วิชาการศึกษา (วิจัย)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ข้อใดกล่าวถึงการวิจัยในชั้นเรียนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้อย่างถูกต้องที่สุด
  ครูทุกคนต้องดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง
  การวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
  การวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องประเมินวิทยฐานะครู
  ครูต้องเชี่ยวชาญในการวิจัยในชั้นเรียน
2. “การวัดการอ่านออกเสียง” ควรใช้เครื่องมือตามรูปแบบในข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
  แบบตรวจสอบรายการ
  แบบมาตราส่วนประมาณค่า
  แบบสัมภาษณ์
  แบบทดสอบ
3. ข้อใดเป็นการทดสอบสมมุติฐานแบบสองทาง
  นักเรียนที่เรียนด้วย CAI มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกัน
  นักเรียนที่เรียนด้วย CAI มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนสูงกว่าหลังเรียน
  นักเรียนที่เรียนด้วย CAI มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
  ถูกข้อ ข และ ค
4. “ด.ช.แดงขาดเรียนบ่อย ๆ” ควรตั้งคำถามการวิจัยว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
  ทำไม ด.ช.แดงจึงขาดเรียน
  จะแก้ปัญหาการขาดเรียนของด.ช.แดงอย่างไร
  ห้องเรียนมีปัญหาอะไร ด.ช.แดงจึงขาดเรียน
  ทางบ้าน ด.ช.แดงมีปัญหาอะไร จึงต้องขาดเรียน
5. “การวิเคราะห์ความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนหลังเรียนด้วยชุดฝึกของนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ จำนวน 40 คน” ควรใช้สถิติใดวิเคราะห์ความแตกต่าง
  t-test
  ANOVA
  Z-test
  F-test
6. การวิจัยในชั้นเรียน ตรงกับความหมายข้อใด
  เป็นการวิจัยการศึกษาที่อยู่ทั้งในและนอกชั้นเรียน
  เป็นการวิจัยเฉพาะการเรียนการสอนที่อยู่ในชั้นเรียน
  เป็นการวิจัยของครูที่จัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียน
  เป็นการวิจัยของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
7. ข้อใดไม่ใช่วิธีการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
  ใช้การคาดคะเน
  ใช้สูตรคำนวณ
  ใช้ตารางสำเร็จรูป
  ใช้เกณฑ์ร้อยละ
8. การพัฒนาพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้น ป. 6” ข้อใดคือตัวแปรตาม
  เพศ
  ระดับชั้น
  วิธีการพัฒนา
  พฤติกรรมการอ่าน
9. ข้อมูลที่ได้จากแบบวัดแบบ Rating Scale จัดอยู่ในมาตรการวัดใด
  นามบัญญัติ
  เรียงอันดับ
  อันตรภาค
  อัตราส่วน
10. “การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา” ควรหาคุณภาพเครื่องมืออย่างไร
  ค่าความเชื่อมั่นของครอนบาค
  ดัชนีประสิทธิภาพ E1/E2
  หาค่าความยากง่าย
  หาค่าอำนาจจำแนก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document