ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ข้อใดที่ทำให้การบันทึกข้อมูลของบุคคลในประวัติศาสตร์เกิดความคลาดเคลื่อนได้
  ตัวอักษร
  ทัศนคติ
  วัสดุที่ใช้บันทึก
  คำยืมจากต่างชาติ
2. เพราะเหตุใด หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรของประเทศไทย จึงมีจำนวนไม่มากนัก
  เกิดการสูญหาย
  หลักฐานได้รับความเสียหาย
  คนไทยไม่ชอบจดบันทึก
  ถูกลักลอบนำออกไปขายในต่างประเทศ
3. ข้อใดเป็นวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบบการประเมินภายใน
  ประสบการณ์ของผู้เขียน
  ประวัติและผลงานของผู้บันทึก
  ความถูกต้องของข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิงชัดเจน
  ความเป็นนักประวัติศาสตร์ที่มีขั้นตอนการบันทึกข้อมูลที่เป็นกลาง
4. บันทึกประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามในสมัยแผ่นดินของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นผลงานทางประวัติศาสตร์ของบุคคลใด
  ลา ลูแบร์
  นิโกลาส์ แชรเวส
  ศ. ขจร สุขพาณิช
  สันต์ ท.โกมลบุตร
5. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ช้างเผือก (ตามฉบับหลวงประเสริฐฯ) ว่าเมื่อปีเถาะ จุลศักราช ๘๓๓ เป็นช้างเผือกตัวแรกที่ปรากฎว่าได้ในครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี...จากข้อความนี้ สามารถตีความข้อมูลได้ว่าอย่างไร
  ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงได้ช้างเผือกตัวแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๐๑๔ นับตั้งแต่ตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
  พ.ศ. ๒๐๑๔ เป็นปีที่ช้างเผือกตัวแรกปรากฎนับตั้งแต่ตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
  เมื่อครั้งตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ในพ.ศ. ๒๐๑๔ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงได้ช้างเผือกตัวแรก
  ช้างเผือกตัวแรกได้เมื่อครั้งตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ต่อมาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงได้ช้างเผือกอีกเมื่อ พ.ศ. ๒๐๑๔
6. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดเป็นหลักฐานขั้นปฐมภูมิทั้งหมด
  พงศาวดาร ศิลาจารึก กฎหมายตราสามดวง ปูมโหร
  จดหมายเหตุ อัตชีวประวัติ วารสาร ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์
  โบราณวัตถุ ตำราประวัติศาสตร์ ข่าวจากหนังสือพิมพ์
  โบราณคดี วรรณคดี ตำรา งานวิจัย รายงาน บทความทางด้านประวัติศาสตร์
7. ก่อนหน้าที่จะมีการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ปรากฏหลักฐานว่ากรุงศรีอยุธยาเคยเป็นที่ตั้งของเมืองใดมาก่อน
  ละโว้
  อโยธยา
  อู่ทอง
  สุพรรณภูมิ
8. ลักษณะของนักประวัติศาสตร์ที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
  มีการทดลองศึกษาเพียงครั้งเดียว
  ใช้สำนวนการบันทึกแบบโวหาร
  มีความละเอียดถี่ถ้วน ช่างสังเกต
  ผลสรุปที่ได้จากการค้นคว้าถือว่าเป็นความจริงที่ใครโต้แย้งไม่ได้
9. หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีตวามสำคัญต่อการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างไร
  เป็นหลักฐานชั้นต้นที่น่าเชื่อถือได้
  เป็นการประเมินคุณค่าของหลักฐาน
  สามารถสรุปองค์ความรู้ และแหล่งอ้างอิงได้ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการสืบค้น
  เป็นร่องรอยการกระทำ การพูด การเขียน การประดิษฐ์ การอยู่อาศัย ความเชื่อ ประเพณีปฏิบัติของมนุษย์ในอดีต
10. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดที่เป็นหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรขั้นปฐมภูมิ
  โบสถ์ วิหาร เจดีย์ หลุมฝังศพ อาวุธ
  พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
  บทวิจารณ์เหตุการณ์
  หนังสือ ตำรา งานวิจัย รายงาน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document