วิชาการศึกษา (วิจัย)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. การวิจัยในชั้นเรียนจัดเป็นการวิจัยรูปแบบใด
  การวิจัยเชิงปริมาณ
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
  การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎี
  การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือ
2. ข้อใดไม่ใช่การหาคุณภาพของแบบทดสอบ
  ความเที่ยงตรง
  ความเชื่อมั่น
  อำนาจจำแนก
  ความเป็นสากล
3. “ด.ช.ดำไม่ชอบทำงานรวมกลุ่มกับเพื่อน” ควรใช้วิธีการใดในการรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา
  การทดสอบ
  การสังเกต
  การสัมภาษณ์
  การใช้แบบสอบถาม
4. สมมุติฐานการวิจัยควรกำหนดไว้ในส่วนใด
  บทที่ 1
  บทที่ 3
  บทที่ 4
  บทที่ 5
5. การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึงอะไร
  การใช้วิธีไสยศาสตร์เพื่อทำให้การสอนดีขึ้น
  การใช้วิธีวิทยาศาสตร์ค้นคว้าเพื่อสร้างความรู้ใหม่ทางการศึกษา
  การค้นคว้าวิธีการเรียนโดยใช้วิธีวิทยาศาสตร์ค้นคว้า
  การค้นคว้าวิธีการพัฒนาการสอน
6. “การวัดการอ่านออกเสียง” ควรใช้เครื่องมือตามรูปแบบในข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
  แบบตรวจสอบรายการ
  แบบมาตราส่วนประมาณค่า
  แบบสัมภาษณ์
  แบบทดสอบ
7. การคาดคะเนคำตอบของการวิจัยอย่างมีเหตุผล ตรงกับข้อใด
  ความมุ่งหมายการวิจัย
  สมมุติฐานการวิจัย
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
  การอภิปรายผลการวิจัย
8. การวิจัยในชั้นเรียน ตรงกับความหมายข้อใด
  เป็นการวิจัยการศึกษาที่อยู่ทั้งในและนอกชั้นเรียน
  เป็นการวิจัยเฉพาะการเรียนการสอนที่อยู่ในชั้นเรียน
  เป็นการวิจัยของครูที่จัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียน
  เป็นการวิจัยของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
9. “ด.ช.แดงขาดเรียนบ่อย ๆ” ควรตั้งคำถามการวิจัยว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
  ทำไม ด.ช.แดงจึงขาดเรียน
  จะแก้ปัญหาการขาดเรียนของด.ช.แดงอย่างไร
  ห้องเรียนมีปัญหาอะไร ด.ช.แดงจึงขาดเรียน
  ทางบ้าน ด.ช.แดงมีปัญหาอะไร จึงต้องขาดเรียน
10. “เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์” ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้ ควรใช้สถิติข้อใดในการนำเสนอ
  ค่าเฉลี่ย และร้อยละ
  การวิเคราะห์ความแปรปรวน
  การทดสอบที
  การทดสอบไคว์สแควร์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713