วิชาการศึกษา (วิจัย)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ข้อมูลที่ได้จากแบบวัดแบบ Rating Scale จัดอยู่ในมาตรการวัดใด
  นามบัญญัติ
  เรียงอันดับ
  อันตรภาค
  อัตราส่วน
2. “การพัฒนาด้านการรักษาความสะอาดของโรงเรียนบ้านแดง” ควรออกแบบการวิจัยอย่างไร
  วิจัยเชิงประเมิน
  วิจัยเชิงทดลอง
  วิจัยเชิงบรรยาย
  วิจัยเชิงปฏิบัติการ
3. แบบจำลอง CIPP Model เป็นแนวคิดของใคร
  Tyler
  Scriven
  Provus
  Stufflebeam
4. การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อสอบอิงเกณฑ์ ควรใช้วิธีในข้อใด
  B-Index
  p,r
  IOC
  KR-20
5. ข้อใดกล่าวถึงการวิจัยในชั้นเรียนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้อย่างถูกต้องที่สุด
  ครูทุกคนต้องดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง
  การวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
  การวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องประเมินวิทยฐานะครู
  ครูต้องเชี่ยวชาญในการวิจัยในชั้นเรียน
6. “ด.ช.แดงขาดเรียนบ่อย ๆ” ควรตั้งคำถามการวิจัยว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
  ทำไม ด.ช.แดงจึงขาดเรียน
  จะแก้ปัญหาการขาดเรียนของด.ช.แดงอย่างไร
  ห้องเรียนมีปัญหาอะไร ด.ช.แดงจึงขาดเรียน
  ทางบ้าน ด.ช.แดงมีปัญหาอะไร จึงต้องขาดเรียน
7. “ชุดการสอนเรื่องการเพาะเห็ดฟาง มีค่า E1/E2 เท่ากับ 82.12/83.15” ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับค่า E1
  เป็นผลการทดสอบก่อนเรียน
  เป็นคะแนนระหว่างเรียน
  เป็นผลการทดสอบหลังเรียน
  เป็นผลการสอบรวม
8. ค่าอำนาจจำแนกของแบบวัดควรมีค่าเท่าใด
  .05 – 1.00
  .20 – 1.00
  .05-.80
  .20-.80
9. ผู้วิจัยดำเนินการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยโดยใช้ t-test Dependence Sample การวิจัยนี้น่าจะออกแบบการทดลองแบบใด
  ทดลองกลุ่มเดียว สอบครั้งเดียว
  ทดลองกลุ่มเดียว สอบสองครั้ง
  ทดลองสองกลุ่ม สอบครั้งเดียว
  ทดลองสองกลุ่ม สอบสองครั้ง
10. “ความพึงพอใจของครูต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์” หัวข้อวิจัยนี้ควรใช้เครื่องมือชนิดใดในการเก็บรวบรวมข้อมูล
  แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
  แบบทดสอบอิงเกณฑ์
  แบบสังเกตพฤติกรรม
  แบบสัมภาษณ์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713