จำนวนเชิงซ้อน [ รวม ]
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. อินเวอร์สการคูณ (2 + 4i)(1 + 2i) คือข้อใด
2. ผลคูณของคำตอบของสมการ 4x2 + 2x + 1 = 0 คือจำนวนในข้อใด
3. ค่าของ i34 + i19 + i37 – i30 เท่ากับจำนวนในข้อใด
  0
  1
  2
  3
4. จงหาผลลัพธ์

5. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

6. จงหาผลลัพธ์

  16i
  - 16i
  16
  - 16
7. ถ้า (x – y) + (x + y) i = 3 + 5i และ x, y เป็นจำนวนจริง แล้ว x + 2y เท่ากับจำนวนใด
  4
  5
  6
  7
8. ผลคูณของรากที่ 4 ของ –1 คือจำนวนในข้อใด
  4
  3
  2
  1
9. รากที่สองของ –5 + 12i คือจำนวนในข้อใด
  2 + 3i และ –2 – 3i
  2 – 3i และ –2 + 3i
  3 + 2i และ –3 – 2i
  3 – 2i และ –3 + 2i
10. จงหาคำตอบของสมการ
x4 – 6x3 + 15x2 – 22x + 12 = 0
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713