สอบเข้ามหาลัย วิชาสังคมศึกษา
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 10 ข้อ แบบสุ่มจากฐานข้อมูล
- ไม่กรอกชื่อและนามสกุลจะไม่ตรวจข้อสอบใหม่
- ทำไม่ครบก็จะไม่ตรวจข้อสอบใหม่ ระบบจะทำการบันทึกการทำด้วย ชื่อเวลา จำนวนข้อที่ได้
1. - “C’ est à qui , cette maison?”- “_________?”- “_________ qui a un grand jardin avec une piscine.”
  Laquelle , Celle - ci
  Laquelle , Celle
  Celle , Laquelle
  Celle - ci , Laquelle
2. Je viens de recevoir sa carte – postale. Elle m’ a écrit pour ________ une bonne nouvelle.
  m’ annoncer
  me parler
  m’ offrir
  me dire
3. ข้อใดบ่งชี้ว่าสังคมไทยมีแนวโน้มไปสู่ความเป็นเมืองมากขึ้น
  คนมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น
  คนมีความเป็นปัจเจกชนมากขึ้น
  วัยรุ่นและสตรีมีสิทธิภาพมากขึ้น
  คนมีมาตรฐานการครองชีพสูง
4. ข้อใดเป็นการดำเนินการตามแบบประชาธิปไตยโดยตรง
  การออกเสียงลงประชามติ
  การให้ประชาชนเลือกตั้งนายกรัฐมาตรี
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  การสมัครรับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยตัวเอง
5. ข้อความใดมีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด
  ไม่มีรัฐก็ไม่มีประชาชน
  ประชาชนคือรัฐ
  รัฐเพื่อประชาชน
  ประชาชนเพื่อรัฐ
6. Il reste dans le salon de l’ hôtel toute la journée _______ pofiter du soleil à la plage.
  afin que
  pour que
  au lieu de
  pour
7. ________ son âge , il travaille encore.
  Pour
  Pour que
  Malgré
  Car
8. Quand se dit - on “A votre santé?”
  Quand on fait du sport.
  Quand on prend un verre
  Quand on visite des malades
  Quand on part en vacances
9. Leguel de ces choix se prononce différemment des autres?
  innocent
  incapable
  inoubuliable
  inutile
10. “Ah , si seulement j’ avais de l’ argent!”Cela veut dire : “__________.”
  Je voudrais avoir de l’ argent.
  Je ne voudrais pas d’ argent.
  Je regrette de gagner beaucoup d’ argent.
  Je suis riche.
ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนข้อให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
???????????? ?? ???????????? ??.081-0127713