แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติฉบับ ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๕ ลงราชกิจจานุเบกษาวันที่ใด ?
  ๑๙ ธ.ค. ๒๕๔๕
  ๒๐ ธ.ค. ๒๕๔๕
  ๒๑ ธ.ค. ๒๕๔๕
  ๒๒ ธ.ค. ๒๕๔๕
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ บัญญัติให้กระทาโดยอำนาจใด ?
  โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญ
  โดยกฎหมายการศึกษา
  ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของใคร ?
  นายกรัฐมนตรี
  รัฐสภา
  ก.ค.ศ
  รัฐมนตรี
4. พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติฉบับ ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๕มีผลบังคับใช้วันที่ใด ?
  ๑๙ ธ.ค. ๒๕๔๕
  ๒๐ ธ.ค. ๒๕๔๕
  ๒๑ ธ.ค. ๒๕๔๕
  ๒๒ ธ.ค. ๒๕๔๕
5. การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ หมายถึงข้อใด ?
  กระบวนการเรียนรู้
  การจัดการเรียนการสอน ตลอดชีวิต
  การจัดโครงสร้างการบริ หาร
  การตรวจสอบคุณภาพ
6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ มีผลกระทบต่อบุคคลในด้านใด ?
  จำกัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล
  จำกัดหน้าที่และสิ ทธิ
  จำกัดหน้าที่ และเสรี ภาพ
  จำกัดด้านงบประมาณและหลักสูตร
7. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ ๒๕๔๒ มีผลบังคับใช้วันที่ใด ?
  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒
  ๒๐ ส.ค. ๒๕๔๒
  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๒
  ๒๒ ส.ค. ๒๕๔๒
8. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒(ฉบับที่๑)ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด ?
  ๑๔ ส.ค. ๒๕๔๒
  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๒
  ๑๔ ก.ย. ๒๕๔๒
  ๑๕ กันยายน ๒๕๔๒
9. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ ๒๕๔๒(ฉบับที่๑) ลงราชกิจจานุเบกษาวันที่ใด?
  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒
  ๒๐ ส.ค. ๒๕๔๒
  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๒
  ๒๒ ส.ค. ๒๕๔๒
10. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ ออกตามกฎหมายใด ?
  ม. ๒๙ รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐
  ม. ๕๐ รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐
  ม. ๒๙ ม. ๕๐ รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐
  ไม่มีข้อถูก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713