ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ข้อใดให้คำจำกัดความความจริงทางประวัติศาสตร์ได้ถูกต้องมากที่สุด
  เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไป
  ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านการตรวจสอบ/วิเคราะห์แล้ว
  ข้อมูลเหตุการณ์ในอดีตที่มีการบันทึกและเล่าสืบเนื่องต่อกันมาตามยุคสมัย มีหลักฐานยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
  ข้อเท็จจริงเหตุการณ์ในอดีตที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นความจริงโดยมีหลักฐานขั้นปฐมภูมิกล่าวถึงและยืนยันเหตุการณ์นั้น ๆ
2. ก่อนหน้าที่จะมีการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ปรากฏหลักฐานว่ากรุงศรีอยุธยาเคยเป็นที่ตั้งของเมืองใดมาก่อน
  ละโว้
  อโยธยา
  อู่ทอง
  สุพรรณภูมิ
3. ลักษณะของนักประวัติศาสตร์ที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
  มีการทดลองศึกษาเพียงครั้งเดียว
  ใช้สำนวนการบันทึกแบบโวหาร
  มีความละเอียดถี่ถ้วน ช่างสังเกต
  ผลสรุปที่ได้จากการค้นคว้าถือว่าเป็นความจริงที่ใครโต้แย้งไม่ได้
4. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดเป็นหลักฐานขั้นปฐมภูมิทั้งหมด
  พงศาวดาร ศิลาจารึก กฎหมายตราสามดวง ปูมโหร
  จดหมายเหตุ อัตชีวประวัติ วารสาร ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์
  โบราณวัตถุ ตำราประวัติศาสตร์ ข่าวจากหนังสือพิมพ์
  โบราณคดี วรรณคดี ตำรา งานวิจัย รายงาน บทความทางด้านประวัติศาสตร์
5. ข้อใดเป็นวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบบการประเมินภายนอก
  การวิเคราะห์เนื้อหาที่บันทึก
  ข้อมูลที่บันทึกว่าเป็นกลางหรือไม่
  การนำเสนอข้อมูลมีการบิดเบือนหรือไม่
  ความน่าเชื่อถือของบุคคลผู้บันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
6. ข้อใดเป็นวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบบการประเมินภายใน
  ประสบการณ์ของผู้เขียน
  ประวัติและผลงานของผู้บันทึก
  ความถูกต้องของข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิงชัดเจน
  ความเป็นนักประวัติศาสตร์ที่มีขั้นตอนการบันทึกข้อมูลที่เป็นกลาง
7. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ช้างเผือก (ตามฉบับหลวงประเสริฐฯ) ว่าเมื่อปีเถาะ จุลศักราช ๘๓๓ เป็นช้างเผือกตัวแรกที่ปรากฎว่าได้ในครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี...จากข้อความนี้ สามารถตีความข้อมูลได้ว่าอย่างไร
  ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงได้ช้างเผือกตัวแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๐๑๔ นับตั้งแต่ตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
  พ.ศ. ๒๐๑๔ เป็นปีที่ช้างเผือกตัวแรกปรากฎนับตั้งแต่ตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
  เมื่อครั้งตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ในพ.ศ. ๒๐๑๔ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงได้ช้างเผือกตัวแรก
  ช้างเผือกตัวแรกได้เมื่อครั้งตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ต่อมาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงได้ช้างเผือกอีกเมื่อ พ.ศ. ๒๐๑๔
8. หากต้องการทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย - จีน ในยุคจักรพรรดิเฉียนหลง ควรวิเคราะห์จากสิ่งใด
  เอกสารสมัยสุโขทัย
  เอกสารสมัยอยุธยา
  เอกสารสมัยธนบุรี
  เอกสารสมัยรัตนโกสินทร์
9. ข้อใดเป็นการตีความได้ถูกต้องจากข้อมูลต่อไปนี้ "ปีหนึ่งๆ เขาฆ่าช้างประมาณ ๑๐,๐๐๐ ตัว และส่งงาไปขายยังประเทศจีน
  ประเทศจีนได้กำไรจากการค้างาช้าง
  อาณาจักรอยุธยาส่งงาช้างไปขายยังประเทศจีน
  อาณาจักรอยุธยาฆ่าช้างเพื่อส่งไปขายยังประเทศจีน
  อาณาจักรอยุธยาได้กำไรจากการส่งช้างและงาช้างไปขายยังประเทศจีน
10. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดที่เป็นหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรขั้นปฐมภูมิ
  โบสถ์ วิหาร เจดีย์ หลุมฝังศพ อาวุธ
  พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
  บทวิจารณ์เหตุการณ์
  หนังสือ ตำรา งานวิจัย รายงาน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document