ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลและการสังเคราะห์ข้อมูลมีประโยชน์อย่างไร
  ทำให้ข้อมูลมีความกระชับรัดกุมยิ่งขึ้น
  แสดงความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกันของเหตุการณ์
  ทำให้ทราบองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น
  สามารถแยกข้อมูลจริงและข้อมูลปลอมออกจากกัน
2. ข้อใดที่ทำให้การบันทึกข้อมูลของบุคคลในประวัติศาสตร์เกิดความคลาดเคลื่อนได้
  ตัวอักษร
  ทัศนคติ
  วัสดุที่ใช้บันทึก
  คำยืมจากต่างชาติ
3. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดเป็นหลักฐานขั้นปฐมภูมิทั้งหมด
  พงศาวดาร ศิลาจารึก กฎหมายตราสามดวง ปูมโหร
  จดหมายเหตุ อัตชีวประวัติ วารสาร ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์
  โบราณวัตถุ ตำราประวัติศาสตร์ ข่าวจากหนังสือพิมพ์
  โบราณคดี วรรณคดี ตำรา งานวิจัย รายงาน บทความทางด้านประวัติศาสตร์
4. เพราะเหตุใด หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรของประเทศไทย จึงมีจำนวนไม่มากนัก
  เกิดการสูญหาย
  หลักฐานได้รับความเสียหาย
  คนไทยไม่ชอบจดบันทึก
  ถูกลักลอบนำออกไปขายในต่างประเทศ
5. ข้อใดเป็นวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบบการประเมินภายใน
  ประสบการณ์ของผู้เขียน
  ประวัติและผลงานของผู้บันทึก
  ความถูกต้องของข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิงชัดเจน
  ความเป็นนักประวัติศาสตร์ที่มีขั้นตอนการบันทึกข้อมูลที่เป็นกลาง
6. ข้อใดแสดงถึงความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
  ไทยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑ ใน พ.ศ. ๒๑๑๒
  คนไทยอ่อนแอจึงเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐
  จำนวนทหารน้อยทำให้ต้องเสียกรุงศรีอยุธยา ใน พ.ศ. ๒๑๑๒
  ผู้คนอ่อนแอและขาดความสามัคคีจึงเสียกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๓๑๐
7. การจะยอมรับในเหตุการณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพว่ามีอยู่จริงหรือไม่ ต้องยอมรับการยืนยันจากหลักฐานสำคัญชนิดใด
  วรรณคดี
  หนังสือพิมพ์
  พระราชพงศาวดาร
  บทความทางด้านประวัติศาสตร์
8. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดที่เป็นหลักฐานขั้นทุติยภูมิ
  โบสถ์ วิหาร เจดีย์
  เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับ
  พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)
  หนังสือ ตำรา งานวิจัย รายงาน วารสาร วรรณคดี ข้อมูลประเภทบอกเล่าที่เล่าต่อๆ กันมา และภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์
9. ก่อนหน้าที่จะมีการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ปรากฏหลักฐานว่ากรุงศรีอยุธยาเคยเป็นที่ตั้งของเมืองใดมาก่อน
  ละโว้
  อโยธยา
  อู่ทอง
  สุพรรณภูมิ
10. หากต้องการทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย - จีน ในยุคจักรพรรดิเฉียนหลง ควรวิเคราะห์จากสิ่งใด
  เอกสารสมัยสุโขทัย
  เอกสารสมัยอยุธยา
  เอกสารสมัยธนบุรี
  เอกสารสมัยรัตนโกสินทร์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document