แนวข้อสอบงานสารบรรณ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ซองหนังสือราชการมีกี่ขนาด
  2
  3
  4
  5
2. หนังสือต่อไปนี้ มีหนังสือประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
  หนังสือที่เกี่ยวกับความลับ
  หนังสือที่มีหลักฐานการโต้ตอบ
  หนังสือที่เกี่ยวกับสถิติ หลักฐาน
  หนังสือสำนวนการสอบสวน
3. ข้อใดเรียงลำดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหนังสือได้ถูกต้อง
  ลงทะเบียนรับ ประทับตรารับหนังสือ เปิดผนึกซองตรวจ
  ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ เปิดผนึกซองตรวจ
  เปิดผนึก-ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ และตรวจ
  เปิดผนึก ตรวจ ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ
4. หนังสือราชการที่มีคำว่า “ด่วนมาก” ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร
  ปฏิบัติตามกำหนดเวลา
  ปฏิบัติโดยเร็ว
  ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้
  ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติ
5. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเ รื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้เก็บไม่น้อยกว่ากี่ปี
  1 ปี
  1 ปี 6 เดือน
  2 ปี
  3 ปี
6. การเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) คำว่าด่วน หรือด่วนมาก จะต้องเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) ไว้ตรงส่วนใดของหนังสือ
  ท้ายหนังสือ
  ในที่เห็นเด่นชัด
  บนหัวหนังสือ
  ตรงไหนก็ได้
7. การเก็บหนังสือมีประโยชน์ต่อข้อใดมากที่สุด
  การค้นหา
  การตรวจสอบ
  การทำความสะอาดที่เก็บ
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
8. การเปิดซองหนังสือราชการ ถ้ามีซองอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างใน แสดงว่าหนังสือนั้นต้องเป็นหนังสือประเภทใด
  หนังสือภายใน
  หนังสือภายนอก
  หนังสือราชการด่วน
  หนังสือราชการลับ
9. การยืมหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการ ผู้มีอำนาจในการดำเนินการยืมจะต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการตำแหน่งระดับใดขึ้นไป
  หัวหน้าแผนก
  หัวหน้าฝ่าย
  หัวหน้ากอง
  รองอธิบดี
10. คณะกรรมการทำลายหนังสือจะต้องแต่งตั้งจากข้าราชการระดับใดขึ้นไป
  ระดับ 2
  ระดับ 3
  ระดับ 4
  ระดับใดก็ได้
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713