สอบเข้ามหาลัย วิชาสังคมศึกษา
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ข้อใดบ่งชี้ว่าสังคมไทยมีแนวโน้มไปสู่ความเป็นเมืองมากขึ้น
  คนมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น
  คนมีความเป็นปัจเจกชนมากขึ้น
  วัยรุ่นและสตรีมีสิทธิภาพมากขึ้น
  คนมีมาตรฐานการครองชีพสูง
2. Comment écrire ce chiffre?“5,434,200”
  cing millions quatre cent trente - quatre mille deux cents.
  cing million quatre cent trente - quatre milles deux cents.
  cing millions quatre cents trente - quatre milles deux cent.
  cing million quatre cent trente - quqatre mille deux cents.
3. การสารภาพบาปในศาสนาคริสต์มีจุดประสงค์หลักเพื่ออะไร
  เพื่อให้เราใกล้ชิดศาสนาโดยการไปหาพระที่วัดบ่อยๆ
  เพื่อให้เราสบายใจเมื่อเผลอทำความผิดลงไป
  เพื่อเป็นการเริ่มต้นทำความดี หลังจากยอมรับความผิดพลาด
  เพื่อแสดงว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ และพร้อมจะให้อภัยเราเสมอ
4. Leguel de ces choix se prononce différemment des autres?
  innocent
  incapable
  inoubuliable
  inutile
5. ปัจจัยใดแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐได้ดีที่สุด
  เชื้อชาติ
  วัฒนธรรม
  สิทธิ และหน้าที่
  ทุนนิยมแบบผสม
6. - “C’ est à qui , cette maison?”- “_________?”- “_________ qui a un grand jardin avec une piscine.”
  Laquelle , Celle - ci
  Laquelle , Celle
  Celle , Laquelle
  Celle - ci , Laquelle
7. Elle m’ interdit d’ acheter ce livre , il est cher , et en plus , les�articles sont __________.
  passionnants
  sans intérêt
  remarquables
  intéressants
8. สาเหตุใดที่ทำให้สถาบันครอบครัวในปัจจุบันประสบปัญหามากที่สุด
  ความผูกพันในครอบครัวมีน้อยลง
  ครอบครัวเดี่ยว ไม่มีญาติผู้ใหญ่ดูแลโดยใกล้ชิด
  สตรีมีบทบาทในสังคมนอกบ้านมากเกินไป
  แรงบีบคั้นจากการแข่งขันกัน การประกอบอาชีพ
9. Retrouvez l’ ordre des actions de Sabine.� � �1. Sabine est en train de s’ habiller.� � �2. Sabine va sortir avec ses amis.� � �3. Sabine vient de prendre un bain.
  3 - 2 - 1
  3 - 1 - 2
  1 - 2 - 3
  2 - 3 - 1
10. Si tu viens chez moi demain , n’ oublies pas de m’ _________�mes disques.
  amener
  apporter
  emporter
  emmener
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอยออนไลน์