แนวข้อสอบงานสารบรรณ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ระเบียบงานสารบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มใช้บังคับตั้งแต่ เมื่อใด
  1 มิถุนายน 2516
  1 มิถุนายน 2526
  1 ตุลาคม 2526
  1 ธันวาคม 2527
2. หนังสือราชการคืออะไร
  เอกสารทุกชนิดที่พิมพ์ถูกต้องตามกฎหมาย
  เอกสารที่เป็นหลักฐานในทางราชการ
  เอกสารที่มีไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งในราชการ
  เอกสารที่ทางราชการเป็นเจ้าของ
3. หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลักต้องปฏิบัติอย่างไร
  เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 15 ปี
  นำไปเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
  ให้ปฏิบัติตามระเบียบสารบรรณโดยเคร่งครัด
  ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
4. หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก จัดเป็นหนังสือประเภทใด
  หนังสือภายนอก
  หนังสือภายใน
  หนังสือประทับตรา
  หนังสือประชาสัมพันธ์
5. แถลงการณ์ เป็นหนังสือประเภทใด
  ประทับตรา
  สั่งการ
  ประชาสัมพันธ์
  เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้น
6. ลักษณะในข้อใดที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
  มีความรู้ภาษาไทย
  มีความสุขุม ละเอียด รอบคอบ
  ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
  ถูกทั้ง ก. ข. และค. ประกอบกัน
7. ระเบียบงานสารบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มใช้บังคับตั้งแต่ เมื่อใด
  1 มิถุนายน 2516
  1 มิถุนายน 2526
  1 ตุลาคม 2526
  1 ธันวาคม 2527
8. หนังสือภายนอกกับหนังสือภายในต่างกันในข้อใด
  แบบฟอร์ม
  การเก็บหนังสือ
  ผู้ส่งและผู้รับ
  การลงทะเบียนรับ-ส่ง
9. หนังสือภายในเป็นหนังสืออย่างไร
  ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน
  ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
  ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน
  ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค.
10. หนังสือราชการประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานทางราช การตลอดไป
  หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
  หนังสือเกี่ยวกับสถิติ หลักฐาน
  หนังสือที่ต้องใช้สำหรับการศึกษาค้นคว้า
  ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713