แนวข้อสอบงานสารบรรณ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. งานสารบรรณมีประโยชน์ต่อราชการอย่างไร
  ทำให้งานสะดวก รวดเร็ว
  ประหยัดแรงงานและเวลา
  ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง
  ถูกทุกข้อ
2. ถ้าอธิบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ทำงานแทนเมื่อลงนามในหนังสือจะต้องใช้คำว่าอย่างไร
  ใช้ตำแหน่งของผู้ทำงานแทน
  ทำงานแทน
  รักษาราชการแทน
  ปฏิบัติราชการแทน
3. หนังสือราชการประเภทใดอาจไม่ต้องทำสำเนาคู่ฉบับไว้ก็ได้
  หนังสือภายนอก
  หนังสือภายใน
  หนังสือสั่งการ
  หนังสือประทับตรา
4. ข้อใดอาจช่วยให้หนังสือราชการมีใจความแจ่มชัด
  การใช้ภาษาที่ง่าย สั้น แต่ได้ใจความดี
  การแยกแยะใจความออกเป็นข้อๆ หรือตอนๆ
  การท้าวความถึงเรื่องที่เคยติดต่อกันมา
  ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.
5. หนังสือราชการที่มีคำว่า "ด่วน"ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร
  ปฏิบัติเร็วที่สุด
  ปฏิบัติโดยเร็ว
  ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้ ปฏิบัติเร็วตามกำหนดเวลา

6. ข้อใดอาจช่วยให้หนังสือราชการมีใจความแจ่มชัด
  การใช้ภาษาที่ง่าย สั้น แต่ได้ใจความดี
  การแยกแยะใจความออกเป็นข้อๆ หรือตอนๆ
  การท้าวความถึงเรื่องที่เคยติดต่อกันมา
  ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.
7. หนังสือภายในเป็นหนังสืออย่างไร
  ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน
  ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
  ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน
  ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค.
8. การเก็บหนังสือราชการปกติจะต้องเก็บรักษาไว้กี่ปี
  5 ปี
  10 ปี
  15 ปี
  20 ปี
9. การเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) คำว่าด่วน หรือด่วนมาก จะต้องเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) ไว้ตรงส่วนใดของหนังสือ
  ท้ายหนังสือ
  ในที่เห็นเด่นชัด
  บนหัวหนังสือ
  ตรงไหนก็ได้
10. ข้าราชการที่มีตำแหน่งยศทหารหรือตำรวจ ต้องพิมพ์ยศลงหน้าชื่อในวงเล็กใต้ลายเซ็นหรือไม่
  ไม่ต้องพิมพ์ยศ
  พิมพ์ยศลงไปด้วย
  พิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้
  ไม่มีคำตอบถูก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document