จำนวนเชิงซ้อน [ รากที่สอง z1/2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. รากที่สองของ – 9 ตรงกับข้อใด
  3 , - 3
  3i , -3i


2. รากที่สองของ – 12 ตรงกับข้อใด
  6 , - 6
  6i , - 6i


3. ข้อใดเป็นรากที่สองของ

4. รากที่สองของ i ตรงกับข้อใด
5. รากที่ 2 ของ –1 ตรงกับข้อใด
  i , - i
  1 , -1


6. รากที่สองของ – i ตรงกับข้อใด
7. ข้อใดเป็นรากที่สองของ

8. รากที่สองของ 2i ตรงกับข้อใด
  - 1 + i , 1 - i
  1 + i , - 1 - i
  1 - i , - 1 - i
  1 + i , - 1 + i
9. ข้อใดเป็นรากที่สองของ

10. ข้อใดเป็นรากที่สองของ

ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713