แนวข้อสอบงานสารบรรณ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ข้อใดเป็นลักษณะของหนังสือภายใน
  หนังสือที่ส่งไปโดยไม่บรรจุซอง
  หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการต่างกระทรวง
  หนังสือติดต่อระหว่างบุคคลภายนอกด้วยกัน
  ไม่มีข้อถูก
2. การพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องนั้น ให้พิมพ์ไว้ตรงส่วนไหน
  มุมกระดาษด้านล่างขวา
  กลางหน้ากระดาษด้านบนขวา
  ใต้ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ตรงไหนก็ได้

3. การเก็บหนังสือมีประโยชน์ต่อข้อใดมากที่สุด
  การค้นหา
  การตรวจสอบ
  การทำความสะอาดที่เก็บ
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
4. หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก จัดเป็นหนังสือประเภทใด
  หนังสือภายนอก
  หนังสือภายใน
  หนังสือประทับตรา
  หนังสือประชาสัมพันธ์
5. การเสนอหนังสือคืออะไร
  การนำหนังสือไปส่งให้ผู้รับ
  การส่งหนังสือออกจากส่วนราชการ
  การสรุปใจความสำคัญในหนังสือเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
  การนำหนังสือที่ดำเนินการชั้นเจ้าหน้าที่แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำว่า "งานสารบรรณ" ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร
  งานรับ-ส่งและเก็บรักษาหนังสือ
  งานร่าง-เขียนและพิมพ์หนังสือ
  งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร
  งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร
7. การเก็บหนังสือราชการปกติจะต้องเก็บรักษาไว้กี่ปี
  5 ปี
  10 ปี
  15 ปี
  20 ปี
8. ข้อใดอาจช่วยให้หนังสือราชการมีใจความแจ่มชัด
  การใช้ภาษาที่ง่าย สั้น แต่ได้ใจความดี
  การแยกแยะใจความออกเป็นข้อๆ หรือตอนๆ
  การท้าวความถึงเรื่องที่เคยติดต่อกันมา
  ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.
9. การประทับตรารับหนังสือควรประทับตามที่ส่วนใดของหนังสือจึงจ ะถูกต้อง
  ที่มุมบนขวา
  ที่มุมบนซ้าย
  ที่มุมล่างซ้าย
  ที่มุมล่างขวา
10. ข้อใดอาจช่วยให้หนังสือราชการมีใจความแจ่มชัด
  การใช้ภาษาที่ง่าย สั้น แต่ได้ใจความดี
  การแยกแยะใจความออกเป็นข้อๆ หรือตอนๆ
  การท้าวความถึงเรื่องที่เคยติดต่อกันมา
  ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document