ข้อสอบความเข้าใจภาษาท้องถิ่น อีสานใต้ (ระดับอนุบาล2)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ตัวอักษร จ.จาน ในภาษาเขมร อีสานใต้ ออกเสียงว่าอย่างไร???
  ច (จอ)
  ច (โจ)
  ច (จะ)
  ไม่มีข้อถูก
2. อักษร ก.ไก่ ในภาษาบาลี ออกเสียงว่าอย่างไร.?
  ក (กอ)
  ក (โก)
  ក (กู)
  ក (กะ)
3. ตัวอักษร ค.ควาย ในภาษาเขมร อีสานใต้ ออกเสียงว่าอย่างไร?
  គ (คอ)
  គ (โก)
  គ (คะ)
  គ (โค)
4. อักษร ก.ไก่ ในภาษาเขมรอีสาน ออกเสียงว่าอย่างไร.?
  ក (ตัวกอ)
  ក (ตัวโก)
  ក (ตัวกู)
  ក (ตัวกะ)
5. ตัวอักษร ง.งูในภาษาเขมร อีสานใต้ ออกเสียงว่าอย่างไร?
  ង (งอ)
  ង (งะ)
  ង (โง)
  ង (งู)
6. ตัวอักษร ข.ไข่ ในภาษาเขมร อีสานใต้ ออกเสียงว่าอย่างไร?
  ខ (ขอ)
  ខ (คอ)
  ខ (โข)
  ខ (ขะ)
7. ตัวอักษร ค.ควาย ในภาษาบาลี อีสานใต้ ออกเสียงว่าอย่างไร?
  គ (คะ)
  គ (โก)
  គ (โค)
  គ (คอ)
8. ตัวอักษร ง.งู ในภาษาบาลี อีสานใต้ ออกเสียงว่าอย่างไร ?
  ង (งู)
  ង (งะ)
  ង (โง)
  ង (งอ)
9. ตัวอักษร จ.จาน ในภาษาบาลี อีสานใต้ ออกเสียงว่าอย่างไร???
  ច (จอ)
  ច (โจ)
  ច (จะ)
  ถูกทั้งข้อ ก.และ ค.
10. ตัวอักษร ข.ไข่ ในภาษาบาลี อีสานใต้ ออกเสียงว่าอย่างไร?
  ខ (ขอ)
  ខ (ขะ)
  ខ (คอ)
  ខ (โข)
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713