จำนวนเชิงซ้อน [ รากที่สอง z1/2
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 10 ข้อ แบบสุ่มจากฐานข้อมูล
- ไม่กรอกชื่อและนามสกุลจะไม่ตรวจข้อสอบใหม่
- ทำไม่ครบก็จะไม่ตรวจข้อสอบใหม่ ระบบจะทำการบันทึกการทำด้วย ชื่อเวลา จำนวนข้อที่ได้
1. รากที่สองของ – 9 ตรงกับข้อใด
  3 , - 3
  3i , -3i


2. ข้อใดเป็นรากที่สองของ

3. รากที่สองของ – 18i ตรงกับข้อใด
  3+3i ,-3+3i
  3-3i ,-3-3i
  3+3i ,-3-3i
  -3+3i ,3-3i
4. ข้อใดเป็นรากที่สองของ

5. ข้อใดเป็นรากที่สองของ

6. ข้อใดเป็นรากที่สองของ

7. รากที่สองของ 2i ตรงกับข้อใด
  - 1 + i , 1 - i
  1 + i , - 1 - i
  1 - i , - 1 - i
  1 + i , - 1 + i
8. รากที่สองของ – 2i ตรงกับข้อใด
  - 1 + i , 1 - i
  1 + i , - 1 - i
  1 - i , - 1 - i
  1 + i , - 1 + i
9. ข้อใดเป็นรากที่สองของ

10. รากที่ 2 ของ – 3 ตรงกับข้อใด
  3i , -3i
  3 , - 3


ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนข้อให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
???????????? ?? ???????????? ??.081-0127713