne pleure pas , mon chéri. Je t’ achèterai un chocolat tout à l’ heure.”Qu’ est - ce que cette phrase exprime?
  une demande
  une interdic
  une consolation
  un conseil
10. สถานภาพทางสังคมเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
  อำนาจและเกียรติยศ
  สิทธิ และหน้าที่
  กฎระเบียบ และความสัมพันธ์
  ความรับผิดชอบ และความมีระเบียบ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713