คณิตศาสตร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. จำนวนใดมีค่ามากกว่า 741 ทุกจำนวน
  742 761 772
  714 745 758
  740 751 762

2. ข้อใดไม่ใช่จำนวนเดียวกันทั้งหมด
  887 ๘๘๗ แปดร้อยแปดสิบเจ็ด
  ๖๗๐ 760 เจ็ดร้อยหกสิบ
  เก้าร้อยเก้าสิบ ๙๙๐ 990

3. ตัวเลข 8 ในข้อใดมีค่าต่างจากข้ออื่น
  381
  812
  589

4. ข้อใดถูกต้อง
  503 > 500 + 0 + 3
  295 = 200 + 90 + 15
  360 < 300 + 60 + 7

5. ข้อใดถูกต้อง
  875 < 857
  923 > 932
  456 < 465

6. 768 ตัวเลข 7 กับ ตัวเลข 8 มีค่าต่างกัน
  ตัวเล 8 ในข้อใดมีค่าต่างจากข้ออื่น
  เท่าไร
  3
  592
7. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  681 = 600 + 80 + 1
  712 = 700 + 20 + 1
  805 = 800 + 5

8. 256 <  < 723 ควรเติมจำนวนใดลงใน 
  452
  249
  731

9. ข้อใดเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย
  875 288 491
  176 671 908
  713 528 342

ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713