วิชาการศึกษา (วิจัย)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ข้อใดไม่ใช่วิธีการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
  ใช้การคาดคะเน
  ใช้สูตรคำนวณ
  ใช้ตารางสำเร็จรูป
  ใช้เกณฑ์ร้อยละ
2. จากรูปแบบ CIPP “P” ตัวที่ 2 หมายถึงข้อใด
  ผลลัพธ์
  ผลผลิต
  กระบวนการ
  ผลสะท้อนกลับ
3. การคาดคะเนคำตอบของการวิจัยอย่างมีเหตุผล ตรงกับข้อใด
  ความมุ่งหมายการวิจัย
  สมมุติฐานการวิจัย
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
  การอภิปรายผลการวิจัย
4. การวิจัยในชั้นเรียนจัดเป็นการวิจัยรูปแบบใด
  การวิจัยเชิงปริมาณ
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
  การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎี
  การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือ
5. การวิจัยในชั้นเรียน ตรงกับความหมายข้อใด
  เป็นการวิจัยการศึกษาที่อยู่ทั้งในและนอกชั้นเรียน
  เป็นการวิจัยเฉพาะการเรียนการสอนที่อยู่ในชั้นเรียน
  เป็นการวิจัยของครูที่จัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียน
  เป็นการวิจัยของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
6. การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อสอบอิงเกณฑ์ ควรใช้วิธีในข้อใด
  B-Index
  p,r
  IOC
  KR-20
7. “การศึกษาการอ่านของนักเรียนชั้น ป.2 จังหวัดศรีสะเกษ” หัวข้อวิจัยนี้ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีใด
  เลือกแบบเจาะจง
  สุ่มแบบอย่างง่าย
  สุ่มแบบแบ่งชั้น
  สุ่มแบบหลายขั้นตอน
8. “ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำเนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียน” ควรออกแบบการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในลักษณะใด
  เชิงทดลองพัฒนาสื่อนวัตกรรม
  เชิงสำรวจหาสาเหตุปัญหา
  เชิงปริมาณอ้างอิงทฤษฎีการเรียนรู้
  เชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนาการเรียนรู้
9. การอภิปรายผลการวิจัยควรจัดไว้ในส่วนใด
  บทที่ 1
  บทที่ 3
  บทที่ 4
  บทที่ 5
10. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
  แก้ปัญหาผู้เรียน
  หาสาเหตุของพฤติกรรม
  พัฒนาผู้เรียน
  ประเมินตัดสินผู้เรียน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document